Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Tryfan 2020-21

Newyddion:

Croeso i ddisgyblion flwyddyn 3 i’r ysgol.

Tryfan

Croeso mawr i 34 o ddisgyblion newydd sydd wedi trosglwyddo o Ysgol Abercaseg. Er na chafwyd y cyfnod pontio arferol sy’n digwydd yn ystod tymor yr haf, bu’r ddeuddydd cyntaf gyda ond blwyddyn 3 yn yr ysgol yn fuddiol iawn er mwyn i’r plant gael ymgyfarwyddo gyda’u hamgylchedd newydd a dod i adnabod y staff. Treuliwyd y ddau ddiwrnod yn crwydro o amgylch yr ysgol ac yna gwneud cynllun ohoni gan leoli y gwahanol ddosbarthiadau ac ystafelloedd pwrpasol cyn gorffen gyda helfa drysor lle roedd angen datrys cliwiau i fynd o le i le yn yr ysgol er mwyn darganfod y trysor yn y lleoliad olaf. “Roedd yr helfa drysor yn wych, roedd rhaid i mi feddwl yn ofalus am rai o’r cliwiau,” meddai Sol.
Cynllunio Thema Blwyddyn 3 a 4.
Mae dosbartharthiadau Tryfan a Carnedd wedi bod yn hynod o brysur yn cynllunio thema newydd sbon ‘Ein Cynefin’ gan rannu llawer o syniadau arbennig o’r hyn maent eisiau ei wneud a’i ddysgu. Dyma nhw wrthi’n brysur yn trafod, meddwl a chynllunio’r thema.
Dyma sylwadau’r disgyblion yn dilyn y broses o gynllunio’r thema - ‘Dwi’n meddwl ei bod hi’n bwysig dysgu am lle dani’n byw cyn cychwyn sôn am bethau o wledydd eraill’ Meddai Elenia. ‘Dwi’n falch mai ni sydd yn cael cynllunio pa fath o waith fydda ni yn ei wneud’ meddai Noa. ‘Fedra i ddim disgwyl mynd fyny Moel Faban’ meddai Caty.


2019-20

plant

Disgyblion Blwyddyn 3 - Dosbarth Tryfan 2019-2020.


plant

24/01/20

Aeth deg o ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 i dwrnament pêl droedd yr Urdd yng Nghanolfan Brailsford ym Mangor. Cafwyd cyfle i chwarae sawl gêm yn erbyn ysgolion lleol eraill ac roedd pawb wedi mwynhau’r cyfle i wneud ffrindiau newydd.


plant

23/01/20

Aethom ar ymweliad i Amgueddfa David Lloyd George yn Llanystumdwy. Cafodd pawb y cyfle i fynd yn ôl mewn hanes gan fynychu ysgol fel yr oedd yn Oes Victoria, yn anffodus roedd rhaid i un neu ddau wisgo’r Welsh Not am siarad Cymraeg a chael eu cosbi gyda’r gansen am dorri rheolau’r ysgol – diolch byth bod pethau wedi newid erbyn heddiw. Hefyd cawsom gyfle i weld Bwthyn Highgate sef cartref plentyndod David Lloyd George. Roedd gweithgareddau’r diwrnod wedi dod a’r gorffennol y fyw ac roedd pawb wedi mwynhau’r profiad.

Cliciwch yma am fwy o luniau


plant

10/12/19

Dyma ni yn arbrofi sut mae newid solidau a hylifau.

Cliciwch yma am fwy o luniau


plant

06/12/19

Ar Ddydd Gwener Rhagfyr y 6ed aethom i Bentre Peryglon. Dechreuom y diwrnod wrth gymryd rhan mewn cwis rhyngweithiol er mwyn darganfod faint oeddem yn wybod am beryglon yn barod. Yna aethom o gwmpas y ganolfan gan ymweld a 6 parth.

Parth 1: Peryglon yn y Cartref – yn cynnwys lolfa, cegin, ystafell wely, garej a gardd

Parth 2: Camddefnyddio sylweddau, diogelwch ar y safle adeiladu, bwlio

Parth 3: Diogelwch wrth deithio – yn cynnwys diogelwch ar y bws ac ar drên

Parth 4: Fferm a Chefn Gwlad – yn cynnwys ymwybyddiaeth o lifogydd

Parth 5: Diogelwch ar y Traeth/mewn Dŵr/ar y Ffordd

Parth 6: Diogelwch digidol yn cynnwys y Rhyngrwyd, ffonau symudol a siopa.

Roedd cynnwys bob parth yn cyflwyno negesuon pwysig mewn ffordd rhyngweithiol a ddiddorol. Ar ddiwedd y dydd gwnaethom y cwis eto ac y tro yma roedd ein sgôr gryn dipyn yn uwch.

Cliciwch yma am fwy o luniau


plant

04/12/19

Rydan ni wedi bod yn trafod pa mor addas ydi gwahanol ddefnyddiau ar gyfer eu pwrpas. Buom yn edrych ar nodweddion y defnyddiau mewn helmed beic. Hefyd cawsom gyfle i ymchwilio beth fuasai yn digwydd i ddau feiciwr wrth ollwng dau wy ar y llawr, un gyda helmed a'r llall heb ddim byd i'w warchod.

Cliciwch yma am fwy o luniau


plant

18/11/19

Da iawn chi am fod yn llwyddiannus yng nghystadlaethau gwaith cartref Eisteddfod Dyffryn Ogwen.


plant

24/09/19

Dyma ni yn ceisio adnabod y defnyddiau gwahanol yn amgylchedd yr ysgol.

Cliciwch yma am fwy o luniau

© 2022 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd