Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Tryfan

Tryfan

Disgyblion Blwyddyn 3 - Dosbarth Tryfan 2017-2018


Tryfan

13/06/18

Ar Fehefin y 13eg aethom ar ymweliad i Bortmeirion gan fod ein gwaith daearyddiaeth yn gofyn i ni gymharu Bethesda gyda’r pentref Eidalaidd. Ar ôl ymchwilio a dysgu am y pentref yn y dosbarth roedd yn braf iawn cael gweld y lleoliad dros ein hunain a chasglu data yn ystod y diwrnod. Cafodd pawb fynd ar y tren bach trwy’r goedwig a hufen ia blasus cyn cychwyn adref.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

22/05/18

Pawb yn brysur yn gwneud gwaith codio - Hour of Codes ar y Chrombooks a Scratch Junior ar yr ipads.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

18/05/18

Dyma ni yn cael blas ar gwahanol chwaraeon - hoci, badminton, tenis a chriced yn ystod ein gwers Addysg Gorfforol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

15/03/18

Ar Ddydd Iau Mawrth 15fed aethom i'r Amgueddfa Lechi yn Llanberis i ddysgu am ddiwrnod golchi yn Oes Victoria. Roedd Anti Marged yn brysur iawn yn ei chartref yn golchi i bobl y pentref er mwyn cael arian i fwydo ei theulu - lwcus ein bod wedi mynd i'w helpu!! Cawsom y profiad o olchi'r dillad gyda doli yn y twb golchi, sgwrio y dillad budr iawn yn y sinc ar y bwrdd sgwrio, ac yna rhoi'r dillad trwy'r mangl i wasgu dwr allan ohonynt cyn eu rhoi ar y lein i sychu. Rydan ni i gyd yn cytuno bod merched wedi gweithio'n galed iawn ar ddiwrnod golchi yn Oes Victoria.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

14/03/18

Da iawn hogiau am gynrychioli'r ysgol yn y Gala Nofio.


Tryfan

13/03/18

Daeth Marie-Claire o Ganolfan William Mathias atom i wneud gweithgareddau cerdd ar gyfer cynllun gweithio gyda’r henoed yn y gymuned.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

09/03/18

Da iawn chi genod am ddarllen y llyfrau yn drylwyr er mwyn gallu trafod y cynnwys a mynegi eich barn yn y Cwis Llyfrau.


Tryfan

18/01/18

Da iawn pawb o dim Ysgol Pen-y-Bryn aeth i gynrychioli’r ysgol yn Nhwrnament Pêl-droed yr Urdd i flynyddoedd 3 a 4 a gynhaliwyd yng Nghanolfan Brailsford, Bangor.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

15/01/18

Thema y dosbarth am y tymor yma fydd Y Ddaear a’r Gofod. Rydym yn edrych ymlaen i ymchwilio a darganfod bob math o wybodaeth.


Tryfan

17/11/17

Dosbarth Tryfan oedd yn gyfrifol am wneud y gwasanaeth yr wythnos yma. Roeddem yn sôn am waith elusen T4U yn anfon bocsys esgidiau yn llawn anrhegion i blant yn Romania dros gyfnod y Nadolig. Mae disgyblion Ysgol Pen-y-Bryn yn falch o allu cefnogi gwaith yr elusen yma.


Tryfan

8/11/17

Rydan ni wedi bod yn trafod pa mor addas ydi gwahanol ddefnyddiau ar gyfer eu pwrpas. Buom yn edrych ar nodweddion y defnyddiau mewn helmed beic. Hefyd cawsom gyfle i ymchwilio beth fuasai digwydd i ddau feiciwr wrth ollwng dau wy ar y llawr, un gyda helmed a'r llall heb ddim byd i'w warchod. Mae'r lluniau yn dangos y canlyniad.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

27/10/17

Rydym wedi bod yn gweithio'n galed yn y dosbarth ar ein tasg ysgrifennu Saesneg gyntaf - adroddiad am ein boreau yn yr ysgol. I ddechrau buom yn cynllunio'r gwaith - casglu gwefreiriau, meddwl am agoriadau ar gyfer ein brawddegau a dysgu cysyllteiriau newydd i sicrhau ein bod yn ysgrifennu brawddegau estynedig. Dyma luniau ohonom yn defnyddio ein bocsys lliw Geirio Gwych gyda'n holl waith cynllunio a oedd yn ein helpu gyda'r brif dasg o ysgrifennu adroddiad llawn gwybodaeth.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

27/10/17

Daeth Mr Wyn Owen o T4U i'r ysgol i siarad am sut y gallwn ni wneud gwahaniaeth go iawn trwy helpu gyda ymgyrch 'Rhowch gariad mewn bocs eleni' trwy wneud bocs esgidiau llawn anrhegion i blentyn bach yn Romania y Nadolig yma. Bydd y fan yn dod i gasglu'r bocsys ar Dachwedd 21ain.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

26/10/17

Rhoddodd Steph flas o wersi sboncen i ni yr wythnos yma. Yn gyntaf daeth i'r ysgol i roi hyfforddiant a cawsom gyfle i ymarfer ein sgiliau yn unigol ac wrth wneud gwaith pâr yn erbyn rhwyd fawr. Yn ychwanegol at hyn cawsom gyfle i ymarfer mwy o sgiliau sboncen yn ystod ein gwers olaf ym Mhlas Ffrancon. Cofiwch bod gwersi yn cael eu cynnal ym Mhlas Ffrancon os oes ganddoch ddiddordeb.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

25/10/17

Bob yn ail bore Mercher rydym wrth ein bodd yn cael gwersi cerdd efo Miss Lois Eifion sy'n rhoi cyfle i ni berfformio trwy ganu a chlapio rhythmau.


Tryfan

20/10/17

Daeth pawb i'r ysgol yn gwisgo coch er mwyn dangos y cerdyn coch i hiliaeth ar Ddiwrnod Gwrth-Hiliaeth. Cawsom wasanaeth gwych gan ddosbarth Glyder Fach i gychwyn y diwrnod. Yna bu pawb yn trafod a gwneud gweithgareddau yn ymwneud â hiliaeth yn eu dosbarthiadau. Yn nosbarth Tryfan cawsom stori Y Bobol Fach Wyrdd a trafod sut oedd rhai cymeriadau yn y stori yn dangos rhagfarn at eraill oherwydd lliw eu croen, hefyd buom yn gwylio clipiau fidio yn ymwneud â hiliaeth. Yn ystod ein tasgau cawsom gyfle i feddwl sut mae hiliaeth yn gwneud i bobl deimlo a dod i ddeall bod y byd yn le diddorol o ganlyniad i liw croen, crefydd ac ieithoedd amrywiol a bod angen trin pawb gyda pharch.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

12/10/17

Daeth cwmni Mewn Cymeriad i'r ysgol gyda'u cymeriad dychmygol Mr R. Ben Igwr (Llion Williams) i gyflwyno sioe -Taith yr Iaith. Cawsom hanes digwyddiadau arwyddocaol ym mrwydr a pharhad yr iaith Gymraeg. Fe fwynhaodd pawb gymryd rhan yn ogystal â dysgu ffeithiau am yr iaith Gymraeg.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

12/10/17

Yn ystod yr hanner tymor yma rydym wedi bod yn mynd i Blas Ffrancon bob prynhawn Iau i chwarae gemau gyda Emma. Cawsom gyfle i ymarfer ein sgiliau gwrando a dilyn cyfarwyddiadau yn ogystal â gweithio ar ddatblygu ein ffitrwydd a sgiliau addysg gorfforol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

06/10/17

Dosbarth Tryfan oedd yn cymryd y gwasanaeth yr wythnos yma. Roedd rhai plant yn darllen dameg Y Ddafad Goll ac eraill yn actio'r digwyddiadau. Neges y ddameg yw bod pawb yn bwysig ac i ddangos empathi tuag eraill a pheidio bod yn genfigenus.


Tryfan

25/09/17

Dyma ni yn actio beth ddigwyddodd pan oedd problem gyda llygod yn Ysgol Pen-y-Bryn cyn ysgrifennu dyddiadur Moi Mops. Helpodd y gwaith drama ni i gael syniadau ar gyfer cynnwys ein dyddiadur.
Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd