Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Tryfan

Tryfan

Disgyblion Blwyddyn 3 - Dosbarth Tryfan 2018-2019


Tryfan

10/06/19

Dyma ni'n mwynhau dysgu gemau buarth newydd er mwyn defnyddio'r iaith Gymraeg ar yr iard.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

07/09/19

Dyma ni yn barod i gyflwyno ein gwasanaeth dosbarth am ddewder Grace Darling. Neges ein gwasanaeth oedd gwerthfawrogi pobl sy’n rhoi eu bywyd mewn perygl er mwyn helpu eraill.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

06/06/19

Aethom i gae rygbi Bethesda i Wyl Rygbi oedd wedi cael ei drefnu ar gyfer disgyblion Blwyddyn 3 a 4 ysgolion y dalgylch. Cawsom lawer o hwyl yn chwarae rygbi a gwneud ffrindiau newydd. Diolch i Rhys y Swyddog Rygbi am drefnu'r wyl ac i ddisgyblion Ysgol Dyffryn Ogwen am helpu ar y diwrnod.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

11/04/19

Bu pawb yn brysur yn gweithio ar uned waith Dylunio a Thechnoleg yn ddiweddar. Ein briff oedd cynllunio cwch fuasai’n arnofio ar wyneb y dwr ag angor a fyddai’n suddo i’r gwaelod. Cafwyd llawer o syniadau gwych ar gyfer gwneud bob math o gychod, bu pawb yn brysur yn creu ei cwch allan o ddefnyddiau ail gylchu cyn mynd ymlaen i ddarganfod os oeddent yn arnofio’n llwyddiannus. Diolch i Miss Ffion Roberts am arwain y gwaith.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

08/04/19

Gwaith cartref yr wythnos diwethaf oedd creu offeryn cerddorol allan o unrhyw ddeunydd ailgylchu. Mae’r plant wedi cael cyfle i ddefnyddio eu hofferynau i gyfansoddi darn o gerddoriaeth sy’n adlewyrchu ein thema Ar Lan y Môr ac arbrofi yn ei gwersi cerddoriaeth gyda Lois Eifion. Ymdrech ardderchog gan bawb.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

27/03/19

Daeth y Brodyr Gregory a’u ffrindiau i’r ysgol o gynllun Trefi Taclus i gynnal sioe am ail-gylchu. Cawsom gyfle i ganu a dawnsio tra’n dysgu negeseuon pwysig iawn. Bu i bawb fwynhau’n arw!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

07/03/19

Dyma plant dosbarth Tryfan wedi gwisgo i fyny fel cymeriad o lyfr ar Ddiwrnod y Llyfr.


Tryfan

20/02/19

Yn ystod Wythnos Cymru Cwl daeth Elain Llwyd i chwarae gemau canolbwyntio a chyd-weithio wrth wneud gwaith drama.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

18/02/19

Yr hogia wedi bod yn brysur yn creu baneri gyda lego i gyd-fynd efo Pencampwriaeth Rygbi y Chwe Gwlad.


Tryfan

18/02/19

Dyma ni i gyd yn gwisgo coch i ddathlu diwrnod Cymru Cwl.


Tryfan

01/02/19

Yn ystod mis Ionawr buom yn brysur iawn yn casglu geirfa, data a gwybodaeth yn ymwneud â’r tywydd. Uchafwynt y gwaith oedd ysgrifennu a recordio rhagolygon y tywydd gan ddefnyddio ‘Green Screen’. Dyma luniau o’r grwpiau gyda un plentyn yn gyfrifol am gyfrannu tywydd o dymor penodol o’r flwyddyn.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

23/11/18

Mae disgyblion dosbarth Tryfan i gyd yn teimlo’n falch iawn o’u gwaith ysgrifennu estynedig cyntaf yn y Saesneg. Gweithiodd pawb yn galed iawn mewn parau i gyfrannu tudalen am drychfilyn penodol ar gyfer y llyfr dosbarth am drychfilod. Dyma pawb yn dangos eu gwaith a’r llyfr gorffenedig.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

29/11/18

Dyma ni yn brysur yn paratoi bisgedi nadoligaidd ar gyfer y Ffair Nadolig. Buom yn cyfrifo’n ofalus cyn penderfynu ar y pris er mwyn sicrhau gwerthiant a gwneud elw.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Plant mewn angen

22/11/18

Daeth PC Owain i’r dosbarth i drafod sut mae cadw’n ddiogel wth ddefnyddio’r we.


Plant mewn angen

19/11/18

Da iawn chi am fod yn llwyddiannus yng nghystadlaethau gwaith cartref Eisteddfod Dyffryn Ogwen.


Plant mewn angen

16/11/18

Dosbarth Tryfan oedd yn cymryd y gwasanaeth ar ddiwrnod Plant Mewn Angen. Roedd pawb wedi cyfrannu arian i ddod i’r ysgol yn eu pyjamas. Thema’r gwasanaeth oedd pwysigrwydd peidio bod yn hunanol, ac helpu eraill trwy gyfrannu at elusennau.


Tryfan

12/11/18

Da iawn chdi am fod fel Ynyr Ymdrech ac Aled Caled mewn cystadleuaeth gymnasteg dros y penwythnos. Mae’r tlws a'r medalau yn dangos bod ymdrech a gwaith caled yn talu.


Tryfan

09/11/18

Aethom i fferm Hendy ger Caernarfon i ddysgu am odro gwartheg. Roedd yn ddiddorol iawn gweld y datblygiadau ers godro gyda llaw a oedd yn digwydd yn y gorffennol i’r parlwr godro llawn technoleg fodern oedd ar y fferm heddiw. Roedd pawb wedi mwynhau’r profiad o geisio godro gyda llaw, gweld gwartheg yn cael eu godro go iawn a chael rhoi mwythau i’r holl loeau bach oedd wedi cael eu geni’n ddiweddar. Diolch i Mr Aled Jones am rannu gymaint o wybodaeth am ei fferm gyda ni.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

06/11/18

Daeth Cwmni’r Frân Wen atom i berfformio Twrw Dan a Dicw. Roedd y perfformiad am ddau blentyn gwahanol iawn yn dod ynghyd ac yn dysgu oddi wrth ei gilydd. Fe wnaeth bawb fwynhau y perfformiad a gwnaeth i ni feddwl am sut i ddangos parch tuag at bobl o wahanol gefndiroedd, am ein hofnau a diffyg hyder, yr angen i wrando ar eraill a chyfleu ein teimladau personol yn ogystal â dathlu cyfeillgarwch.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

19/10/18

Dyma ein gwasanaeth Diolchgarwch.

Fideo i ddilyn yn fuan....


Tryfan

19/10/18

Blwyddyn 3 oedd yn gyfrifol am y gwasanaeth Diolchgarwch y flwyddyn yma. Thema ein gwasanaeth oedd diolch am fwyd. Penderfynom gasglu bwyd ar gyfer ein Banc Bwyd lleol, diolch i bawb am gyfrannu. Braf oedd gweld gymaint o rieni yn y gwasanaeth.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

15/10/18

Fel rhan o’n gwaith thema aethom i fferm Blaen-y-Nant i ddysgu mwy am ffermio. Cawsom brynhawn bendigedig yn cwrdd a’r geifr, defaid, moch, ceffylau, lamas a’r byffalos sy’n cael eu cadw yno. Diolch i Gwyn Thomas am y croeso a’r holl wybodaeth diddorol am ei waith ar y fferm.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

15/10/18

I ddathlu diwrnod Shwmae buom yn ymarfer cyfarch ein gilydd a chychwyn sgwrs yn y Gymraeg, yn ogystal â gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

12/10/18

Rydym yn parhau i adeiladau ar ein dawns 'ffermio' ac yn edych ymlaen at gael perfformio i gynulleidfa.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

4/10/18

Da iawn bawb am ymdrechu’n galed i gerdded i fyny’r Foel ar ein taith gerdded noddedig i godi arian at elusen Macmillan. Diolch i deulu a ffrindiau am ymuno â ni. Roedd pawb yn barod am baned a chacen yn y pnawn coffi ar ôl cyrraedd yn ôl yn yr ysgol. Diolch i bawb am eich cefnogaeth.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

02/10/18

Da iawn dosbarth Tryfan am gael y presenoldeb uchaf ym mis Medi. Cawson ddwy wythnos gyda phresenoldeb 100%.


Tryfan

28/09/18

Diolch yn fawr i Mr Gwyn Thomas o fferm Blaen-y-Nant am ddod atom i sôn am ffermio ddoe a heddiw. Roedd yn hynod ddiddorol clywed yr holl hanesion am fywyd ar y fferm o’i blentyndod hyd at heddiw. Diolch am roi eich hamser ac rydym yn edrych ymlaen i ymweld â’r fferm yn fuan.


Tryfan

28/09/18

Rydym wedi penderfynu trefnu taith gerdded noddedig i fyny’r Foel a phrynhawn coffi i ddilyn er mwyn cefnogi elusen Macmillan. Ein tasg iaith yr wythnos yma oedd cynllunio a chreu posteri dwyieithog i hysbysebu’r digwyddiad. Roedd pawb yn falch iawn o’u posteri gorffenedig.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

01/10/18

Cawsom brynhawn difyr iawn yn ymweld âg Eglwys Glan Ogwen a Chapel Jeriwsalem. Roedd yn ddiddorol gweld y gwahanol nodweddion sydd i’w cael mewn eglwys a chapel. Diolch i’r Curad Christina McRae a Mr Walter Williams am roi eu hamser i ni.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

24/9/18

Ein thema y tymor yma yw Ein Cynefin Naturiol. Aethom ar ymweliad i Gwm Idwal er mwyn dysgu am y mynyddoedd, gwahanol gynefinoedd a’r bywyd gwyllt. Diolch yn fawr i Guto o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol am arwain y daith a dysgu gymaint o bethau diddorol i ni. Roedd yn bnawn bendigedig gyda’r haul yn gwenu a’r gloygfeydd yn anhygoel.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

18/9/18

Daeth Manon Elis i siarad efo ni am lyfrau. Roedd pawb wedi mwynhau mynd i fyd dychymyg ac wedi sylwi cymaint o bleser sydd i’w gael wrth ddarllen llyfrau.


Tryfan

12/9/18

Bob Dydd Mercher mae Elin o Dawns i Bawb yn dod atom i roi gwersi dawnsio. Rydym yn brysur yn gweithio ar ddawns sydd yn cyfleu y thema Ffermio, yn ogystal rydan ni yn cael gwneud symudiadau cynhesu i fyny a chwarae gemau diddorol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd