Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Tryfan

Tryfan

Disgyblion Blwyddyn 3 - Dosbarth Tryfan 2018-2019


Tryfan

15/10/18

Fel rhan o’n gwaith thema aethom i fferm Blaen-y-Nant i ddysgu mwy am ffermio. Cawsom brynhawn bendigedig yn cwrdd a’r geifr, defaid, moch, ceffylau, lamas a’r byffalos sy’n cael eu cadw yno. Diolch i Gwyn Thomas am y croeso a’r holl wybodaeth diddorol am ei waith ar y fferm.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

15/10/18

I ddathlu diwrnod Shwmae buom yn ymarfer cyfarch ein gilydd a chychwyn sgwrs yn y Gymraeg, yn ogystal â gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

12/10/18

Rydym yn parhau i adeiladau ar ein dawns 'ffermio' ac yn edych ymlaen at gael perfformio i gynulleidfa.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

4/10/18

Da iawn bawb am ymdrechu’n galed i gerdded i fyny’r Foel ar ein taith gerdded noddedig i godi arian at elusen Macmillan. Diolch i deulu a ffrindiau am ymuno â ni. Roedd pawb yn barod am baned a chacen yn y pnawn coffi ar ôl cyrraedd yn ôl yn yr ysgol. Diolch i bawb am eich cefnogaeth.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

02/10/18

Da iawn dosbarth Tryfan am gael y presenoldeb uchaf ym mis Medi. Cawson ddwy wythnos gyda phresenoldeb 100%.


Tryfan

28/09/18

Diolch yn fawr i Mr Gwyn Thomas o fferm Blaen-y-Nant am ddod atom i sôn am ffermio ddoe a heddiw. Roedd yn hynod ddiddorol clywed yr holl hanesion am fywyd ar y fferm o’i blentyndod hyd at heddiw. Diolch am roi eich hamser ac rydym yn edrych ymlaen i ymweld â’r fferm yn fuan.


Tryfan

28/09/18

Rydym wedi penderfynu trefnu taith gerdded noddedig i fyny’r Foel a phrynhawn coffi i ddilyn er mwyn cefnogi elusen Macmillan. Ein tasg iaith yr wythnos yma oedd cynllunio a chreu posteri dwyieithog i hysbysebu’r digwyddiad. Roedd pawb yn falch iawn o’u posteri gorffenedig.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

01/10/18

Cawsom brynhawn difyr iawn yn ymweld âg Eglwys Glan Ogwen a Chapel Jeriwsalem. Roedd yn ddiddorol gweld y gwahanol nodweddion sydd i’w cael mewn eglwys a chapel. Diolch i’r Curad Christina McRae a Mr Walter Williams am roi eu hamser i ni.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

24/9/18

Ein thema y tymor yma yw Ein Cynefin Naturiol. Aethom ar ymweliad i Gwm Idwal er mwyn dysgu am y mynyddoedd, gwahanol gynefinoedd a’r bywyd gwyllt. Diolch yn fawr i Guto o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol am arwain y daith a dysgu gymaint o bethau diddorol i ni. Roedd yn bnawn bendigedig gyda’r haul yn gwenu a’r gloygfeydd yn anhygoel.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Tryfan

18/9/18

Daeth Manon Elis i siarad efo ni am lyfrau. Roedd pawb wedi mwynhau mynd i fyd dychymyg ac wedi sylwi cymaint o bleser sydd i’w gael wrth ddarllen llyfrau.


Tryfan

12/9/18

Bob Dydd Mercher mae Elin o Dawns i Bawb yn dod atom i roi gwersi dawnsio. Rydym yn brysur yn gweithio ar ddawns sydd yn cyfleu y thema Ffermio, yn ogystal rydan ni yn cael gwneud symudiadau cynhesu i fyny a chwarae gemau diddorol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd