Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Rhieni

Yma cewch wybodaeth am bolisiau’r ysgol, dogfennau perthnasol gan y Sir a chan y Cynulliad, llawlyfrau ayyb.

Cliciwch yma i lawrlwytho yr Llawlyfr fel PDF

ADY

Rydym yn falch o gyhoeddi fod yr Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad bellach wedi datblygu Gwefan i rieni a theuluoedd.

Linc Gwefan ADY a Chynhwysiad Gwynedd ac Ynys Môn - cliciwch yma

Nod y Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) ydi i wella cyrhaeddiad dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgolion am ddim a dysgwyr sy'n derbyn gofal. Ei ddiben yw goresgyn y rhwystrau ychwanegol y mae dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig yn eu hwynebu sy'n eu hatal rhag cyrraedd yr un lefel â'u cyfoedion beth bynnag fo'u gallu.

 

Cynllun gwariant yr ysgol o'r GAD 2018-2019 - cliciwch yma

Cynllun gwariant yr ysgol o'r GAD 2016-2017 - cliciwch yma

Datganiad Ar Faterion Cyllidol 2015-2016 - cliciwch yma

Cynllun gwariant yr ysgol o'r GAD 2014-2015 - cliciwch yma

 

Rydym ni'n wyrdd!!


Mae pob ysgol yng Nghymru wedi cael eu rhoi mewn un o bedwar band a hyn ar sail canlyniadau a phresenoldeb y tair blynedd ddiwethaf. Rydym yn hynod falch o gael dweud bod Ysgol Pen-y-bryn yn un o ddeg o ysgolion Gwynedd sydd wedi'u rhoi'n y band gwyrdd, sef y band gorau!!!

Llongyfarchiadau hefyd, i Ysgol Abercaseg ac Ysgol Dyffryn Ogwen, sydd hefyd yn y band gwyrdd.

Golyga hyn fod 33% o ysgolion band gwyrdd Gwynedd yn ysgolion sydd ym Methesda. Ardderchog wir!

Hoffem ddiolch i'r holl staff am eu hymdroddiad i'r llywodraethwyr a rhieni am eu cefnogaeth ac wrth gwrs, y plant am eu gwaith caled a brwdfrydedd!

Mwy o wybodaeth

Dyma ganlyniadau diwedd Cyfnod Allweddol 2 2015:

Gwybodaeth gymharol yr ysgol: Asesiadau'r Cwricwlwm Cenedlaethol 2015
Cyfnod Allweddol 2 - cliciwch yma i lawrlwytho'r pdf.

Adroddiad Cymharol/Dilysiad yr Ysgol 2015 (CA2 - Disgyblion) - cliciwch yma i lawrlwytho'r pdf.

 

 

 

 

© 2022 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd