Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Dyma Grwp Effeithiolrwydd (Plant Pesda) 2017 - 2018

Grwp Effeithiolrwydd

Dyma aelodau newydd Plant Pesda. Rydym wedi dechrau'n barod ar ein gwaith ac mae'r syniadau'n llifo!


Dyma Plant Pesda yn addysgu dosbarthiadau sut i ddefnyddio'r 'Chromebooks' newydd!

Cliciwch yma am fwy o luniau


Plant Pesda

Dyma Grŵp Effeithiolrwydd yr ysgol. Sefydlwyd y grwp ym 2009 fel ffordd o weithredu gofynion Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion (FfEY). Gwaith Plant Pesda yw edrych ar beth sydd yn digwydd oddi fewn i’r dosbarth, hynny yw, yr addysgu a dysgu. Dyma rai o’r pethau maent wedi’u gwneud hyd yma:

  • dewis a dethol yr adnoddau medrau meddwl mwyaf addas a defnyddiol;
  • addysgu dosbarthiadau er mwyn magu hyder staff a phlant gyda’r gweithgareddau medrau meddwl;
  • creu arddangosfeydd wal o’r medrau meddwl;
  • addysgu dosbarthiadau am Indonesia a Llythrennedd Ariannol;
  • monitro sesiynau darllen pob dosbarth a pharatoi adroddiad am eu darganfyddiadau;
  • creu pecynnau darllen fel paratoad at y profion darllen cenedlaethol newydd;
  • addysgu gwaith rhai o bynciau sylfaen er mwyn datblygu sgiliau rhifedd y plant; a
  • chreu pecynnau rhifedd fel paratoad at y profion rhifedd a rhesymu cenedlaethol newydd

Dyma luniau o Plant Pesda yn addysgu Mathemateg pen.

Cliciwch yma am fwy o luniau


Dyma Plant Pesda yn addysgu plant blwyddyn 2 Ysgol Abercaseg er mwyn eu paratoi at eu hamser yma yn Ysgol Pen-y-bryn. Cafodd y plant weithgaredd Cardiau Cyfateb staff er mwyn adnabod eu henwau, eu hwynebau a'u swyddi. Cawsant weithgaredd Diagram Venn i ddangos beth sy'n debyg ac yn wahanol rhwng y ddwy ysgol ac yna i gloi cawsant weithgaredd Pelen Eira er mwyn dangos beth roeddynt wedi'i ddysgu yn ystod y wers. Roedd plant Abercaseg wedi mwynhau'n fawr ac roedd Mrs Jones yn dweud fod Plant Pesda yn wych!!!

Cliciwch yma am fwy o luniau


Bu'r Grwp yn Ysgol Abercaseg yn addysgu plant blwyddyn 2 fel ffordd o'u paratoi ar gyfer y diwrnod trosglwyddo. Roedd y wers yn llwyddiant gyda'r plant yn ymateb yn arbennig o dda ac yn edrych ymlaen hyd yn oed mwy at eu hymweliad i Ysgol Pen-y-bryn.


Plant Pesda

Dyma lun o Plant Pesda yn addysgu Glyder. Yn ystod Ionawr a Chwefror, bu’r grwp yn addysgu pob dosbarth. Pwrpas y gwersi oedd i addysgu rhifedd trwy’r pynciau sylfaen. Cafwyd gwersi hanes llwyddiannus wrth iddynt addysgu Glyder ac Elidir am ddata busnesau Bethesda ym 1883 a chymharu gyda busnesau heddiw. Roedd gwers Addysg Grefyddol Tryfan yn ddiddorol wrth iddynt blethu rhifedd gyda stori creu’r byd a mwynhaodd blant Carnedd wneud gwaith siapiau 3D a mesur wrth iddynt gynllunio bocs bwyd yn ystod y gwersi dylunio a thechnoleg.


Plant Pesda

Roedd Plant Pesda yn hynod falch pan gawson nhw lythyr trwy'r post gan Grwp FfEY Ysgol Corn Hir, Llangefni yn eu gwahodd i'w hysgol dros y bont. Cyn y Nadolig daethon nhw atom ni er mwyn cael syniadau gyda'u gwaith. Cawson ni groeso cynnes iawn a chyfle i weld y gwaith roedden nhw wedi'i wneud gyda datblygu darllen yn yr ysgol. Cawson ni syniadau da ynglyn a'u hysbysfwrdd nhw a sut yr oedden nhw'n datblygu rhifedd ar draws yr ysgol. Rydym yn gobeithio bydd y cysylltiad yn parhau a'n bod yn gallu rhannu hyd yn oed fwy o syniadau.

 

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd