Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Lluniau 2017-18

plant

19/07/18

Dyma griw blwyddyn 5 yn mentro i Gwm Idwal heddiw!Am ddiwrnod gwych! Pawb wedi mwynhau y golygfeydd godidog a chael dysgu mwy am Gwm Idwal wrth i ni gael ein tywys ar y daith gan Morfudd, Cemlyn a Nathan! Pawb wedi bod yn wych, a prin dim cwyno am y cerdded!! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

16/07/18

Dyma’r criw (a’u gwobrau!) a oedd yn fuddugol yn swîp Cwpan y Byd eleni! Da iawn Ffrainc!


plant

16/07/18

Fe ddaeth Mr John Grisdale i’r ysgol heddiw i dderbyn siec o £600 ar ran Tîm Achub Mynydd Llanberis. Bu i flwyddyn 5 a 6 benderfynu fynd ati i drefnu 'Prynhawn Hwyl' er mwyn casglu pres tuag at yr achos yn dilyn ymweliad Mr Grisdale â’r ysgol mis diwethaf. Ymdrech wych blwyddyn 5 a 6!


plant

11/07/18

Blwyddyn 6 - Gwyl Pêl Fasged

Bu dosbarth Elidir a Glyder yng Ngwyl Pêl Fasged yng Nghaernarfon yn ddiweddar. Cawsant hyfforddiant gan rai o aelodau tîm Cymru. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

23/03/18

Dyma griw y tîm pêl droed a fu’n cystadlu yn nhwrnament Premier League Primary Stars ym Mangor brynhawn dydd Gwener y 23ain o Fawrth. Cawson nhw lawer iawn o hwyl yn cystadlu yn erbyn ysgolion ar draws Gogledd Cymru! Rhoddwyd bag llawn nwyddau chwaraeon i bawb a oedd yn cymryd rhan, ac fe fydd yr ysgol yn ogystal yn derbyn cit pel droed cyfan newydd sbon i’w ddefnyddio i gynrychioli’r ysgol mewn cystadlaethau’n y dyfodol! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


athletau

15/03/18

Llongyfarchiadau mawr i'r criw am nofio mor dda yn y Gala Ysgolion mawr ym mhwll nofio Bangor heddiw! Cafwyd Gala llwyddiannus iawn a phawb wedi ymddwyn yn wych!


Caerdydd

17/01/18

Cafwyd cyflwyniad gwerth chweil gan Llion Williams am Daith yr iaith. Cyflwyniad am bwnc sydd yn agos iawn at ein calonau yma ym Mhen-y-bryn! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Caerdydd

17/01/18

Cafwyd gyflwyniad diddorol gan Steve, Callum a Llew o 'Gwyl Fynydda Ogwen'. Roeddynt yn siarad am yr holl weithgareddau awyr agored sydd ar gael yn lleol. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Caerdydd

22/11/17

Da iawn disgyblion Ysgol Pen-y- Bryn am gefnogi Teams4U trwy lenwi bocsys esgidau gyda anrhegion eto y flwyddyn yma. Daeth y fan i gasglu 29 o focsys a fydd yn siwr o roi gwên ar wynebau plant bach y Nadolig yma.


Caerdydd

01/12/17

Llongyfarchiadau mawr i'r criw Gala Nofio yr Urdd am nofio'n arbennig o dda ym Mhwll Nofio Bangor ar ddydd Sadwrn Tachwedd yr 18fed.


Caerdydd

01/12/17

Llongyfarchiadau mawr i bawb a gymerodd rhan yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen, llongyfarchiadau hefyd i'r rhai a fuodd yn fuddugol. Da iawn pawb!


Caerdydd

14/11/17

Bu disgyblion o flynyddoedd 5 a 6 yng Nghaerdydd mis Medi am ddwy noson. Ar y ffordd i lawr wnaethon nhw stopio yn y Big Pit yn Blaenafon. Bu pawb i lawr yn y llifft i'r twneli tywyll. Ar ôl cyrraedd lawr yn gwersyll yr Urdd y noson hwnnw, cafodd pawb dê ac aethom am gem o Fowlio deg.

Dydd Iau, cafodd pawb frecwast yn y gwersyll a bocs bwyd i fynd allan am y diwrnod. Stop cyntaf, ymweliad a'r Cynulliad lle daeth Sian Gwenllian ein AC atom am sgwrs. Cawsom ddysgu am Aelodau eraill ac am yr adeilad a beth sydd yn digwydd yno. Ail stop y dydd, Stadiwm Principality. Cafodd pawb gyfle i fynd o amgylch, gweld y cae, yr ystafelloedd newid ac gafael mewn cwpan sgleiniog! Noson honno aethon i'r sinema ar ôl tê bendigedig. Bore dydd Gwener roedd yn amser cychwyn am adref, ond ddim heb yrru drwy Aberfan a chael clywed ychydig o'r hanes am y drychineb. Erbyn amser tê roedd y ddau fws yn rowlio fyny wrth Ysgol Pen y Bryn yn llawn o ddisgyblion blinedig ond wedi mwynhau yn arw! Diolch i'r staff am eu gwaith ag i pawb am eu cefnogaeth.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Disco

27/10/17

Ar nos Iau 26ain o Hydref bu aelodau'r Urdd yn y Disgo yn Ysgol Dyffryn Ogwen. Cafodd pawb lawer o hwyl yn yd dawnsio a chymryd rhan mewn cystadleuaeth.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Disco

26/10/17

Cafodd ddawnsio arbennig yn ddisgo Calan Gaeaf yr wythnos hon. Cafodd y disgo ei drefnu gan Cyfeillion yr Ysgol. Codwyd swm o £297.02 a cafodd pawb noson dda, gyda cwn poeth, candi fflos a digon o ddawnsio! Diolch i bawb am eich cefnogaeth ag am helpu ar y noson.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd