Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Archif Lluniau 2015-16

children

13/07/16

Ynni Ogwen - Dyma ddisgyblion wrth yr afon gyda'r Cynghorydd Sian Gwenllian a Gwyn Roberts y contractiwr.


plant

27/05/16

Diolch i rai o aelodau'r Grwp Gwyrdd, a gytunodd i gymryd rhan mewn ffilm fer i Smart Energy UK ynghlyn a'r cynllun peilot cyffrous Cyd-Ynni - Ynni Lleol sydd ar droed ym Mesthesda ar hyn o bryd. Mi fu'r ddwy yn son am rai o weithgareddau'r Grwp Gwyrdd a'u dealltwriaeth nhw o sut y gellid arben ynni a beth yw ynni adnewyddol. Da iawn chi genod.


plant

15/04/16

Roedd y Grwp yn falch o groesawu Meleri Davies a Mary Gillie atom o Bartneriaeth Ynni Ogwen. Daethant i'r ysgol i egluro mwy am y ddau gynllun sydd ganddynt ar y gweill, sef Ynni Ogwen ac Ynni Lleol. Roedd yn braf cael gwybod mwy am brosiect cyffrous sydd yn digwydd ar ein stepen drws. Daeth Mary a theclynnau efo hi sy'n ein galluogi i fesur faint o drydan y mae offer bob dydd yn ei ddefnyddio, ac rydym yn edrych ymlaen i fynd a rhain adref dros yr wythnosau nesaf i ddysgu mwy am ein defnydd o drydan.


18/03/16

Mewn trafodaeth yn un o gyfarfodydd y Grwp Gwyrdd, dywedodd sawl aelod eu bod yn pryderu am y sbwriel sydd i'w weld mewn ambell le ym Methesda. Er mwyn ymchwilio ymhellach i hyn, mae'r grwp wedi creu holiadur sbwriel i bob un o ddisgyblion yr ysgol ynghlyn a'u teimladau nhw am y sefyllfa. Hefyd bu aelodau'r grwp yn brysur iawn yn ddiweddar yn helpu grwp Balchder Bro Bethesda i gasglu sbwriel o amgylch Pant Dreiniog. Roedd yn waith caled ond buddiol iawn ac roedd y grwp yn falch iawn o'u hymdrechion, gyda'n agos o 20 o fagiau duon yn llawn ar ol tri chwarter awr yn unig! Diolch yn fawr iawn i Swyddog Trefi Taclus Gwynedd a'r Grwp Balchder Bro am eu cymorth i drefnu a'u cwmni hwyliog yn ystod y prynhawn. Mae pawb yn edrych ymlaen yn fawr at y sesiwn nesaf o waith caled a hwyl!

Mwy o luniau - cliciwch yma

plant

04/05/16

Dyma griw y Cyngor Chwaraeon yn cyflwyno cynnwys y llyfryn ‘Gemau Buarth’ i weddill disgyblion Penybryn. Bwriad y gemau hyn yw i sicrhau ein bod yn chwarae gemau drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol yn ddyddiol. Cliciwch yma am fwy o luniau


 

children with Mari Davies

16/03/16

Bwletin Chwaraeon Ysgol - Rhifyn 11 - cliciwch yma


plant gyda Mari Davies

01/03/16

Heddiw fe ddaeth Mari Davies o Fethesda, sef yr hwylwraig ifanc sydd yn bencampwraig Prydain i’r ysgol i’n gweld ac i rhoi sgwrs i ni am yr hyn a ysbrydolodd hi i gymryd rhan yn y chwaraeon. Dywedodd Mari ei bod wedi dechrau hwylio pan oedd hi'n blentyn, tua 5 oed, roedd gan ei theulu hi gwch hwylio oedd yn cael ei gadw ar lannau Llyn Tegid. Roedd pawb wedi synnu at yr hyn yr oedd Mari wedi ei gyflawni a’r gwaith caled a'r ymdrech mae hi wedi rhoi i gyrraedd lle mae hi heddiw . Dywedodd hefyd bod ei addysg drwy gyfrwng y Gymraeg wedi bod o fudd mawr iddi hi ym myd y chwaraeon gan ei fod wedi rhoi cyfleoedd iddi na fyddai hi wedi eu cael fel arall!Diolch mawr i ti Mari, mae pawb wedi mwynhau’n arw ac gobeithio, wedi eu hysybrydoli i drio pethau newydd! Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


CHILDREN

10/02/16

Dyma’r criw o athletwyr a oedd yn cynrychioli’r ysgol yng nghystadleuaeth Sportshall! Roedd hi’n fore llwyddiannus gyda rhai unigolion yn cipio’r safle cyntaf yn y cystadleuaethau maes a’r grwp yn fuddugol yn y ras gyfnewid a phawb wedi mwynhau cymryd rhan! Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


CHILDREN

04/02/16

Eleni , mi fydd disgyblion blwyddyn 5 yn cymryd rhan yng nghynllun ffitrwydd newydd Gwynedd. Rydym wedi penderfynu cymryd rhan yn y cynllun er mwyn codi ymwybyddiaeth y pwysigrwydd o ffitrwydd a chadw’n iach i holl ddisgyblion ysgol Penybryn. Heddiw daeth Lisa atom o dim ‘Pobl Ifanc Egniol’ i gynnal cyfres o brofion ac ymarferion a oedd yn profi ffitrwydd disgyblion blwyddyn 5. Bydd bob plentyn yn cael llawlyfr i gadw cofnod o beth maent yn ei wneud o ran gweithgareddau corfforol am gyfnod o 6 wythnos ac yna bydd y Swyddog yn ail-ymweld a’r ysgol i’w profi eto. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


CHILDREN

02/02/16

Dyma rai o aelodau’r cyngor chwaraeon yn cynnal clwb aml sgiliau i ddisgyblion blwyddyn 3 ar brynhawn dydd Mawrth ar ôl ysgol. Mae’r cyngor yn dod at eu gilydd yn wythnosol i gynllunio a pharatoi sesiynau sydd yn canolbwyntio ar sgil penodol bob wythnos. Mae disgyblion blwyddyn 3 yn mwynhau’r sesiynau ac yn gwrando’n dda ar aelodau’r cyngor chwaraeon! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


21/01/16

Mi fydd disgybl o flwyddyn 4 yn nofio yng ngala nofio’r Urdd yng Nghaerdydd y penwythnos yma ac yn cynrychioli rhanbarth Eryri. Pob lwc!


plant

10/11/15

Dyma rai o aelodau'r Cyngor Chwaraeon yn rhoi cyflwyniad i ddosbarthiadau ar rai o orsafoedd newydd yr Hyfforddiant Cylch. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

plant

13/11/15

Bu'r Cyngor Ysgol wrthi'n brysur yn gweithio ar un o flaenoriaethau'r ysgol sef gwella Presenoldeb plant Ysgol Pen-y-bryn. Aethant ati i wneud cyflwyniad bywiog a diddorol ymhob dosbarth er mwyn pwysleisio beth yw'r canlyniad os ydych yn absennol! Perfformiodd y Cyngor Ysgol rap ymhob dosbarth - roedd pawb wrth eu boddau, ond yn bwysicach yn cofio'r neges bwysig sydd yn y geiriau. Ewch i safle'r Cyngor Ysgol er mwyn i chi gael mwynhau y rap! Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Geiriau Rap Presenoldeb Perffaith - yma yn fuan...

Dyma luniau o Plant Pesda yn addysgu Mathemateg pen.

Cliciwch yma am fwy o luniau

 

children

21/06/16

Dyma griw o ddisgyblion yr ysgol a fu yn cynrychioli’r ysgol ar dim criced mewn twrnament ‘Kwick Cricket’ ym Methesda. Rhaid canmol y ddau ddim am eu hymdrech a’u hymddygiad drwy gydol y dydd. Bu i bawb fwynhau y cystadlu a’r cymryd rhan!


children

20/06/16

Ar Fehefin 20fed, cynhaliwyd digwyddiad Llofnod Teulu cyntaf Ysgol Pen-y-bryn. Gweithgaredd yw'r Llofnod Teulu ble mae teuluoedd yn cael cyfle i drafod gwahanol scenarios er mwyn gwerthuso eu gweithgarwch fel teulu. Mae'n gyfle gwych i gydnabod y pethau da oddi fewn i'n teuluoedd ac yn gyfle euraid i gydnabod y meysydd sydd angen eu datblygu. Cafwyd 13 teulu ac roeddem yn hynod falch o'u croesawu. Cafwyd adborth positif iawn (a byffe blasus i orffen!!). Diolch o galon i bawb a ddaeth. Fel y gwelwch o'r llun, mae bob teulu wedi derbyn tystysgrif arbennig am wneud mor dda. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

14/06/16

Dyma griw o aelodau'r Urdd a fu yn gystadlu yn y mabolgampau yn Nhreborth heddiw! Da iawn chi am ddal ati yn y glaw, pawb wedi rhoi eu gorau glas! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

08/06/16

Llongyfarchiadau gwresog i ddisgybl o ddosbarth Carnedd am gael 1af drwy Gymru am ei gwaith argraffu, sef gwobr haeddiannol am ddarn o waith mor effeithiol. Da iawn ti, rydym yn hynod falch ohonot! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

08/06/16

Ar 25 Mai, cynhaliwyd noson gwricwlaidd hynod lwyddiannus. Cynlluniwyd y noson yn seiliedig ar ymatebion rhieni i holiadur ac felly cafwyd cyflwyniadau am waith y gwahanol ddosbarthiadau, Y Siarter Iaith a diogelwch y we. Roedd y neuadd yn orlawn a braf oedd gweld gymaint o gefnogaeth. Diolch o galon i bawb a ddaeth ac yn benodol i'r plant am eu gwaith caled. Hefyd, diolch i'r Grwp Effeithiolrwydd am fod yng nghofal y noson ac i'r staff am ddysgu'r plant. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

08/06/16

Cynhaliwyd P’nawn Hwyl a drefnwyd gan y rhieni er mwyn casglu arian ar gyfer taith y cor i’r Eisteddfod ac i brynu adnoddau. Cafwyd p’nawn llwyddiannus dros ben! Diolch o galon i Matthew Wharton am ddod a chwrs Golff Gwyllt ar yr iard a ddaeth ag ochr gystadleuol yr oedolion allan, heb son am y plant!! Diolch yn fawr i bawb a ddaeth a chacenni ac unrhyw gyfraniadau eraill. Diolch hefyd i’r holl rieni a ddaeth i helpu yn ystod y p’nawn. Casglwyd dros £800 – swm anhygoel!! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgybl

25/5/16

Dyma griw o ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 yn derbyn hyfforddiant criced gan Sam o ‘Cricket Wales.’ Mae Sam yn mynd i fod yn gweithio â holl ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 am weddill y tymor. Mae pawb yn mwynhau’r sesiynau ac yn arddangos sgiliau gwych yn barod!! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


athletwyr

17/5/16

Llongyfarchiadau i ti am gymryd rhan yng nghystadleuaeth Athletau Gogledd Cymru yn Wrecsam dros y penwythnos. Mae o bellach yn bencampwr yn y ras 75m wedi iddo gipio’r fedal aur. Yn ogystal a hyn daeth yn ail ac yn drydydd mewn dwy ras arall. Mae hefyd wedi ei ddewis i gynrychioli Eryri yn y tim criced ac wedi bod yn chwarae mewn cystadleuaeth yn ddiweddar. Da iawn ti! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


children

22/04/16

Llongyfarchiadau mawr i’r tri a fu'n rhedeg yn ddiweddar yn nghystadleuaeth trawsgwlad yr Urdd yn Stad y Faenol. Da iawn chi.


children

29/03/16

Llongyfarchiadau i bawb fu ynghlwm yng ngweithgareddau Eisteddfod yr Urdd yn ddiweddar, ar lwyfan ac yn yr adran Gelf a Chrefft. Cafodd yr Ymgom a'r Parti Unsain lwyddiant yn yr Eisteddfod Gylch a llongyfarchiadau mawr i'r Cor Cerdd Dant, ac i’r disgyblion fydd yn cynrhychioli’r ysgol ar yr Unawd Llinynnol ac yn y gystadleuaeth argraffu  yn yr Eisteddfod Genedlaethol mis Mehefin yn Sir y Fflint.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


children

19/03/16

Heddiw, fe aeth pob merch o flwyddyn 3, 4 a 5 i Glwb Pêl-droed Bangor i gymryd rhan yn yr wyl bêl-droed i ferched. Er ei bod yn oer, roedd pawb wedi mwynhau cymryd rhan! Da iawn chi genod!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


children

17/03/16 Côr Cerdd Dant Eisteddfod yr Urdd


children

17/03/16

Dyma'r rhai a fu'n fuddigol yn unigol yn Eisteddfod yr Urdd


children

17/03/16 Ymgom Eisteddfod yr Urdd 2016


children

17/03/16 Parti Llefaru Yr Urdd


plant

03/03/16 Diwrnod y Llyfr

Cliciwch yma am fwy o luniau


plant

03/03/16 Gweithdy drama gyda Elain Llwyd

Cliciwch yma am fwy o luniau


plant gyda Mari Davies

01/03/16

Heddiw fe ddaeth Mari Davies o Fethesda, sef yr hwylwraig ifanc sydd yn bencampwraig Prydain i’r ysgol i’n gweld ac i rhoi sgwrs i ni am yr hyn a ysbrydolodd hi i gymryd rhan yn y chwaraeon. Dywedodd Mari ei bod wedi dechrau hwylio pan oedd hi'n blentyn, tua 5 oed, roedd gan ei theulu hi gwch hwylio oedd yn cael ei gadw ar lannau Llyn Tegid. Roedd pawb wedi synnu at yr hyn yr oedd Mari wedi ei gyflawni a’r gwaith caled a'r ymdrech mae hi wedi rhoi i gyrraedd lle mae hi heddiw . Dywedodd hefyd bod ei addysg drwy gyfrwng y Gymraeg wedi bod o fudd mawr iddi hi ym myd y chwaraeon gan ei fod wedi rhoi cyfleoedd iddi na fyddai hi wedi eu cael fel arall!Diolch mawr i ti Mari, mae pawb wedi mwynhau’n arw ac gobeithio, wedi eu hysybrydoli i drio pethau newydd! Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


children

01/03/16 Dydd Gŵyl Ddewi

Dydd Gŵyl Ddewi Hapus i bawb! Dyma Ysgol Pen-y-bryn wedi gwisgo yn eu coch, gwyn a gwyrdd er mwyn dathlu'r diwrnod arbennig hwn. I ddathlu Cymru Cwl, mae pawb wedi bod yn gwneud gwaith ar hanes taith yr iaith Gymraeg, canu'r anthem a chroesawu ymwelwyr arbennig. Cafwyd cyflwyniad ysbrydoledig gan Mari Davies, sef hwylwraig lwyddiannus a chyn-ddisgybl, cafwyd gweithdy gwych gan Alun Tan Lan gyda'r ukeleles a chafodd blant bl.5a6 weithdy buddiol iawn gyda Elain Llwyd, un o brif actorion y cynhyrchiad Chwalfa. Diolch i chi gyd! Cliciwch yma am fwy o luniau


children

27/01/16 Hyfforddiant HwB+

Dyma'r disgyblion yn cael hyfforddiant HwB+. Cliciwch yma am fwy o luniau.


children

18/01/16 Sioe Tag

Cafwyd p'nawn arbennig yng Nghanolfan Denis, Caernarfon ar Ionawr 18fed wrth i'r plant fod yn rhan o'r rhaglen Tag (sioe newydd ar S4C). Bu llawer o ganu, dawnsio a chystadlu yng nghwmni Anni, Mari, Aled a DJ Sal. Bu rhai o Ben-y-bryn ddigon lwcus i cael mynd ar y llwyfan - bu dau mewn cwis a bu un mewn cystaleuaeth creu mymi!! Diwrnod gwerth chweil i ddathlu Cymru a'i hiaith! Cofiwch wylio oherwydd rydym ar y teledu ac mae disgybl wedi cael ei chyfweld. Cliciwch yma am fwy o luniau


children

23/12/15 Presenoldeb 100% !

Dyma holl blant yr ysgol sydd wedi cael tymor presenoldeb 100%! I'w llongyfarch, maent wedi cael tystysgrif ac anrheg Nadolig. Da iawn i bob un ohonoch a chofiwch parhau gyda'r presenoldeb gwych am weddill y flwyddyn.


children

15/12/15 Digwyddiad Mentergarwch Nadoligaidd

Ar b'nawn Iau, Rhagfyr 10fed, cafwyd p'nawn mentergarwch Nadoligaidd hynod lwyddiannus. Cyn y p'nawn, bu'r plant yn cynllunio, paratoi a phrisio'r cynnyrch Nadoligaidd. Fel y gwelwch o'r lluniau roedd llawer o gynnyrch a does dim rhyfedd ein bod wedi gwneud elw anhygoel o £432.05! Diolch o galon i bawb a gefnogodd y digwyddiad. Cliciwch yma am fwy o luniau


plant

08/12/15 Eisteddfod Dyffryn Ogwen

Cafwyd Eisteddfod lwyddiannus eto eleni. Roedd bron 60 o blant yr ysgol yn cystadlu rhwng y llefaru, canu, offerynnau, celf, llawysgrifen ayyb. Braf iawn yw gweld cymaint yn cymryd rhan ac yn mwynhau’r profiad. Dyma’r canlyniadau:
cor: 2il, parti unsain bl. 5: 2il, parti unsain bl.6: 3ydd, parti unsain bl.4: 4ydd, parti llefaru: 2il, band: 3ydd, llefaru unigol: 2il, unawd bl5&6: 3ydd, unawd bl3&4: 2il, unigol bl3&4: 3ydd, model 3D: 1af, ffotograffiaeth: 1af, coginio bl.5&6: 2il, llun bl5&6:, llawysgrifen bl3&4: 1af, a 3ydd, llawysgrifen bl.5&6: 1af a 2il, llawysgrifen . Bu llawer o ddisgyblion eraill yn cystadlu yn unigol hefyd. Da iawn chi pawb!


plant

08/12/15 Gala Nofio

Llongyfarchiadau gwresog i bawb fu’n cysytadlu’n y Gala Nofio ym Mangor. Roedd safon y cystadlu’n uchel a gwnaeth bawb o Ben-y-bryn yn arbennig o dda. Llongyfarchiadau arbennig i un disgybl bl.4 sydd yn mynd trwodd i’r rownd nesaf yng Nghaerdydd – pob lwc i ti!


plant

01/12/15

Llongyfarchiadau ar eich llwyddiant yn yr Eisteddfod - Da iawn bawb!


plant

23/10/15

Dyma enillwyr y gystadleuaeth 'Gwisg Orau' - Da iawn chi!! Cliciwch yma am fwy o luniau


2 fachgen

23/10/15

Llongyfarchiadau gwresog i chwi ar gael eich dewis i chwarae i dim rygbi Eryri. Rydym yn hynod falch ohonynt ac yn edrych ymlaen at glywed hanes y gemau. Hefyd, pob lwc yn Wrecsam ar gyfer treialon pel-droed.


perfformwyr

15/10/15

Ar ddydd Iau, Hydref 15fed daeth sioe Paid Meddwi, Meddwl i'r ysgol a oedd yn son am beryglon alcohol ac i beidio ag ildio i bwysau cyfoedion. Ymatebodd y plant yn dda iawn i'r sioe hwyliog. Cliciwch yma am fwy o luniau


plant

28/09/15
Trip i Gaerdydd - Cliciwch yma am fwy o luniau

 

dosbarth cyfan

Disgyblion Dosbarth Carnedd 2015 - 2016


children

27/05/16

Llongyfarchiadau i bawb o ddosbarth Carnedd sydd wedi cael llwyddiant yn ddiweddar mewn amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon, gan gynnwys pel-droed, gymnasteg a thrawsgwlad. Da iawn chi. Mae'r dosbarth yn falch o glywed am eich llwyddiannau y tu allan i'r ystafell ddosbarth.


children

27/05/16

Llongyfarchiadau mawr i aelod o ddosbarth Carnedd am ei lwyddiant anhygoel yn y Gala nofio a gynhaliwyd ym Mangor yn ddiweddar. Enillodd dair medal ynghyd a'r tlws am y nofiwr gorau o fechgyn blwyddyn 4. Ardderchog wir!


children

20/05/16

Yn ddiweddar cawsom fynd ar ymweliad i Eglwys Glanogwen fel rhan o'n gwaith ar Gristnogaeth. Rhoddodd y Parchedig Chritinina daith hynod o ddiddorol i ni o amgylch yr eglwys, gan egluro beth oedd pwrpas ac arwyddocad gwahanol rannau o'r eglwys. Dysgom am y fedyddfaen, y ffenestri lliw, yr allor, y ddarllenfa a'r puplud. Eglurodd hefyd i ni pam fod ficeriaid yn gwisgo mantelli o wahanol liw ar adegau gwahanol o'r calendr Cristnogol. Ar ddiwedd yr ymweliad cawsom gyfle i gymryd rhan mewn gwasanaeth byr a chanu Calon Lan yn ddeulais! Diolch yn fawr iawn i'r ficer, ac i warden yr eglwys am eu croeso ac am brynhawn diddorol ac addysgol iawn.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


children

20/05/16

Llongyfarchiadau gwresog i un disgybl ar ei champ arbennig o ddod yn fuddugol yng nghystadleuaeth Celf a Chrefft Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2016. Daeth i'r brig yn y gystadleuaeth Argraffu i flynyddoedd 3 a 4, a bydd ei gwaith buddugol i'w weld yn yr arddangosfa Gelf a Chrefft ar y maes yn ystod wythnos yr Eisteddfod yn Sir y Fflint. Cofiwch fynd yno i'w weld.


children

22/04/16

Llongyfarchiadau mawr i i’r disgyblion a fu'n rhedeg yn ddiweddar yn nghystadleuaeth trawsgwlad yr Urdd yn Stad y Faenol. Da iawn chi.


children

22/04/16

Mi gawsom fore blasus iawn yn ddiweddar yn blasu gwahanol lenwadau brechdan. Mae hyn yn ran o'n gwaith Dylunio a Thechnoleg sy'n edrych ar beth sydd yn gwneud brechdan iachus. Bu rhai disgyblion yn ddewr iawn yn blasu pethau nad oeddent yn rhy hoff ohonynt o'r blaen! Da iawn chi.


children

29/03/16

Cafodd genod dosbarth Carnedd ddiwrnod diddorol iawn yn ddiweddar, gyda thrip i Glwb Pel Droed Bangor i gymryd rhan mewn Gwyl Bel-droed - diwrnod o hyfforddiant a datblygu sgiliau. Ond fe gafodd yr hogiau eu Gwyl Bel-droed eu hunain hefyd yn y dosbarth; yn darllen hanes pel-droed, dylunio crysau pel-droed a dehongli data o dabl Cymru yng nghystadleuaeth Ewro 2016!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


children

18/03/16

Roedd yna gymeriadau lliwgar iawn yn nosbarth Carnedd i ddathlu Diwrnod y Llyfr. Da iawn bawb an eu hymdrechion!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


children

11/03/16

Rydym wedi bod yn brysur yn ein gwersi gwyddoniaeth yn edrych ar ba amodau sydd angen ar blanhigyn i dyfu yn iachus. Er ein bod wedi rhagfynegi ein syniadau, roedd yn ddiddorol cynnal arbrawf i brofi os oedd yr hyn yr oeddem yn ei feddwl yn wir. Dysgom fod hadau berw'r dwr yn tyfu orau os oes digon o oleuni iddynt, cyfaint cymhedrol o ddwr, a thymheredd cymhedrol.


children

03/03/16

Buom yn lwcus iawn yn ddiweddar i gael gweld sioe gan gwmni theatr 'Mewn Cymeriad'. Yn ein gwersi Addysg Grefyddol roeddem wedi bod yn astudio hanes Mari Jones, a dyma oedd testun y perfformiad. Roedd yn berfformiad rhyngweithiol gyda'r rhan fwyaf o'r dosbarth yn cael cymryd rhan mewn un ffordd neu'r llall.


children

03/03/16

I nodi wythnos Cymru Cwl, cawsom weithdy hwyliog iawn efo Alun Tan Lan. Daeth a dros 30 o 'ukuleles' i'r ysgol a chafodd pawb gyfle i fod yn rhan o fand swynol dosbarth Carnedd!


children

01/03/16

Dyma ni yn edrych yn lliwgar iawn ar Ddydd Gwyl Dewi.


children

08/02/16

Llongyfarchiadau gwresog i aelod o flwyddyn 4 am gyrraedd y rownd derfynol, a chael seithfed, yng Ngala Nofio’r Urdd yng Nghaerdydd. Da iawn ti, rydym yn hynod falch ohonot!


children

27/01/16

Rydym wedi bod yn dysgu am rannau o'r planhigyn a'r blodyn yn ein gwersi gwyddoniaeth. Dyma ni yn chwilota am y stigma, yr anther, y sepal a llawer mwy


children

27/01/16

Yn ddiweddar cawsom hyfforddiant ar sut i ddefnyddio wefan Hwb+. Rydym yn edrych ymlaen i ddefnyddio mwy o'r wefan o fewn ein gwersi.


plant

25/01/16

Dyma ni allan ar yr iard yn ymarfer ein sgiliau darllen cwmpawd fel rhan o'n gwersi Daearyddiaeth. Rydym wedi dysgu mai toiledau'r genod sydd i gyfeiriad y Gogledd o ganol yr iard a Dyffryn Ogwen i gyfeiriad y De. Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


plant

25/01/16

Yn ein gwersi Dylunio a Thechnoleg cawsom wers flasus iawn! Dyma ni yn blasu pob math o wahanol fathau o fara ar gyfer dylunio brechdan. Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


plant

16/12/15

Llongyfarchiadau mawr i chi ar ennill cystadleuaeth dylunio poster hyrwyddo presenoldeb yn yr ysgol. Da iawn chi hogiau.


plant

01/12/15

Da iawn yn y Gala nofio - Rwyt ti fel Pysgodyn!


plant

9/10/15

Rydym wedi bod yn trafod sut mae defnyddiau yn gallu newid cyflwr yn ein gwersi gwyddoniaeth. Dyma ni yn cynnal arbrawf i weld faint o ddwr fyddai'n anweddu wrth iddo ferwi.


plant

17/9/15

Dyma ni yn actio golyfa o'r llyfr yr ydym yn ei astudio - 'Rhyfel Sam'.


bachgen

17/9/15

Dyma ddisgybl yn gwisgo het ac yn dal cofnodion y Llu Awyr ei hen daid.

dosbarth cyfan

Croeso mawr i bawb i ddosbarth Glyder Fach at Mrs Hughes a Miss Morris!


disgybl

25/5/16

Dyma griw o ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 yn derbyn hyfforddiant criced gan Sam o ‘Cricket Wales.’ Mae Sam yn mynd i fod yn gweithio â holl ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 am weddill y tymor. Mae pawb yn mwynhau’r sesiynau ac yn arddangos sgiliau gwych yn barod!! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgybl

25/5/16

Dyma blant Glyder Fach yn cymryd rhan mewn gweithdy 'technocamps', sef gweithdy Lego! Trwy'r bore bu'r plant yn creu robot gyda Lego a oedd yn cael ei reoli gan gyfrifiadur ac yna yn y prynhawn yn cael cystadleuaeth i weld pwy oedd wedi creu'r robot mwyaf effeithiol! Roedd yn ddiwrnod difyr dros ben ac yn ffordd wych o gael y plant i ddeall codio. Diolch o galon i Illtyd, Joe a Kieran o Brifysgol Bangor am gynnal y gweithdy. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


athletwyr

17/5/16

Llongyfarchiadau mawr i un o ddosbarth Glyder Fach sydd wedi bod yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth Athletau Gogledd Cymru yn Wrecsam dros y penwythnos. Mae bellach yn bencampwr yn y ras 75m wedi iddo gipio’r fedal aur. Yn ogystal a hyn daeth yn ail ac yn drydydd mewn dwy ras arall. Mae hefyd wedi ei ddewis i gynrychioli Eryri yn y tim criced ac wedi bod yn chwarae mewn cystadleuaeth yn ddiweddar. Da iawn ti! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


children

22/04/16

Daeth Ethan o Glwb Pel-droed Dinas Bangor i gyflwyno’r rhodd yma i i ferch a dorodd ei braich yn ystod yr wyl bel-droed ym Mangor! Roedd yno lawer o bethau gwerth-chweil yn y pecyn, gan gynnwys crys-t, bathodynau a tocyn teulu, roedd hi wrth ei bodd gyda’r anrheg yn amlwg, ac wedi anghofio am y fraich bellach!


children

21/04/16

Dyma ni’n brysur iawn yng nghanol dadl dosbarth gyfan. Rydym ni wedi bod yn son am beryglon ysmygu yn ein gwersi gwyddoniaeth ac yn cynllunio ar gyfer creu hysbyseb i berswadio eraill i beidio ysmygu.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


children

19/03/16

Heddiw, fe aeth pob merch o flwyddyn 3, 4 a 5 i Glwb Pêl-droed Bangor i gymryd rhan yn yr wyl bêl-droed i ferched. Er ei bod yn oer, roedd pawb wedi mwynhau cymryd rhan! Da iawn chi genod!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


children

07/03/16

Rydym wedi cael wythnos brysur iawn yn Glyder Fach yn dathlu wythnos 'Cymru Cwl.' Cawsom lawer o ymwelwyr yn dod i’r ysgol yn cynnal gweithdai ac rydym wedi bod yn coginio cacennau cri! Dyma luniau o’n wythnos prysur ni a’r;

  • Gweithdy Iwcalili gyda Alun Evans
  • Gweithdy drama gyda Elain Llwyd
  • Cyflwyniad gan Mari Davies yr hwylwraig ifanc lleol sydd yn bencampwraig Prydain.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


children

02/02/16

Heddiw fe ddaeth Mr Evans o Techniquest i’r dosbarth i gynnal gweithdy mathemateg. Roedd yn rhaid i bawb fod yn dditectifs rhif a cheisio datrys achos oedd yn peri problem mawr i’r heddlu, drwy ddefnyddio ein sgiliau rhif! Roedd pawb wedi mwynhau yn arw! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

18/01/16

Yn ystod ein gwersi iaith dros y pythefnos diwethaf, rydym ni wedi bod yn ysgfrifennu a chynnal cyfweliad rhwng cyflwynydd rhaglen deledu a’r arweinydd hawliau sifil, Martin Luther King. Mae pawb wedi mwynhau darllen a dysgu am yr hyn a gyflawnodd Martin Luther King yn ystod ei fywyd. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

25/11/15

Cawsom y cyfle heddiw i ymweld â Chastell Caernarfon gan ein bod yn dysgu am fywyd yn yr oesodd canol yn y dosbarth! Cawsom ein tywys o amgylch y castell a dysgu sut yr oedd y milwyr yn amddiffyn y castell ac hefyd am fywyd y gweithwyr ar unigolion a oedd yn ymweld a’r Castell! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

20/11/15

Mae disgyblion Carnedd a Glyder Fach wedi bod yn derbyn sesiynau Hoci dros gyfnod o 4 wythnos er mwyn eu paratoi at yr wyl hoci 4689. Mae pawb wedi mwynhau’r hyfforddiant gyda Nicci o ‘Hoci Cymru’ ac yn edrych ymlaen i gystadlu yn yr wyl yn y flwyddyn newydd!


plant

05/11/15

Bob pnawn Dydd Iau rydym yn mynd i Blas Ffrancon ym ymhle y byddwn yn cael cyfle i weithio ar wahanol sgiliau sy’n amrywio o wythnos i wythnos. Yr wythnos yma fe fuo ni’n canolbwyntio ar sgiliau cychwynol pêl droed ac yn chwarae gem 5 bob ochr!.

Mae pawb yn edrych ymlaen at wythnos nesa, pan y byddwn ni’n canolbwyntio ar sgiliau gwahanol. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


3 bachgen

01/10/15

Rydym ni wedi bod yn chwarae rôl fel rhan o waith paratoi ar gyfer ysgrifennu sgript ddrama wythnos nesaf! Dyma ni’n chwarae rhan glöwr, perchennog y pwll glo a’r arolygwr sydd yn dod i arolygu amodau gwaith yn y pwll ym Mlaenafon. Mae hyn i gyd yn dilyn ein ymweliad i’r Pwll Mawr yn Mlaenafon yn ystod ein taith i Gaerdydd!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Diwrnod Owain Glyndwr

16/09/15

Dyma ni’n rhoi cyflwyniad ‘Diwrnod Owain Glyndwr’ yn ein gwasanaeth ni heddiw! Er ein bod ni gyd yn adnabod yr enw, yma yn Glyder Fach, roedd pawb yn teimlo bod angen dysgu mwy am y dyn ei hun! Dyma rhai o’r ffeithiau y gyflwynom ni:

  1. Roedd Owain Glyndwr bron yn 50 pan ddechreuodd o wrthryfela!
  2. Er ein bod yn gwybod ei fod wedi marw yn 1415, nid oes neb yn sicr o sut y bu iddo farw ac mae lleoliad ei fedd yn ddirgelwch mawr hyd heddiw.
  3. Fe lwyddodd Owain Glyndwr i ddianc o’i frwydyr olaf ond carcharwyd gweddill ei deulu yn Llundain.
  4. Cyhoeddwyd Owain Glyndwr yn dywysog Cymru Medi 16, 1400

Ydych chi wedi dysgu rhywbeth newydd!?


dosbarth cyfan

16/9/15

Dyma ni'n brysur cynllunio a paratoi ar gyfer ysgrifennu’r araith a fydd, gobeithio, yn ennill pleidlais pawb! Mae pawb yma yn Glyder Fach yn awyddus iawn i gael eu dewis i fod ar y cyngor Ysgol! Croesi bysedd!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Hoffai Mrs Morgan-Jones a Mrs Jones groesawu 25 o blant i ddosbarth Elidir eleni. Mae ganddom flwyddyn hynod o brysur o'n blaenau, a gobeithio y byddwch wir yn mwynhau eich blwyddyn olaf yn Ysgol Pen-y-bryn. Pob dymuniad da i bob un ohonoch ar gyfer y flwyddyn bwysig hon.


04/03/16

Dydd Gwyl Dewi hapus i chi gyd! Cafwyd dathlu gydol yr wythnos ym mlwyddyn 6, dathlu ac ymfalchio ein bod yn Gymry. Cawsom ymweliad gan gyn-disgyblion Ysgol Pen-y-bryn, Mari Davies sydd yn hyfforddi ar gyfer gemau Olympaidd 2020! Diddorol oedd cael dysgu am ei bywyd a'i llwyddiannau. Yn ogystal, cawsom sesiwn hwyliog o ganu 'iwcoleli' gyda'r enwog Alun Tan Lan! Uchafbwynt arall oedd cael gweithdy drama gan Elain Llwyd, profiad gwerthfawr oedd cael rhoi ein hunain yn esgidiau cymeriad o'r nofel Bwli a Bradwr.

Daeth yr wythnos brysu'r i ben gyda gwasanaeth arbennig gan flwyddyn 3, a phawb yn morio canu Hen Wlad Fy Nhadau i goroni'r wythnos.

"Gwisg genhinen yn dy gap; a gwisg hi yn dy galon" dyna yw ein bwriad bob dydd eleni!!


21/01/16

Gan ei bod hi'n dywydd gaeafol, ac ein bod yn treulio llawer o'n hamseroedd chwarae yu fewn, penderfynodd y Cyngor Ysgol a'r Dreigiau Doeth bod yn rhaid i ni feddwl am weithgareddau/gemau i ddiddanu plant trwy gyfrwng y Gymraeg!

Aethpwyd ati i gyfieithu gemau a chreu rhai newydd! Bwriad y Cyngor yw cyflwyno'r gemau ymhob dosbarth yr wythnos nesaf, gan obeithio y bydd pawb yn cael hwyl wrth eu chwarae drwy siarad Cymraeg. Cewch weld y Cyngor wrth eu gwaith wythnos nesaf!


plant

11/12/15

Llongyfarchiadau enfawr am ddod yn fuddugol yng nghystadleuaeth llunio Poster Presenoldeb Perffaith. Bwriad y gystadleuaeth oedd perswadio plant yr ysgol pa mor bwysig oedd bod yn bresennol bob dydd. Edrychwn ymlaen i weld y posteri o amgylch yr ysgol.

Dyma'r holl ddisgyblion a gystadlodd yng nghystadleuaeth Poster Presenoldeb. Da iawn chi am gystadlu!


plant

13/11/15

Bu'r Cyngor Ysgol wrthi'n brysur yn gweithio ar un o flaenoriaethau'r ysgol sef gwella Presenoldeb plant Ysgol Pen-y-bryn. Aethant ati i wneud cyflwyniad bywiog a diddorol ymhob dosbarth er mwyn pwysleisio beth yw'r canlyniad os ydych yn absennol! Perfformiodd y Cyngor Ysgol rap ymhob dosbarth - roedd pawb wrth eu boddau, ond yn bwysicach yn cofio'r neges bwysig sydd yn y geiriau. Ewch i safle'r Cyngor Ysgol er mwyn i chi gael mwynhau y rap! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

13/11/15

Llongyfarchiadau enfawr i'r Cyngor Ysgol a dderbyniodd y wobr Aur am eu gwaith caled i hybu'r Siarter Iaith. Camp a hanner yn wir! Byddwn yn parhau i gynnal a datblygu'r gwaith yn ystod y flwyddyn! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


06/11/15

Mae'r Cyngor Ysgol wedi bod wrthi'n brysur yn trio gwella Presenoldeb yn Ysgol Pen-y-bryn. Felly aethant ati i drio perswadio pob dosbarth pa mor bwysig yw bod yn bresennol bob dydd, a beth yw'r canlyniadau os ydych yn absennol.

Ar y wefan hon yr wythnos nesaf cewch wledd wrth weld y Cyngor Ysgol yn cyflwyno'r neges mewn ffordd hwyliog a bywiog i'r ysgol gyfan.


plant

09/10/15

Llongyfarchiadau mawr i'r plant a dderbyniodd dystysgrif gan y Dreigiau Doeth yn y gwasanaeth gwobrwyo! Mae'n amlwg fod y plant wedi bod yn gwneud ymdrech arbennig i chwarae gemau buarth gan siarad Cymraeg gyda'u gilydd.


plant

09/10/15

Diolch yn fawr i PC Meirion am roi cyflwyniad hynod o ddiddorol am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Cafwyd negeseuon pwysig iawn ganddo.


plant

09/10/15

Llongyfarchiadau i'r Wardeiniaid ifanc a fu'n brysur gydol yr haf yn gwneud amrywiaeth o weithgareddau i gynorthwyo'r gymuned. Cawsant gyfle i ddatblygu pob math o sgiliau pwysig iawn.


plant

02/10/15

Aeth criw lawr i Tecso gyda Miss Williams a Mrs Davies, wythnos yma i wneud gwaith cyfrifo arian. Cawson brofiad o fynd o amgylch y siop yn gwneud rhestr siopa, a chyfrifo'r arian oedd ei angen, gan gynnwys mynd i'r til i brynu rhywbeth iach gyda arian eu hunain.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

28/09/15
Trip i Gaerdydd - Cliciwch yma i weld mwy o luniau


18/9/15

Rydym wedi bod wrthi'n brysur yn ystod yr wythnos yn gwneud pob math o weithgareddau am brifddinas Cymru, Caerdydd. Mae pawb ym mlwyddyn 5 a 6 yn edrych ymlaen yn eiddgar i gael mynd yno yr wythnos nesaf! Cofiwch edrych ar y wefan yr wythnos nesaf i weld lluniau ohonom yn mwynhau ein hunain!

 

dosbarth cyfan

Disgyblion Dosbarth Tryfan 2015 - 2016


plant

16/06/16

Rydym wedi bod yn gwneud gwaith daeryddiaeth yn y dosbarth sydd yn gofyn i ni gymharu Bethesda gyda phentref Eidalaidd Portmeirion. Rydym wedi bod yn edrych ar nodweddion ffisegol a dynol y ddau leoliad. Ar Ddydd Iau Mehefin y 9fed aethom ar ymweliad i Bortmeirion. Roedd yn braf iawn cael gweld y lleoliad dros ein hunain a chasglu data yn ystod y diwrnod. Cawsom bicnic bendigedig ar y traeth amser cinio a hufen ia blasus cyn cychwyn adref.Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


plant

16/05/16

Pnawn Llun Mai 16eg aethom i Ysgol Cae Top i gyd-weithio gyda phlant Blwyddyn 3 yr ysgol honno mewn gweithdy cerdd a drama. Hefyd cawsom gyflwyniad diddorol iawn am ddiwylliant a bwydydd gwahanol wledydd a cyfle i ddeall pwysigrwydd derbyn pobl sy’n wahanol i ni fel ein bod yn gallu cyd-fyw yn gytun. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

22/04/16

Tro dosbarth Tryfan oedd gwneud gwasanaeth yr wythnos yma. Rydan ni wedi bod ar wefan Schoolbeat lle mae Tarian y ddraig yn ein dysgu am fwlio. Dewisom gynnwys Tarian i wneud cyflwyniad i'r ysgol gyfan am beth i wneud os ydym yn cael ein bwlio.


plant

22/04/16

Yr wythnos yma rydym wedi dechrau gwneud gwaith Gwyddoniaeth am drydan. Dyma ni yn arbrofi efo cylchedau syml. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

04/03/16

Diolch i rieni dosbarth Tryfan am ymuno yn y gwasanaeth i ddathlu ein Cymreictod. Bu’r plant yn sôn am Dewi Sant a’r pethau rydym yn gysylltu gyda Chymru. Canodd pawb Hen Wlad fy Nhadau ar y diwedd, roedd hyn yn ffordd wych I ddod a gweithgareddau’r wythnos Cymru Cwl i ben. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

04/03/16

Cawsom wneud amrywiaeth o weithgareddau diddorol yn ystod wythnos Cymru Cwl. Ar ddechrau’r wythnos buom yn dysgu am ein nawddsant Dewi Sant er mwyn paratoi at gwasanaeth arbennig i ddathlu ein Cymreictod. Roedd pawb wrth eu boddau yn chwarae gemau cyfrifiadur ar wefan Hwb ac yn dysgu mwy am Dewi Sant yr un ffordd. Bu pawb yn meddwl am yr holl bethau rydym yn eu cysylltu a Chymru- lleoliadau, cerddoriaeth, bwyd, natur, enwogion ac aethom ati i greu map meddwl o’n syniadau. Wrth gwrs rydym i gyd wedi clywed Anthem Genedlaethol Cymru ar ddechrau gemau Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad, felly aethom ati i ddysgu’r geiriau gyda chymorth safle Can Sing ar y we, ac yna mynd ymlaen i greu poster. Hefyd, buom lwcus iawn oherwydd daeth Alun Tan Lan i’r ysgol efo dros 30 o ‘ukueles’, cawsom sesiwn hwyliog iawn yn canu a dysgu chwarae’r ‘ukulele’ ac roedd yn braf iawn gweld Alun ar Cân i Gymru dros y penwythnos. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

03/03/16

Dyma ni wedi gwisgo fel cymeriad o’n hoff lyfr ar Ddiwrnod y Llyfr. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


25/02/16

Heddiw daeth disgyblion blwyddyn 2 Ysgol Abercaseg a’u rhieni i’n gweld. Roedd plant dosbarth Tryfan wedi paratoi cyflwyniad am Ysgol Pen-y-Bryn a’r hyn oedd yn eu disgwyl ym mlwyddyn 3. Cafodd pawb fynd ar daith o amgylch yr ysgol ac edrych ar ein gwefan yn yr Ystafell Gyfrifiaduron. Gobeithio eich bod wedi mwynhau yr ymweliad ac rydym yn edrych ymlaen i’ch croesawu yma eto cyn gwyliau’r haf.


plant

03/02/16

Ar Ddydd Mercher Chwefror y 3ydd aethom i'r Amgueddfa Lechi yn Llanberis i ddysgu am ddiwrnod golchi yn Oes Victoria. Roedd Anti Marged yn brysur iawn yn ei chartref yn golchi i bobl y pentref er mwyn cael arian i fwydo ei theulu - lwcus ein bod wedi mynd i'w helpu!! Cawsom y profiad o olchi'r dillad gyda doli yn y twb golchi, sgwrio y dillad budr iawn yn y sinc ar y bwrdd sgwrio, ac yna rhoi'r dillad trwy'r mangl i wasgu dwr allan ohonynt cyn eu rhoi ar y lein i sychu. Rydan ni i gyd yn cytuno bod merched wedi gweithio'n galed iawn ar ddiwrnod golchi yn Oes Victoria. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

01/02/16

Ar Ddydd Llun Chwefror y cyntaf aethom i Neuadd Ogwen i weld perfformiad o sioe bypedau Drwg gan Gwmni Theatr Bara Caws. Roedd y sioe am Rhita y cawr a oedd yn gas ac yn bwlio plant eraill, ond bu rhaid iddo newid ei ffordd er mwyn cael ffrindiau. Roedd pawb wedi mwynhau’r sioe yn fawr, yn ogystal â dysgu gwers bwysig ynglyn â’r hyn sy’n digwydd i fwlis.


plant

22/01/16

Yr wythnos yma buom yn gwneud gwaith iaith pwysig iawn. Ein tasg oedd gwneud pamffled am Stori Creu y Byd ar gyfer plant Blwyddyn 1 Ysgol Abercaseg. Roedd angen cofio am Geirio Gwych – gwefreiriau, idiomau a chymariaethau, agoriadau a chysyllteiriau er mwyn ysgrifennu saith paragraff gwych. Yn lwcus roedd canhwyllau a cherddoriaeth yn y cefndir yn gymorth i ganolbwyntio. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

19/01/16

Rydym yn falch iawn o ni ein hunain gan mai Tryfan oedd y dosbarth gyda'r canran presenoldeb uchaf yn ystod mis Medi, Hydref a Thachwedd a'r ail uchaf ym mis Rhagfyr y tymor diwethaf. Cafodd deg disgybl o'r dosbarth dysysgrif gyda presenoldeb 100% am y tymor. Gobeithio y bydd pawb yr un mor iach y tymor yma er mwyn trio cyrraedd brig y tabl presenoldeb bob mis.


plant

15/01/16

Tro dosbarth Tryfan oedd gwneud gwasanaeth dosbarth yr wythnos yma. Roedd ein cyflwyniad am stori Duw yn creu y byd o'r Beibl. Da iawn pawb am ddarllen yn glir ac ystyrlon i gyflwyno'r stori.


15/01/16

Croeso'n ol i bawb ar ddechrau'r tymor newydd. Ein thema y tymor yma yw - Y Ddaear a'r Gofod, mae pawb yn frwdfrydig iawn ac yn edrych ymlaen i ddysgu llawer am y planedau.


plant

13/11/15

Daeth Mared ac Iwan o Stiwdio Pontio ym Mangor i wneud gweithgareddau drama gyda ni. Cawsom chwarae amrywiaeth o gemau oedd yn rhoi'r cyfle i ni ymarfer nifer o sgiliau megis gwrando, canolbwyntio, siarad ac actio. Os oeddech wedi mwynhau'r profiad - cofiwch bod y gwersi ar gael yn wythnosol yn Stiwdio Pontio. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

12/11/15

Daeth y Cyngor Ysgol i'r dosbarth i roi cyflwyniad i ni ar wella presenoldeb. Roedd yn gyflwyniad bywiog a diddorol, ac yn pwysleisio pa mor bwysig yw bod yn yr ysgol bob dydd. Roedd pawb wrth eu boddau yn canu'r rap presenoldeb, ac mae'r Cyngor wedi gosod cystadleuaeth i bawb greu poster i hybu presenoldeb. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

21/10/15

Cawsom gyflwyniad gan Sarah Archer o Gynllun Gwen am sut i edrych ar ol ein dannedd.


plant

09/10/15

Tro dosbarth Tryfan oedd gwneud gwasanaeth dosbarth yr wythnos yma. Rydan ni wedi gwneud gwasanaeth am Ddameg yr Heuwr, y wers oedd trio bod fel yr hadau oedd wedi disgyn ar dir da, a thyfu yn blanhigion sydd yn llawn ffrwythau.


plant

02/10/15

Rydan ni yn gweithio'n galed i gasglu pwyntiau trwy'r wythnos. Mae pawb sydd wedi casglu 15 pwynt neu fwy yn cael mwynhau amser aur ar Ddydd Gwener. Dyma ni yn mwynhau amser aur allan yn yr heulwen yr wythnos yma.
Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

01/10/15

Dyma ni yn ysgrifennu ein darn cyntaf o waith Saesneg. Fel y gwelwch mae ganddom ffram ysgrifennu, banc geiriau a mat sillafu i'n helpu gyda'n gwaith. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


dosbarth cyfan

25/09/15

Bob pnawn Dydd Iau rydym yn mynd i Blas ffrancon i ymarfer sgiliau tenis. Mae'n lawer o hwyl ac rydym yn chwys domen erbyn diwedd y wers. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


14/09/15

Bu dosbarth Tryfan yng Nghastell Penrhyn fore Llun yn gwneud gweithgareddau a drefnwyd gan staff yr Urdd. Cawsom lawer o hwyl yn chwarae gemau yn yr iaith Gymraeg yn ogystal a chael cyfle i wneud llun Mr Urdd o flaen y castell. Diolch i staff yr Urdd am drefnu ar ein cyfer. Cliciwch yma i weld lluniau


11/09/15

Croeso mawr i blant Blwyddyn 3 i Ysgol Pen-y-Bryn. Mae pawb wedi setlo yn dda erbyn hyn ac yn mwynhau gweithio ar thema'r dosbarth - Yr Ysgol.

dosbarth cyfan


plant

12/05/16

Dyma blant Glyder yn cymryd rhan mewn gweithdy 'technocamps', sef gweithdy am Lego! Trwy'r bore bu'r plant yn creu robot gyda Lego a oedd yn cael ei reoli gan gyfrifiadur ac yna yn y b'nawn yn cael cystadleuaeth i weld pwy oedd wedi creu'r robot mwyaf effeithiol! Roedd yn ddiwrnod difyr dros ben ac yn ffordd wych o gael y plant i ddeall codio. Diolch o galon i Illtyd, Joe a Kieran o Brifysgol Bangor am gynnal y gweithdy. Cliciwch yma am fwy o luniau


plant

17/03/16 Mari


plant

05/02/16

Ar b'nawn Mercher, Chwefror 3ydd daeth Lisa o Gyngor Gwynedd i gynnal sesiwn ffitrwydd gyda phlant blwyddyn 5. Bu'r plant yn rhedeg yn gyflym, 'press-ups', ymarfer ymestyn, cyd-bwysedd ac ystwythder er mwyn profi ffitrwydd. Bydd Lisa yn dychwelyd ymhen 6 wythnos i ail-brofi ffitrwydd y plant gan obeithio y bydd yn gweld datblygiad ar ol gwneud llawer o wahanol weithgareddau. Cliciwch yma am fwy o luniau


plant

05/02/16

Daeth Mr. Gwilym Evans, Techniquest atom ddydd Mawrth, Chwefror 2il i wneud gweithdy mathemateg o'r enw Maths Ditectif. Bu'r plant yn brysur yn datrys cliwiau er mwyn darganfod pwy ddwynodd miliwn o 'meicrochips' o'r labordy. Mwynhaodd y plant y sesiwn yn arw. Diolch o galon, Mr. Evans a gobeithiwn eich gweld yn fuan. Cliciwch yma am fwy o luniau


plant

15/01/16

Cafodd blant y dosbarth sesiwn flasu aml-chwaraeon gan gynrychiolydd o'r Urdd er mwyn eu hannog i fynychu'r sesiynau gwych sydd ar gael yn lleol. Roedd y plant wedi mwynhau'n arw.


bachgen

15/01/16

Cafwyd sesiwn arbennig o fuddiol gan Techniquest ar Ionawr 12fed. Sesiwn wyddoniaeth oedd hi gyda'r plant yn dysgu am bob mathau o bethau, ond yn canolbwyntio ar blaned Mawrth a sut gallent creu rhywbeth a fyddai'n glanio ar y blaned. Roeddynt wedi mwynhau'n fawr ac wedi dysgu llawer! Cliciwch yma am fwy o luniau


bachgen

07/12/15

Dyma blant Glyder yn gwneud gwaith celf gyda Mr Llwyd. Maent wedi bod yn astudio Castell Caernarfon (ac wedi ymweld) a chan ddefnyddio darnau o bapur wedi creu darlun o'r castell. Dyma waith un disgybl. Cliciwch yma am fwy o luniau o'r gwaith celf, a cliciwch yma am luniau o'r ymweliad i Gastell Caernarfon.


bachgen

13/11/15

Daeth y Cyngor Ysgol i'n dosbarth i roi cyflwyniad am bresenoldeb a phwysigrwydd a manteision bod yn yr ysgol. Roedd y cyflwyniad yn arbennig o dda ac i goroni'r cyfan gawsom rap arbennig o dda a oedd yn ein hatgoffa o bwysigrwydd presenoldeb. Gosodon nhw'r dasg i bawb greu poster i hybu presenoldeb - edrychwn ymlaen at weld be' gaiff ei gynhyrchu! Cliciwch yma am fwy o luniau


bachgen

19/10/15

Dyma golffiwr Ysgol Pen-y-bryn, a'i lu o wobrau mewn gwahanol gystadlaethau. Rydym yn gwirioni clywed am lwyddiannau'r plant tu allan i'r ysgol. Mae her nesaf yn Celtic Manor dros hanner tymor - dymunwn yn dda i ti ac edrychwn ymlaen at glywed yr hanes.


2 children

15/10/15

Daeth Pc Meirion i siarad gyda'r plant am ymddygiad gwrth-gymdeithasol. Roedd yn gyflwyniad arbennig o dda ac ymatebodd y plant yn aeddfed a chall. Cliciwch yma am fwy o luniau


2 blentyn

05/10/15

Llongyfarchiadau gwresog i chi o’ch dau ar gael eich ethol fel aelodau newydd y Cyngor Ysgol. Y ddau yma fydd yn cynrychioli dosbarth Glyder yng nghyfarfodydd y Cyngor gyda Mrs Morgan-Jones. Rydych wedi profi'n barod eich bod yn frwdfrydig ac yn llawn syniadau, felly edrychwn ymlaen at weld ffrwyth eich gwaith caled.


15/9/15

Rydym ni wedi bod yn dysgu am y pyllau glo yn ein gwersi hanes yr wythnos hon fel ffordd o'n paratoi at ein hymweliad a Phwll Mawr. Byddwn yn defnyddio'r holl waith i ysgrifennu drama ar ol i ni ddychwelyd o Gaerdydd a byddwn yn rhoi'n gwaith ar y wefan i chi gael ei weld!

 

© 2022 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd