Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Lluniau 2014-15

22/05/15

Dyma rhai o aelodau'r grwp gwyrdd yn plannu blodau i'w rhoi o flaen yr ysgol. Mae hyn yn rhan o'u blaenoriaethau fel grwp i wella tirwedd yr ysgol.

Mwy o luniau - cliciwch yma


13/03/15

Fe aeth y grwp gwyrdd lawr i Ysgol Abercaseg yn y Prynhawn i gyfarfod â Gethin a oedd wedi dod ar ran yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i blannu coed.

Roedd plant Abercaseg (Sgwod Syniadau) yn helpu i blannu coed yn yr ardd hefyd. Roedd o'n hwyl ac yn braf cael cyfarfod Gethin a chyd-weithio a phlant bach Ysgol Abercaseg! Mwy o luniau - cliciwch yma


plant

Medi 18, 2014

Dyma aelodau'r grwp gwyrdd yn rhoi gwasanaeth i weddill yr ysgol ac yn son am eu dyletswyddau a'u blaenoriaethau'r tymor yma. Fe fydd rhaid iddynt benodi 'monitoriaid dwr a trydan' er mwyn gweithio tuag at y targed o arbed ynni yn yr ysgol.

 

Dyma Plant Pesda yn addysgu plant blwyddyn 2 Ysgol Abercaseg er mwyn eu paratoi at eu hamser yma yn Ysgol Pen-y-bryn. Cafodd y plant weithgaredd Cardiau Cyfateb staff er mwyn adnabod eu henwau, eu hwynebau a'u swyddi. Cawsant weithgaredd Diagram Venn i ddangos beth sy'n debyg ac yn wahanol rhwng y ddwy ysgol ac yna i gloi cawsant weithgaredd Pelen Eira er mwyn dangos beth roeddynt wedi'i ddysgu yn ystod y wers. Roedd plant Abercaseg wedi mwynhau'n fawr ac roedd Mrs Jones yn dweud fod Plant Pesda yn wych!!!

Cliciwch yma am fwy o luniau


Bu'r Grwp yn Ysgol Abercaseg yn addysgu plant blwyddyn 2 fel ffordd o'u paratoi ar gyfer y diwrnod trosglwyddo. Roedd y wers yn llwyddiant gyda'r plant yn ymateb yn arbennig o dda ac yn edrych ymlaen hyd yn oed mwy at eu hymweliad i Ysgol Pen-y-bryn.

linellau cymesur

08/05/15
Rydym wedi bod yn edrych ar linellau cymesur yn ein gwersi mathemateg. Bu'r plant yn defnyddio Lego, paent, papur a numicons er mwyn dysgu am linellau cymesur fertigol, llorweddol a chroeslinol.

Cliciwch yma am fwy o luniau.


06/05/15
Yn ein gwersi celf rydym wedi bod yn efelychu gwaith yr arlunydd Wassily Kandinsky.

Cliciwch yma am fwy o luniau.


06/05/15
Rydan ni wedi bod yn ymchwilio mewn grwpiau am wybodaeth am un o'r planedau er mwyn creu poster i addysgu gweddill y dosbarth am y blaned honno.

Cliciwch yma am fwy o luniau.


04/02/15
Ar Ddydd Mercher Chwefror y 4ydd aethom i'r Amgueddfa Lechi yn Llanberis i ddysgu am ddiwrnog golchi yn Oes Victoria. Roedd Anti Marged yn brysur iawn yn ei chartref yn golchi i bobl y pentref er mwyn cael arian i fwydo ei theulu - lwcus ein bod wedi myno i'w helpu!! Cawsom y profiad o olchi'r dillad gyda doli yn y twb golchi, sgwrio y dillad budr iawn yn y sinc ar y bwrdd sgwrio, ac yna rhoi'r dillad trwy'r mangl i wasgu dwr allan ohonynt cyn eu rhoi ar y lein i sychu. Rydan ni i gyd yn cytuno bod merched wedi gweithio'n galed iawn ar ddiwrnod golchi yn Oes Victoria.

Cliciwch yma am fwy o luniau.


19/01/15
Yr wythnos diwethaf buom yn gwneud gwaith iaith pwysig iawn. Ein tasg oedd gwneud pamffled am Stori Creu y Byd ar gyfer plant Blwyddyn 1 Ysgol Abercaseg. Roedd angen cofio llawer o 'meini prawf llwyddiant' pwysig a chanolbwyntio ae mwyn ysgrifennu saith paragraff!!!! Yn lwcus roedd canhwyllau a cerddoriaeth yn y cefndir yn gymorth i ganolbwyntio.

Cliciwch yma am fwy o luniau.


19/01/15
Daeth disgybl a darn arian 'coron' i'r ysgol gyda dyddiad 1900 a llun y Frenhines Victoria.


19/01/15
Ar ol ein gwers Hanes am y Frenhines Victoria daeth disgybl a cwpan arian i'r ysgol gyda enwau'r holl frenhinoedd sydd wedi teyrnasu a'r dyddiadau - diddorol iawn


19/01/15
Mae rhai plant wedi bod yn brysur yn gwneud pethau diddorol adref fel rhan o'u gwaith cartref ar y thema newydd.
Dyma engraifft, sef collage o Gysawd yr Haul sy'n dangos lliwiau'r planedau a'u henwau yn Gymraeg a Saesneg.


16/01/15
Mae plant dosbarth Tryfan wedi setlo ar gyfer tymor prysur arall erbyn hyn. Ein them y tymor yma yw'r Ddaear a'r Gofod.


gwasanaeth

17/12/14 Dyma ni yn ein gwisgoedd yn ymarfer ar gyfer y Cyngerdd Nadolig.

Cliciwch yma am fwy o luniau.


gwasanaeth

14/11/14 Dosbarth Tryfan oedd yn gwneud y gwasanaeth heddiw ar Ddiwrnod Plant Mewn Angen. Roedd ein cyflwyniad yn sôn am sut mae'r arian yn cael ei ddefnyddio i helpu a rhoi cefnogaeth i plant mewn amgylchiadau anodd. Roedd pawb yn Ysgol Penybryn wedi talu £1 am wisgo eu dillad eu hunain er mwyn cyfrannu i Blant Mewn Angen.

 


nofio

12/11/14 Heddiw cawsom ein gwers nofio gyntaf. Roedd pawb wedi ymdrechu'n galed a mwynhau yn y pwll, ac yn barod am lond bol o ginio ar ôl cyrraedd yn ôl yn yr ysgol.


17/10/14 Yn ein gwers Gwyddoniaeth yr wythnos yma rydym wedi bod yn ymchwilio i weld os ydym yn gallu newid defnyddiau. Ein tasg oedd ceisio newid siocled o solid i hylif. Rydym wedi darganfod wrth gynhesu siocled solid mae'n ymdoddi a troi yn hylif, ac wrth iddo oeri mae'n ymsolido a troi yn ol yn solid.

Dyma rai o'r plant yn arsylwi ar y broses.


report english

03/10/14 Darllenwch yr adroddiad i chi gael gwybod beth rydym yn ei wneud bob bore yn nosbarth Tryfan


tryfan english

03/10/14 Rydym wedi bod yn brysur iawn yn ysgrifennu ein darn cyntaf o waith Saesneg yr wythnos yma. Adroddiad am ein boreau yn yr ysgol yw'r gwaith. I ddechrau buom yn casglu geirfa ddefnyddiol i wneud efo'r gwaith. Roedd gennym ffram ysgrifennu, taflen gynllunio a mat sillafu i'n helpu efo'r dasg.
Dyma lun ohonom yn gweithio'n galed. Cliciwch yma am fwy o luniau


plant

26/9/14 Tro Tryfan oedd hi i wneud gwasanaeth dosbarth yr wythnos yma. Dewisom roi cyflwyniad ar elusen Macmillan gan mai Dydd Gwener Medi 26ain oedd y diwrnod roedden nhw wedi ei ddewis i gynnal boreau coffi i godi arian i helpu pobl sy'n brwydro cancr. Roedd pawb wedi darllen yn glir a throsglwyddo gwybodaeth am waith gwerthfawr yr elusen.


plant

26/9/14 Dyma aelodau Cyngor Ysgol 2014 - 2015 o ddosbarth Tryfan.


26/9/14 Mae yna blant iach iawn yn nosbarth Tryfan. Llongyfarchiadau ar gael presenoldeb 100% eto yr wythnos yma.


16/9/14 Ar Ddydd Mawrth rydym yn mwynhau mynd i Blas Ffrancon i chwarae pel-droed. Rydym yn gweithio'n galed ac yn chwys domen erbyn diwedd y wers.


12/9/14 Llongyfarchiadau i blant dosbarth Tryfan ar gael wythnos gyda
presonoldeb 100%.


10/9/14 Mae plant dosbarth Tryfan yn setlo'n dda yn eu hysgol newydd ac yn dysgu am drefn yr ysgol yn gyflym iawn.

Carnedd Dafydd

Dyma ddosbarth Carnedd Dafydd a Miss Owen yw eu hathrawes.


22/06/15

Mae disgyblion Carnedd Dafydd wedi bod yn paratoi cyflwyniad 'PowerPoint' i ddisgyblion dosbarth Tryfan sy'n egluro effaith llygredd ar ein byd ni a sut y mae rhwystro hyn rhag digwydd! Dyma engraifft o gyflwyniad....


04/06/15 - Mae disgyblion Carnedd Dafydd wedi cychwyn ar y 'Clwb Dal i Fynd!'

Dyma ni yn gweithio gyda phartner ar gylched sydd yn ei'n helpu i ddatblygu sgiliau cyd-symud! Fe fuo ni hefyd yn rhedeg y trac gyda'n partneriaid ac yn annog ein gilydd i wneud ein gorau glas!

Am fwy o luniau - cliciwch yma


27/04/15 - Gan ei'n bod yn dysgu am sut y mae planhigion yn tyfu, a beth sydd angen arnynt i oroesi, fe fuo ni'n cynnal arbrawf amodau tyfu berw wythnos yma. Mae pawb yn gyfrifol am ei bot ei hun ac yn mesur a cofnodi tyfiant yn ddyddiol.
Mae pawb yn edrych ymlaen i weld planhigyn pwy fydd yn tyfu orau!

Am fwy o luniau - cliciwch yma


01/05/15 - Dyma rai o blant dosbarth Carnedd Dafydd yn mwynhau gweithdy 'Sbri-sbwriel' yn Neuadd Ogwen. Roedd cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau fel trwsio beics, gwneud sebon a cyflwyniad 'redi, sdedi, cwc!' a oedd yn ein dysgu sut i wneud defnydd o fwydydd a oedd yr archfachnadoedd yn eu taflu.

Am fwy o luniau - cliciwch yma


27/02/15 - Fe fu i ni gychwyn ar ei'n gwersi gymnasteg cyntaf yr wythnos yma yng Ngharnedd Dafydd a bu i bawb fwynhau! Fe fu ni'n trafod pwysigrwydd datblygu'r cyhyrau ym mhob rhan o'r corff a chadw cydbwysedd wrth symud, drwy chwarae gemau a gweithio mewn pâr ac fel grwp.

Am fwy o luniau - cliciwch yma


13/01/15 - Daeth PC Meirion Williams i'r ysgol i drafod 'bwlio' a materion sy'n ymwneud â bwlio gyda phlant Carnedd Dafydd.

Roedd pawb yn gwrando ac yn ymateb yn dda,a bu i bawb fwynhau'r cyflwyniad!


12/01/15 - 16/01/15 - Yn ystod yr wythnos hon fe fuo ni'n dysgu am fywyd yn Zambia fel rhan o'r gwaith ar themau 'Tai a chartrefi ar draws y byd.'

Dyma rhai o blant Carnedd Dafydd yn gwisgo gwisg draddodiadol o wlad Zambia. Fe gawsom gyfle hefyd i ddysgu dawns draddodiadol o'r wlad yn ogystal â blasu rhai o'r bwydydd y maent yn ei fwyta yno.

Fe fuo ni hefyd yn astudio gwaith yr artist Gakonga, ac yn efelychu ei waith gan baentio gyda brwsh dannedd!

Am fwy o luniau - cliciwch yma


19/11/14 - Mae disgyblion Carnedd Dafydd wedi bod yn son am waith y cogydd John LeClere yng Nghastell Penrhyn ac yn trio efelychu ryseit bara syml a baratowyd ar gyfer y Frenhines Fictoria ar ei hymweliad â Chastell Penrhyn.
Dyma ni wrthi yn blasu bara o wahanol rannau o'r byd, ac hefyd yn cynllunio a pharatoi ar gyfer pobi bara ein hunain.

Roedd o'n flasus iawn!

Am fwy o luniau - cliciwch yma


07/11/14 Dyma ddisgybl gyda'r set drenau a enillodd hi drwy gymryd rhan yng nghystadleuaeth 'addurno trên' HSBC!
Da iawn ti!


22/10/14 Dyma ni'n mwynhau ymweliad i Gastell Penrhyn. Fe gerddom ni o amgylch y gerddi a cawsom sgwrs gan rai o wirfoddolwyr yr ymddiriedolaeth. Fe welson ni wely'r frenhines Fictoria a oedd wedi ei wneud o lechen chwarel Penrhyn. Roedd pawb yn weision am y diwrnod ac yn cael blas o sut y byddai bywyd wedi bod yn y Castell o dan reolaeth yr Arglwydd Penrhyn!

Am fwy o luniau - cliciwch yma


20/10/14 Dyma rhai o blant Carnedd Dafydd wrthi'n llunio brasluniau o'r olygfa o amgylch yr ysgol fel rhan o astudiaeth ar waith yr artist Peter Prendergast.

Am fwy o luniau - cliciwch yma


torch

30/09/14 Mae disgyblion Carnedd Dafydd wedi bod yn ymarfer sgiliau pêl yn ystod ein gwers ymarfer corff yr wythnos yma. Dyma ni'n gweithio gyda phartner ac yn annibynnol wrth geisio rheoli pêl gan ddefnyddio bat!

Am fwy o luniau - cliciwch yma


torch

Croeso mawr i bawb i ddosbarth Carnedd Dafydd!
Dyma ni yn astudio goleuni a sut y mae'n teithio drwy wahanol ddefnydd.
Fe fuo ni'n cynnal arbrawf hefyd i ddarganfod sut mae cysgodion yn ffurfio.

Carnedd

Dyma ddosbarth Carnedd a Mr Jones yw eu athro


Dosbarth Carnedd

17/07/15 Dosbarth Carnedd
Dyma Mr Jones a'i ddosbarth Carnedd olaf


06/07/15
Llongyfarchiadau mawr am ennill y fedal efydd yn Mabolgampau'r Urdd, Talaith Y Gogledd,ym Mharc Eirias, Bae Colwyn. Camp oedd y naid hir ac fe neidiodd 3m a 3 cm sef ei naid hiraf erioed!! Ardderchog yn wir!! Llongyfarchiadau gwresog am ddod yn drydedd trwy Ogledd Cymru gyda'r naid hir ym mabolgampau'r Urdd - rydym yn falch iawn ohonot!!!


ROBYN

Llongyfarchiadau mawr am ennill y fedal efydd yn Mabolgampau'r Urdd, Talaith Y Gogledd,ym Mharc Eirias, Bae Colwyn. Camp oedd y naid hir ac fe neidiodd 3m a 3 cm sef ei naid hiraf erioed!! Ardderchog yn wir!! Llongyfarchiadau gwresog am ddod yn drydedd trwy Ogledd Cymru gyda'r naid hir ym mabolgampau'r Urdd - rydym yn falch iawn ohonot!!!


29/06/15
Dros y wythnosau diwethaf, mae llawer o blant y dosbarth Carnedd wedi cymryd rhan yn Mabolgampau'r Urdd. Cafodd bawb hwyl arni a mae un wedi mynd drwadd i rownd derfynol y Naid Hir yn Mabolgampau'r Rhanbarth ym Mharc Eirias, Bae Colwyn. Pob lwc i ti yno nos Fawrth nesaf!


05/05/15
Ers dod 'nol i'r Ysgol wedi'r Pasg, mae pawb wedi bod wrthi'n brysur yn paratoi ar gyfer y Profion Cenedlaethol a fydd yn cael eu cynnal yr wythnos nesaf. Dros y penwythnos hir yma felly, buasai'n gymorth mawr i'r plant petae rhieni yn mynd dros dablau mathemateg hefo hwy gan saethu cwestiwn sydyn atynt bob hyn a hyn er mwyn ymarfer. Buasai rhoi darnau byr o stori/newyddion iddynt i'w darllen ac yna gofyn cwestiwn neu ddau iddynt hefyd yn gymorth ac ymarfer da.
Pob lwc i bawb gyda'r Profion. COFIWCH - peidiwch a phoeni amdanynt, dim ond gwneud eich gorau!!


16/03/15 Plannu Coed Criafol
Aeth tri o blant Carnedd - sy'n aelodau o'r Grwp Gwyrdd, i lawr i Ysgol Abercaseg bnawn Gwener. Mawrth 13eg i blannu Coed Criafol ieuanc yng ngardd Ysgol Abercaseg.Diolch i bawb am eu help ac yn arbennig i'r trefnydd Gethin. Gobeithir cael mwy o fanylion erbyn yr wythnos nesaf.


miachael harvey a disgyblion

29/01/15 Llyfrgell Bethesda
Treuliodd y Dosbarth cyfan gyfnod diddorol yn Llyfrgell Bethesda fore Iau, Ionawr 29ain. Cael gwahoddiad gan Nia Gruffydd wnaethom i fynd i wrando ar y storiwr profiadol Michael Harvey. Hedfanodd yr amser wrth iddo adrodd tair stori i'r plant a chafwyd sgwrsio brwd amdanynt wrth i ni gerdded yn ol i'r Ysgol drwy gawod eira.Cafodd bob plentyn 'fag anrheg' yn ogystal a thocyn llyfrgell newydd sbon i'w ddefnyddio (yn rheolaidd gobeithio!) Diolch i Michael am y straeon ac i Nia am y gwahoddiad. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


09/01/15 Blwyddyn Newydd Dda
Blwyddyn Newydd dda a chroeso i bawb yn ol wedi'r Nadolig - cafwyd amser da iawn yn ol pob son. Cofiwch mai dim ond pumdeg wythnos siopa sydd i fynd tan y Nadolig nesaf !!
13/11/14
Taith i Gwm Idwal
Yn ddiweddar bu plant dosbarth Carnedd ar daith i Cwm Idwal. Ein harweinydd oedd Catrin Owen o Cyfoeth Naturiol Cymru.Cawsom amser diddorol iawn hefo hi yn dysgu am hanes y Cwm a'r Llyn. Wedi cawod fer, mwynhaodd bawb bicnic wrth ochr y dwr.Gwelsom lawer o esiamplau o fyd natur o'n cwmpas ac roeddym wedi synnu gweld pa mor fawr oedd y Gigfran a oedd yn edrych arnom yn pasio heibio.Hefyd, doedd neb wedi sylweddoli ein bod wedi cerdded tua tair milltir wrth fynd o amgylch y Llyn! Diolch yn fawr iawn i Catrin am ddiwrnod diddorol dros ben mewn Cwm hyfryd sydd reit ar garreg ein drws. Cliciwch yma i weld y lluniau


17/10/14 Monitoriaid Trydan a Dwr
Er mwyn lleihau defnydd yr Ysgol, bydd plant yn mynd o amgylch ar wahanol adegau i sicrhau fod goleuadau/cyfrifiaduron/tapiau wedi cael eu troi i ffwrdd. Bydd dau fonitor yn dosbarth Carnedd eleni.


10/10/14 Gwasanaeth
Bu plant Carnedd yn brysur yn paratoi gwasanaeth ar gyfer gweddill yr Ysgol. 'Rhyfel' oedd y thema.
Mae plant Glyder ac Elidir wrthi'n astudio'r Rhyfel Byd Cyntaf tra bod plant Carnedd yn dysgu am Yr Ail Ryfel Byd. Roedd yn gryn sioc i lawer o'r gynulleidfa glywed fod DEG rhyfel yn mynd ymlaen yn y Byd ar hyn o bryd!
Yn anffodus nid yw'r 'War to end all Wars' wedi cael ei wireddu.


26/09/14 Cysgodfan Anderson
Yr wythnos yma 'da ni 'di bod yn dysgu am y Gysgodfan Anderson a dyma 'chydig o ffeithiau.

  • Dyluniwyd y Guddfan gan John Anderson (Syr John Anderson wedyn) yn 1938.
  • Roeddynt yn cael eu gwneud o ddarnau o haearn rhychiog, bagiau tywod a gwellt.
  • Roedd lle i chwech o bobl gysgodi ynddynt.
  • Roeddynt yn gysgodfannau cryf iawn.
  • Claddwyd hanner pob cysgodfan yn y ddaear.
  • Pan oedd bomiau'n disgyn, roeddynt yn lefydd da i guddio ynddynt.

16/9/14 Siop Tesco
Pnawn ddydd Mawrth bu'r Dosbarth draw i siop Tesco yn Mangor.
Cawsom weld sut mae'r siop yn gweithio a sut mae'r staff yn gofalu am y tomatos. Hefyd cawsom flasu tomatos a chawsiau gwahanol. Aethom i gefn y siop a cherdded i mewn i oergell fawr ble mae'r llefrith caws ac ati yn cael eu cadw cyn mynd allan ar y silffoedd - roedd hi braidd yn oer yno! Y peth nesaf a wnaethom oedd adnabod gwahanol fathau o bysgod ( dim eu blasu y tro hwn! ) Buom hefyd yn nodi o ba wledydd mae gwahanol lysiau wedi dod. Ar y diwedd bu Barry o Deiniolen yn dangos i ni sut mae yn gwneud bara yn y popty mawr.Cawsom fagiad o fisgedi a do-nuts ganddo i ddod adref gyda ni - diolch yn fawr iawn Barry!!
Diolch yn fawr iawn hefyd i Lisa a Pat am bob dim.


Taith bell, bell !!
Taith o ddeg awr yno a wyth awr yn ol.
Banner y wlad yn wyrdd ar y top gwyn yn y canol a coch yn gwaelod hefo eryr yn y canol.
Ble oedda ni?
Tacos, fahitas a nachos yw'r bwyd blasus.
Ia, yn Mecsico !
Dyma ble'r aeth 3 disgybl o’r ysgol a rei gwyliau haf.

Rhai o'r pethau wnaethant yno oedd:
Mynd ar 'zip wire' o'r enw Xplore - un mwy nag un Bethesda!
Ymweld a pyramidiau.
Mynd ar lithren ddwr oedd yn mynd a nhw I mewn I ogof fawr.
Nofio hefo dolffins yn y gwesty.

Gret !!

Glyder

Dyma blant Glyder a'u hathrawes ydi Miss Laura Millican. Gobeithio'ch bod yn barod am flwyddyn o waith caled a mwynhau!


Dyma rhai o dosbarth Glyder tu allan i'r Ysgol cyn cychwyn am eu taith i Rhyd Ddu.
Cliciwch yma i weld Hun lun Miss Pritchard a'r plant, a'r genod yn diogi yng nghanol y daith!


Llongyfarchiadau mawr i ti ar dy lwyddiant yn Sioe Dyffryn Ogwen gyda llun gwych!


Llongyfarchiadau ar dy lwyddiant yn Sioe Dyffryn Ogwen gyda dy lun arbennig ac am arddangos ci taid, Snap!


ella

Dyma ddisgybl gyda'i medalau am ennill mewn cystadleuaeth nofio yn Llandudno.


plant glyder

Fel rhan o'n gwaith Addysg Grefyddol, rydym wedi bod yn dysgu beth yw heddychwyr a phwy sydd yn heddychwr enwog. Gwaith cartref wythnos diwethaf oedd ymchwilio i bedwar heddychwr enwog, e.e. Nelson Mandela, Y Fam Teresa, Malala Yousafzai a Dafydd Iwan, a chyflwyno ffeithiau am eu bywyd a'u gwaith. Cafwyd waith da iawn gan lawer, ond cafwyd waith o safon uchel iawn gan y criw yma a dyma nhw gyda'u tystysgrifau. Daliwch ati gyda'r gwaith arbennig!


Llongyfarchiadau gwresog i ti ar dy lwyddiant diweddar yng Ngala Nofio john Sharp a gynhaliwyd ym mhwll nofio Llandudno ar Dachwedd 8fed a 9fed. Cafodd un pedwerydd, saith medal efydd ac un medal arian - gwych!!Yn ystod gwyliau'r haf mi fuo un disgybl mewn gwyl ffilmiau yng Nghernyw ac mi benderfynodd gystadlu. Cafodd y wobr gyntaf yn y categori 'Best Black & White Film' ac mi gafodd Oscar, fel y gwelwch! Bydd rwan yn mynd i noson wobrwyo i dderbyn ei wobr o flaen cynulleidfa. Da iawn ti a llongyfarchiadau i ti ar dy greadigrwydd. Os hoffech weld y fideo, teipiwch 'LaFrowda Festival 15 seconds of Fame' yn YouTube a chewch weld ei gampwaith (gofynnwch am ganiatad cyn defnyddio YouTube).


titanic

Ar Fedi 30ain aeth 66 o blant blwyddyn 5 a 6 i Lerpwl i'r Amgueddfa Forwrol er mwyn dysgu am hanes Titanic. Anhygoel oedd gweld y model anferth o'r llong a chael darllen am hanes rhai o'r teithwyr oedd arni. Buont yn gwylio fideo a oedd yn dangos sut ymatebodd y newyddion i stori Titanic cyn ac ar ol y drychineb. Cafodd rhaid o blant wisgo fyny fel pobl o'r cyfnod, er enghraifft, y capten llong, morynion a phobl o'r dosbarth cyntaf. I goroni'r diwrnod cafodd y plant fynd o amgylch y siop a mwynhau hufen iâ yn Doc Victoria!

Mwy o luniau - cliciwch yma

Gwelir yn y lluniau'r holl deithwyr dosbarth cyntaf, ail ddosbarth, trydydd dosbarth a staff. Dangosir enwau'r rhai oroesodd mewn brown a'r rhai a fu farw mewn glas. Welwch chi wahaniaeth rhwng y dosbarth cyntaf a'r ail-ddosbarth??


bachgen

Dyma Neges Hapus ar ol gwneud gwaith mathemateg gwych gyda Miss Pritchard - pawb wedi gwirioni!!

 

Elidir

Dyma ddosbarth Elidir a Mrs Morgan-Jones yw eu hathrawes.


bachgen

22/06/15

Bu blwyddyn 6 mewn Cystadleuaeth griced yr wythnos diwethaf yng nghlwb criced Bethesda. Cafwyd llwyddiant gan un o'r timau, a byddent yn cynrychioli'r ysgol ym Mhwllheli yr wythnos hon. Pob hwyl iddyn nhw!

Mwy o luniau - cliciwch yma


bachgen

17/06/15
Llongyfarchiadau ar dy lwyddiant yn Sioe Dyffryn Ogwen.


plant ar ganw

10/06/15
Cafwyd penwythnos arbennig yng ngwersyll Glanllyn gyda phlant blwyddyn 6. Buont yn cyfeiriannu, nofio, dringo, canwio, adeiladu rafft a chwarae Bowlio 10. Cafwyd llawer o hwyl a chyfle i wneud ffrindiau newydd. Da iawn chi blant am ymddwyn mor dda!

Mwy o luniau - cliciwch yma


22/5/15
Dyma rai o Ddreigiau Doeth y dyfodol! Maent wedi bod wrthi'n brysur yn hyfforddi pob dosbarth sut i chwarae gemau buarth. Adfywio rhai o'r hen gemau, a chreu gemau newydd! Dyma gyfle gwych i blant gael cymdeithasu, cadw'n heini a datblygu patrymau iaith yn Gymraeg! Fel y gwelwch, roedd pawb wrth eu boddau yn chwarae'r gemau ar yr iard!!

Mwy o luniau - cliciwch yma


plant

13/05/15
Llongyfarchiadau enfawr i'r tim rygbi ar eu llwyddiant ysgubol yn Aberystwyth. Pencampwyr Cymru Gyfan! Llongyfarchiadau hefyd i Catherine a enillodd y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth clybiau nofio Cymru mewn cystadleuaeth 100m dan 12 oed. Gwych!


05/05/15
Bum yn ffodus o gael gweithdy hynod o ddiddorol am Hiliaeth gan gyn-ddisgybl o'r Ysgol, Noam Davies. Dysgom nad oes gan neb hawl i farnu, bwlio na gwahaniaethu neb oherwydd lliw eu croen, na chrefydd. Cawsom hwyl yn dysgu trwy weithgareddau hwyliog, ond roedd y neges yn bwysig "Dangoswch gerdyn coch i Hiliaeth".

Mwy o luniau - cliciwch yma


12/02/15
Rydym wrthi'n brysur yn cynllunio gweithgareddau hwyliog ar gyfer wythnos Cymru'n Cwl. Mae Ysgol Pen-y-bryn yn gweithio tuag at y wobr Aur, felly mae ganddom lawer o waith i'w wneud i sicrhau fod yr wythnos yn arbennig! 'Gwisg Genhinen yn dy gap a Gwisg hi yn dy Galon' - dyna yw nod ein hysgol ni. Mwy o wybodaeth am yr wythnos i ddilyn...


23/01/15
Pob lwc yng nghystadleuaeth Gala Nofio'r Urdd yng Nghaerdydd y penwythnos yma! Mae pawb yn Ysgol Pen-y-bryn yn dymuno'n dda i ti, ac yn falch o dy lwyddiant!


16/01/15
Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd! Ein thema am y tymor yw 'Newid Er Gwell...?' Byddwn yn ymchwilio i fywydau gwahanol heddychwyr megis Nelson Mandela, Yousafzai, ac arwyr agosach at adref megis Gwynfor Evans, Dafydd Iwan ac ati. Bydd llawer o gyfleoedd i'r disgyblion leisio'u barn ar bynciau llosg, cyfleoedd i ysgrifennu'n estynedig, a datrys pob math o broblemau y tymor hwn. Edrychwn ymlaen am dymor prysur arall yn nosbarth Elidir.


28/11/14
Dyma ddiwedd ar wythnos brysur arall. Braf yw cael cyhoeddi fod Ysgol Pen-y-bryn wedi derbyn y Wobr Arian am eu gwaith caled gyda'r Siarter Iaith. Bu tri disgybl mewn seremoni wobrwyo yn Ysgol yr Hendre yn derbyn y wobr bwysig hon. Mae'r gwaith caled yn parhau, ac mae'r Cyngor Ysgol gyda'u bryd ar y wobr aur erbyn hyn.
19/11/14
Da iawn i bawb am gymryd rhan yng ngala'r Urdd ddydd Sadwrn. Llongyfarchiadau mawr i un ferch sydd wedi llwyddo i gynrychioli Eryri yng Nghaerdydd yn y flwyddyn newydd.


14/11/14
We've had a very eventful week creating PowerPoint about the continent, cooking a healthy snack, and writing a play script to be included in the film, Titanic. They thoroughly enjoyed performing their script and evaluating their peers.


06/11/14
Llongyfarchiadau am gael dy ddewis gan Miss Buse i fod yn un o chwech o'r ardal i gymryd rhan yn y '10 Pieces' y BBC. Roeddynt yn chwarae yn Neuadd Pritchard Jones, Bangor gyda enwogion y Byd. Ar ddiwedd y dydd rhoddwyd cyngerdd gwych i'r cyhoedd.


23/10/14
Wel, dyna ddiwedd hanner tymor cyntaf prysur ym mlwyddyn chwech. Dymunwn wyliau hapus i chi, ac edrychwn ymlaen at dymor y Nadolig.


16/10/14
Yn dilyn ein ymweliad a'r Ysgwrn, cafwyd gwaith ysgrifennu gwych gan ddisgyblion Elidir. Dyma lythyr drwy lygaid Hedd Wyn at ei rieni yn yr Ysgwrn, yn adrodd ei hanes yn y ffosydd. Gobeithio y gwnewch fwynhau ein llythyrau.
Mwy o luniau - cliciwch yma


hedd wyn

10/10/14
Fel rhan o'n gwersi Hanes, aethom i'r Ysgwrn yn Nhrawsfynydd i ymweld a chartref Hedd Wyn. Diddorol oedd clywed am hanes Hedd Wyn a'i deulu, a braint oedd cael gweld y gadair ddu. Yn sicr mae'r ymweliad wedi cyfoethogi ein dealltwriaeth am y bardd a'r cyfnod. Hoffem ddiolch o galon i Gerald (nai Hedd Wyn) am fod mor barod i rannu ei atgofion gyda ni. Mwy o luniau - cliciwch yma02/10/14
Bum ar daith yn amgueddfa Titanic yn Lerpwl yr wythnos yma. Dysgom lawer o wybodaeth newydd am y fordaith a daeth y profiad hwn a'r drychineb yn fyw i ni. Uchafbwynt y daith oedd cael hufen ia yn harbwr Albert tra roedd yr haul yn gwenu arnom. Edrychwn ymlaen i ddefnyddio'r wybodaeth mewn gwaith ysgrifennu yn y dyfodol agos.


Cyngor Ysgol

25/9/2014
Dyma gynrychiolwyr Cyngor Ysgol 2014-2015 yn nosbarth Elidir.


18/9/2014
Dyma'r ail wers hyfforddiant cylch mae'r plant wedi bod yn gweithio'n hynod o galed ar eu ffitrwydd.
Heddiw rydym wedi bod yn gwrando ar areithiau y dosbarth yn barod i bleidleisio am y cynrychiolydd gorau i fod yn aelod o'r Cyngor Ysgol, addas iawn yr un diwrnod ag etholiad yr Alban. Mwy o luniau - cliciwch yma


ww2 titanic

Rydym wedi cael wythnos brysur iawn yn dysgu am y Rhyfel Byd Cyntaf a thaith y Titanic. Cawsom wers Addysg Gorfforol gyffrous Dydd Mercher a phawb yn chwysu chwartiau!! Cofiwch edrych ar y wefan yr wythnos nesaf i weld lluniau o'r plant yn gwneud yr hyfforddiant cylch.


Hoffai mrs Morgan-Jones a Mrs Jones groesawu holl blant Elidir i'w dosbarth newydd! Edrychwn ymlaen am flwyddyn brysur,hapus a hwyliogl!

bachgen

Dyma ganlyniadau mabolgampau'r Urdd, rhanbarth Eryri a gynhaliwyd ar Fehefin 17eg 2015 . Llongyfarchiadau i bawb a phob dymuniad da i'r rhai sy'n mynd ymlaen i'r rownd nesaf ym Mharc Eirias - cliciwch yma

Canlyniadau Mabolgampau Cylch yr Urdd 2015 - cliciwch yma


Llongyfarchiadau gwresog i ddisgybl o flwyddyn 6 am ei henwebiad yn y categori 'Geneth Cynradd y Flwyddyn' yng nghwobrau Chwaraeon Ysgol a drefnwyd gan 'Timau pobl Ifanc Egniol Gwynedd ac Ynys Mon'. Mae eillwyddiannau gyda nofio a gymnasteg yn anhygoel a braf oedd cael cydnabod ei thalentau a'i gwaith caled. Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo yng Nghanolfan Hamdden Biwmares a'r noson yn nwylo Nia Parry, cyflwynwraig cyfarwydd iawn i ni oll. Roedd hi'n noson arbennig ac mae hi'n anghredadwy yr ystod o ddoniau sydd gan blant a phobl ifanc y ddwy sir. Pob dymnuiad da yn y dyfodol, rydym yn hynod falch ohonot!

Llongyfarchiadau i gyn-ddisgybl yr ysgol, a dderbyniodd anrhydedd arbennig drwy dderbyn y wobr 'Disgybl Pobl Ifanc Egniol y Flwyddyn'. Mae gan y dyffryn dalentau lu a phwysig yw cydnabod eu hymroddiad a'r gefnogaeth a gant gan eu rhieni a chlybiau'r ardal.

ROBYN

Llongyfarchiadau gwresog am ddod yn drydedd trwy Ogledd Cymru gyda'r naid hir ym mabolgampau'r Urdd - rydym yn falch iawn ohonot!!!


pobl a phlant

Dyma ddwy ddisgybl yng nghynhadledd Ysgol-i-Ysgol GwE a gynhaliwyd yn Venue Cymru, Llandudno. Bu'r ddwy yn gwneud cyflwyniad (ddwywaith!!) am adnoddau a strategaethau darllen Ysgol Pen-y-bryn i lond ystafell o bobl! Mae'r gwaith yn rhan o brosiect Ysgol-i-Ysgol ble mae ysgolion traws-sirol yn cyd-weithio a bu Ysgol Pen-y-bryn yn ffodus o gael gweithio gydag Ysgol Bro Gwydir, Llanrwst, Ysgol Bod Alaw, Bae Colwyn a llawer mwy er mwyn rhannu arferion da gyda darllen. Braf dros ben oedd cael athrawon, penaethiaid a staff GwE yn dod atom i ganmol eu cyflwyniad arbennig ac yr ysgol am y gwaith called a diddorol. Diwrnod diddorol dros ben!


pobl a phlant

Noson Gwricwlaidd
Ar Fai 20fed, cafwyd noson gwricwlaidd hynod lwyddiannus gyda llond neuadd yn mwynhau cyflwyniadau gan y plant. Roedd y noson yng ngofal Plant Pesda (y grwp effeithiolrwydd) ac roeddynt yn wych wrth iddynt gyflwyno pob dosbarth ac egluro cynnwys y cyflwyniadau. Cafwyd cyflwyniad am sgiliau rhifedd o ddydd I ddydd gan ddosbarth Tryfan, cyflwyniad am ddiogelwch y we gan ddosbarth Carnedd Dafydd, cyflwyniad am ffitrwydd a phwysigrwydd bwyta'n iach gan ddosbarth Carnedd, cafwyd esboniad am drefn gwaith cartref a'r disgwyliadau gan blant Glyder a chafwyd cyflwyniad gan Elidir am drefn a disgwyliadau gwaith iaith yr ysgol. Eleni rhoddwyd holiadur i chi rieni fel eich bod chi'n gallu dweud wrthym am beth hoffech chi gael gwybodaeth ac rydym yn gobeithio'ch bod chi wedi cael budd o'r cyflwyniadau. Diolch yn fawr iawn i chi am fynychu ac am eich cefnogaeth. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


genethod


genethod

Dyma ddwy o Bl5 a Bl3 gydai medalau am gymryd rhan mewn ras yn Llanberis Dydd Sadwrn.


bachgen

Dyma ddisgybl Bl.5 gydai holl fedalau Rygbi.


plant

Mae rhai wedi bod yn coginio gyda Miss Pritchard a Miss Williams


cast

Sioe Ailgylchu gan y Brodyr Gregory

Mwy o luniau - cliciwch yma


disgyblion

Plant a gymerodd ran yn Ras y Faenol


disgyblion

Enillwyr Rygbi yr Urdd


disgyblion

Ras Am Fywyd (1.5KM)
Cynhalwyd y ras uchod ar gae Ysgol Dyffryn Ogwen a chae Pant Dreiniog b'nawn Gwener, Mawrth 27. Trefnwyd y p'nawn gan ddisgyblion Ysgol Dyffryn Ogwen 'dan ofal yr adran Addysg Gorfforol. Codwyd swm sylweddol o arian tuag at ymchwil Cancr - roedd y disgyblion yn talu am gystadlu ac yn gwario ar y stondinau cacen/diodydd. Diolch i Eleri Mitchelmore sydd yn y llun hefo rhai o'r ennillwyr. Da iawn bawb!


disgyblion

Diwrnod trwyn coch yn Ysgol Pen y Bryn


disgyblion

Plant Glyder wedi gwisgo fyny i "Ddiwrnod y Llyfr"


disgyblion

Cafwyd Ffair Nadolig lwyddiannus dros ben ar Ragfyr 10fed a drefnwyd gan Y Cyfeillion. Ar gyfer y noson, bu plant yr ysgol yn brysur yn cynllunio, creu, coginio a phrisio eu cynnyrch Nadoligaidd er mwyn ei werthu a gwneud elw. Hefyd, roedd yna stondin gacennau, tombola, 'bric-a-brac', raffl a phaned a mins pei gan Anti Sandra. Diolch o galon i bawb a ddaeth i helpu, diolch i bawb am eu cyfraniadau hael, diolch i'r plant am eu gwaith caled a diolch i chi rieni a gwarcheidwaid am eich cefnogaeth. Gwnaethpwyd elw o £1034.11, sydd yn swm anhygoel!!

Mwy o luniau - cliciwch yma


disgyblion

Dyma lun o bawb yn eu siwmperi Nadoligaidd er mwyn casglu arian at Save the Children - roeddech ddigon o sioe!! Hefyd, dyma luniau o'r plant yn mwynhau eu cinio Nadolig. Diolch o galon i Anti Sandra a merched gegin am ginio gwerth chweil eto eleni.

Mwy o luniau - cliciwch yma


disgyblion

Dyma'r plant a fu'n llwyddiannus yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen gyda gwaith celf, ffotograffiaeth a llawysgrifen - da iawn chi!

Mwy o luniau - cliciwch yma


geneth

Cafwyd diwrnod gwych yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen ar Dachwedd 22ain. Bu cystadlu brwd a braf oedd gweld cymaint yno'n cefnogi. Daeth y côr yn gyntaf, a'r parti llefaru a'r parti cerdd dant. Daeth y Grwp Offerynnol yn ail ac mi gafodd un disgybl drydydd gyda'r llefaru. Yn wir, bu'n ddiwrnod arbennig iawn i un a ddaeth yn gyntaf gyda llefaru, unawd piano ac unawd offerynnol. Does dim rhyfedd felly, ei bod wedi cael y darian am y Perfformiad Gorau am Lefaru a'r darian am y Perfformiad Gorau Cerddorol. Ardderchog! Da iawn chi, blant, rydym ni'n hynod falch ohonoch!


disgyblion

25/11/14 - Da iawn disgyblion Ysgol Pen-y- Bryn am gefnogi Operation Christmas Child trwy lenwi bocsys esgidau gyda anrhegion eto y flwyddyn yma. Daeth y fan i gasglu 50 o focsys a fydd yn siwr o roi gwên ar wynebau plant bach y Nadolig yma.

Mwy o luniau - cliciwch yma


disgyblion

Llongyfarchiadau mawr iawn i'r criw anferth yma am lwyddo gyda'r sialens ddarllen 'Chwilfa Chwedlau'. Cynllun ydyw i hybu plant i ddefnyddio'r llyfrgell ac wrth reswm i ddarllen ac roedd gofyn iddynt fynd i'r llyfrgell o leiaf dairgwaith dros wyliau'r haf a darllen o leiaf 6 llyfr. Da iawn chi, blant am ddatblygu'ch sgiliau darllen!


disgyblion

Diolch o galon i'r Cyfeillion am eu gwaith caled gyda'r disgo. Casglwyd swm anhygoel o £333.29 yn ystod y noson!

Mwy o luniau - cliciwch yma


pobl

Bore Coffi MacMillan
Ar Fedi 26ain cafwyd bore coffi hynod lwyddiannus ble casglwyd £203.85 tuag at yr elusen hollbwysig. Diolch o galon i bawb a ddaeth a diolch i bawb fuo'n brysur yn coginio cacennau a bisgedi.


disgyblion

Ar Fedi 30ain aeth 66 o blant blwyddyn 5 a 6 i Lerpwl i'r Amgueddfa Forwrol er mwyn dysgu am hanes Titanic. Anhygoel oedd gweld y model anferth o'r llong a chael darllen am hanes rhai o'r teithwyr oedd arni. Buont yn gwylio fideo a oedd yn dangos sut ymatebodd y newyddion i stori Titanic cyn ac ar ol y drychineb. Cafodd rhaid o blant wisgo fyny fel pobl o'r cyfnod, er enghraifft, y capten llong, morynion a phobl o'r dosbarth cyntaf. I goroni'r diwrnod cafodd y plant fynd o amgylch y siop a mwynhau hufen iâ yn Doc Victoria!

Mwy o luniau - cliciwch yma

Gwelir yn y lluniau'r holl deithwyr dosbarth cyntaf, ail ddosbarth, trydydd dosbarth a staff. Dangosir enwau'r rhai oroesodd mewn brown a'r rhai a fu farw mewn glas. Welwch chi wahaniaeth rhwng y dosbarth cyntaf a'r ail-ddosbarth??


selfie

Dyma hunlun Miss Pritchard!


Fiona

Dyma Fiona Goodwin wedi dychwelyd i ddosbarth Glyder ac Elidir am weithdy am waith ChildLine. Da oedd gweld y plant yn cofio llawer iawn ers cyflwyniad wythnos diwthaf. Cawsant 'Pecyn Buddy' i'w helpu gofio am waith yr asiantaeth. Diolch yn fawr Fiona am ddod atom.childline viist

Daeth Fiona Goodwin atom ar ddydd Mercher, Medi 10fed i siarad gyda bl. 5 a 6 am waith ChildLine. Cafodd y plant gyflwyniad diddorol iawn ynglyn a gwaith pwysig y mudiad. Bydd yn dod yn ol atom ni wythnos nesaf i wneud gweithdy gyda'r plant.

 

© 2022 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd