Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Lluniau 2013-14

Marshaliaid Grwp Gwyrdd

Marshaliaid Grŵp Gwyrdd.

jemma yn arwyddo

Cafodd y Cyngor Chwaraeon gyfle arbennig ac unigryw dros ben, sef cyfarfod Jenna Downing, sglefwraig fyd-enwog. Nid yn unig hynny, cawsant dips ganddi am sut i sglefrio ac yna cyfle i wneud.

Hoffai'r plant ddiolch yn ofnadwy i Ysgol Dyffryn Ogwen am y gwahoddiad; roeddynt wedi mwynhau'n arw!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Plant Pesda

Dyma lun o Plant Pesda yn addysgu Glyder. Yn ystod Ionawr a Chwefror, bu’r grwp yn addysgu pob dosbarth. Pwrpas y gwersi oedd i addysgu rhifedd trwy’r pynciau sylfaen. Cafwyd gwersi hanes llwyddiannus wrth iddynt addysgu Glyder ac Elidir am ddata busnesau Bethesda ym 1883 a chymharu gyda busnesau heddiw. Roedd gwers Addysg Grefyddol Tryfan yn ddiddorol wrth iddynt blethu rhifedd gyda stori creu’r byd a mwynhaodd blant Carnedd wneud gwaith siapiau 3D a mesur wrth iddynt gynllunio bocs bwyd yn ystod y gwersi dylunio a thechnoleg.


 

Plant Pesda

Roedd Plant Pesda yn hynod falch pan gawson nhw lythyr trwy'r post gan Grwp FfEY Ysgol Corn Hir, Llangefni yn eu gwahodd i'w hysgol dros y bont. Cyn y Nadolig daethon nhw atom ni er mwyn cael syniadau gyda'u gwaith. Cawson ni groeso cynnes iawn a chyfle i weld y gwaith roedden nhw wedi'i wneud gyda datblygu darllen yn yr ysgol. Cawson ni syniadau da ynglyn a'u hysbysfwrdd nhw a sut yr oedden nhw'n datblygu rhifedd ar draws yr ysgol. Rydym yn gobeithio bydd y cysylltiad yn parhau a'n bod yn gallu rhannu hyd yn oed fwy o syniadau.

 

Elidir

Mae yna 26 o blant blwyddyn 5 a 6 yn nosbarth Elidir a’u hathrawes ydi Mrs Morgan-Jones.


Glyder

Mae yna 29 o blant blwyddyn 5 yn nosbarth Glyder a’u hathrawes ydi Miss Millican.


natalie ysgol pen y bryn

Dyma ddisgybl gyda'i medalau gymnasteg: un arian gyda'r 'tumble', un arian allan gyda'r 'vault' ac un efydd gyda'r 'tumble'. Llongyfarchiadau fil i ti; rydym yn hynod falch o dy lwyddiant!


natalie ysgol pen y bryn

Llongyfarchiadau am ddod yn gyntaf trwy Ogledd Cymru gyda'r gwaywffon!


catherine ysgol pen y bryn

Llongyfarchiadau am dy lwyddiant gyda'r nofio. Mae yn 7fed trwy Gymru gyda'r pili pala 100m, 10fed trwy Gymru 50m pili pala ac yn 2il drwy Ogledd Cymru gyda'r 50m pili pala cwrs hir. Gwych; rydym yn falch ohonot!


natalie
Llongyfarchiadau am ddod yn gyntaf gyda'r gwaywffon ym Mabolgampau'r Urdd. Ymlaen at y rownd nesaf rwan ym Mharc Eirias, Bae Colwyn. Pob lwc i ti!


huw

Llongyfarchiadau fil am gael y wobr am 'Chwaraewr Mwyaf Addawol' gan Undeb Rygbi Ysgolion Eryri 2014. Da iawn ti, rydym yn ofnadwy o falch ohonot.


dyn bach o lysiau

Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen - Llongyfarchiadau mawr  am gael y wobr gyntaf gyda'i greadigaeth llysiau....o Miss Millican! Cliciwch ar y llun i'w weld yn fwy.


Jem and Rory

Hoffai'r ysgol longyfarch y ddau uchod ar eu llwyddiant diweddar yng Ngala Nofio Gogledd Cymru. Cawsom 1af ac 2il mewn dwy ras gyfnewid ac 5ed yn yr holl gystadleuaeth. Da iawn chi hogia; rydym yn falch ohonoch.


Tryfan

Mae yna 35 o blant blwyddyn 3 yn nosbarth Tryfan a’u hathrawes ydi Miss Jones.


Tryfan

Mae yna 30 o blant blwyddyn 4 yn nosbarth Carnedd a’u hathro ydi Mr Jones.


Eglwys Glanogwen

Dyma ddosbarth Carnedd yn ymweld ag Eglwys Glanogwen fel rhan o'u gwaith Addysg Grefyddol ar fedyddio.


 

criced

Dyma'r tim criced buddigol! Da iawn chi hogia am ddod yn gyntaf drwy Wynedd yn y twrnament ym Mhwllheli ar Fehefin 25ain. Rydym yn falch ohonoch!taith cerdded pen y bryn ysgol

Llongyfarchiadau mawr iawn i bawb a fu'n casglu arian noddi gyda'r daith gerdded. Mi gasgloch chi swm anhygoel o £2370.53!!! Mae hanner yr arian yn mynd i Ymchwil Cancr a'r hanner arall i MacMillan. Dyma lun o'r Cyngor Ysgol, trefnwyr y daith, yn cyflwyno'r siec i Mrs Linda Hughes o'r elusen MacMillan. Da iawn chi, blant!


Da iawn i bawb gyda mabolgampau'r ysgol; roedd yn b'nawn gwerth chweil.
Diolch yn ofnadwy i ddisgyblion a staff Ysgol Dyffryn Ogwen am drefnu'r digwyddiad ac am y croeso cynnes.


Pel Droed Mynydd Llandegai

Llongyfarchiadau i hogia Mynydd Tigers ar guro twrnament pel-droed Cae Glyn, Caernarfon. Mae'r gwpan gwerth ei gweld!


(Llun i ddod yn fuan)
Dyma'r tim criced buddigol! Da iawn chi hogia am ddod yn gyntaf drwy Wynedd yn y twrnament ym Mhwllheli ar Fehefin 25ain. Rydym yn falch ohonoch!

noson gwricwlaidd

Cawson noson gwricwlaidd lywyddiannus unwaith yn rhagor eleni gyda llond neuadd wedi dod i wrando ar wahanol gyflwyniadau. Cafwyd cyflwyniad am y Fframwaith Llythrennedd gan blant Tryfan, cyflwyniad am y Fframwaith Rhifedd gan ddosbarth Carnedd, cyflwyniad i'r wefan a'n cyfrif Twitter gan blant Glyder a chyflwyniad am y Siarter Iaith gan ddosbarth Elidir. Daeth PC Dewi Thomas yma hefyd i son am ddiogelwch y we a'r gwersi mae'n eu rhoi i'r plant pan mae'n dod i'r ysgol. Diolch yn ofnadwy i bawb a ddaeth ac am eich cefnogaeth. Diolch hefyd i'r plant am eu gwaith called a'r staff am eu hyfforddi. - Cliciwch yma am fwy o luniaurhyd ddu

Bu Glyder yn ymweld a Chanolfan Awyr Agored Rhyd Ddu ym mis Mehefin. Cawsant ddeuddydd gwych yng nghwmni Morfudd a Cemlyn wrth iddynt fwynhau tirwedd hyfryd Eryri. Cerddodd y criw cyntaf i Gwm Llan, sef rhwng Yr Arann ac yna i
Feddgelert tra bu'r ail griw yn ar daith yng Nghwm Bychan ac yna i Feddgelert (ble cafwyd hufen ia blasus iawn!!). Roeddem yn ofnadwy o lwcus unwaith eto gyda'r tywydd ac o'r herwydd cafodd y plant fwynhau llawer o gemau yn yr haul. Y ffefryn oedd y gem ddwr ac roedd pawb yn socian!! Hoffai'r plant a'r staff ddiolch yn ofnadwy i Morfudd a Cemlyn am eu croeso cynnes a'u cwmni difyr. Welan ni chi flwyddyn nesaf, gobeithio! - Cliciwch yma am fwy o luniau


cpr ceri owain

Cafodd blant Glyder ac Elidir wers fuddiol iawn gan Mrs Ceri Owain am gymorth cyntaf. Dysgodd y plant am sut i wneud CPR ar oedolyn, plentyn a babi, beth i'w wneud os yw person yn anymwybodol, sut i ddelio gyda pherson sy'n tagu a sut i ddelio a pherson sy'n gwaedu. Ymatebodd y plant yn ofnadwy o dda ac roeddynt wedi dysgu llawer iawn. Sylweddolodd ambell un nad oeddynt yn gwybod rhif ffon a chod post eu ty eu hunain neu dy nain a taid rhag ofn buasent angen ffonio ambiwlans ac felly am fynd ati i ddysgu hyn. Diolch yn ofnadwy i Mrs Ceri Owain am ei hamser a'i pharodrwydd i'n helpu.

Cliciwch yma am fwy o luniauwinners

Ar Fehefin 17eg cafwyd twrnament criced hynod lwyddiannus yng Nghlwb Criced Bethesda. Aeth tri thim o'r ysgol yno i gystadlu ac aeth y buddigoliaeth i dim y bechgyn. Llongyfarchiadau mawr i chi a phob hwyl i chi'n y rownd nesaf ym Mhwllheli! Cliciwch yma am fwy o luniauTaith Cerdded ar hyd y Lon Las Ogwen

Ar Fai 21ain bu plant yr ysgol ar daith gerdded ar hyd y Lôn Las Ogwen fel ffordd o gasglu arian tuag at Ymchwil Cancr. Cawson nhw saib yng Nghlwb Rygbi Bethesda tra'n mwynhau diod a rhywbeth bach i'w fwyta. Diolch o galon i bawb a gyfrannodd ac yn arbennig i Mrs Annette Adl, Mrs Ceinwen Hughes a Mrs Ceri Owain am eu help a chefnogaeth. Mi gasglon ni swm anhygoel o £152.73 yn ystod y p'nawn. - Cliciwch yma am fwy o luniau.


arholiadau offerynnol

Dyma blant yr ysgol sydd wedi bod yn llwyddiannus yn eu haroliadau offerynnol - da iawn chi; rydym yn falch ohonoch.


Gweminar

Cafodd blant Glyder ac Elidir fod yn rhan o fenter newydd a chyffroes, sef Weminar am hawliau plant. Yn Ysgol Brynaerau, Pontllyfni oedd y weminar yn digwydd ond roedd yn gael ei ddarlledu drwy'r we i ysgolion a oedd wedi cofrestru. Yn siarad gyda phlant Ysgol Brynaerau oedd Mr Keith Towler, sef Comisiynydd Plant Cymru ac roedd cyfle i'r plant o'r ysgolion eraill ofyn cwestiynau hefyd. Difyr oedd dysgu am hanes yr hawliau, eu pwrpas a'r gwaith sydd yn cael ei wneud er mwyn sicrhau bod plant ar draws y byd yn cael yr un hawliau ac yn cael eu trin gyda thegwch.


Plant Elidir a Glyder yn yr Amgueddfa Lechi

Dyma blant Elidir a Glyder yn Amgueddfa Lechi, Llanberis I ddysgu am y diwydiant llechi fel rhan o'u gwaith hanes.


PC Dewi Thomas

Roeddem yn falch iawn o groesawu PC Dewi Thomas yn ddiweddar ble cafodd y plant sgwrs bwysig am Ddiogelwch y We. Byddem yn ei weld eto yn ystod y noson gwricwlaidd ym mis Mefefin.


Timau Rygbi

Dyma'r timau rygbi a bu'n llwyddiannus mewn twrnament leol yn ddiweddar.


Stwnsh

Wrth drafod y Siarter Iaith, mi gafodd y Cyngor Ysgol y syniad penigamp o wahodd rai enwogion Cymru i’n hysgol er mwyn hybu’r iaith Gymraeg. Felly, pwy ddaeth i’n gweld ond Anni Llŷn a Lois Cernyw oddi ar rhaglen S4C, Stwnsh! Cafwyd amser gwych gyda chwis a chanu a Mr Jones druan yn cael llond plât o ewyn eillio ar hyd ei wyneb!! Hoffai’r ysgol ddiolch yn daer i’r ddwy am ymweld â ni - Cliciwch yma am fwy o luniau. Os hoffech weld mwy o luniau, ewch i wefan Stwnsh.


Hei Hogia

Dyma Dyfrig Evans a Catrin Mara yn perfformio yn y sioe lyfrau ‘Hei Hogia’. Nod y perfformiadau ydi i roi blas i’r plant o wahanol lyfrau; Cymraeg a Saesneg, a’u hannog i ymweld â’u llyfrgell leol. Un o’r llyfrau cafwyd perfformiad ohonynt oedd Twm Clwyd a phrofodd yn dipyn o ffefryn!


Diwrnod y Llyfr

Roedd Mawrth 6ed, 2014 yn Ddiwrnod y Llyfr a braf oedd gweld y plant yn dod i’r ysgol wedi gwisgo fyny fel eu hoff gymeriad o’u hoff lyfr. Cafwyd cyflwyniadau gan y plant fel eu bod yn gallu egluro pam eu bod wedi dewis y cymeriad hwnnw a sy’n eu gwneud yn arbennig. Roedd hefyd yn gyfle i werthfawrogi’r holl lyfrau gwych sydd ar gael i ni heddiw a thrafod y goreuon.


Apel Eleanor

Fel rhan o’r gwaith Siarter Iaith, gafodd yr ysgol ymwelydd arbennig iawn. Daeth Mr Arwyn Oliver atom, sef un o drigolion Bethesda a thaid i Ela Oliver. Bu’n sôn am hanes Tryweryn yn bennaf gan egluro teimladau’r bobl yn ystod y cyfnod trist hwnnw a beth wnaeth y bobl i geisio rhwystro’r gronfa ddwr. Bu hefyd yn sôn am Fethesda a sut mae wedi newid.


Apel Eleanor

Braf oedd croesawu Mrs Olwen Green atom yng nghanol mis Chwefror. Daeth i'r ysgol er mwyn codi ymwybyddiaeth am dlodi sydd yn Uganda ac i esbonio'r gwaith sydd yn mynd ymlaen yno er mwyn gwella bywydau'r bobl. Bu plant yr ysgol yr ysgol yn hael iawn wrth iddynt ddod a dillad nad oeddynt eu hangen bellach fel rhodd I blant Uganda. Roedd Mrs Green wedi gwirioni ac fel y gwelwch o'r lluniau, roedd y plant wedi hefyd! - Cliciwch yma am fwy o luniau.


Apel Eleanor

Yn dilyn ein cyngerdd Nadolig hynod lwyddiannus, penderfynodd y plant eu bod eisiau rhoi rhan o’r elw i Apêl Eleanor. Cyflwynodd y Grŵp Effeithiolrwydd a’r Grŵp Gwyrdd siec o £100 i Dafydd ac Ann Williams, sef trysoryddion yr apêl.

 

 

 

 

© 2022 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd