Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Dyma Grŵp Gwyrdd 2018 - 2019

Grwp Gwyrdd


Dyma aelodau'r Grwp Gwyrdd gyda’g cyn-aelodau sy’n parhau fel aelodau er mwyn pasio'u doethineb a gwybodaeth ymlaen!

Gwaith y Grŵp Gwyrdd yw sicrhau bod yr ysgol yn cael effaith mor bositif â phosib ar yr amgylchedd, a hynny drwy ail-gylchu, arbed egni ac arbed dŵr.

Prif nod y Grŵp Gwyrdd y flwyddyn hon ydi arbed egni. Mae aelodau’r grŵp wedi bod yn brysur yn cynnal gwasanaethau a chreu pamffledi a phosteri er mwyn addysgu pawb ynglŷn â phwysigrwydd arbed egni a sut mae gwneud. Maent wedi dewis marsialiaid egni o bob dosbarth i’w helpu fonitro pob dosbarth i weld os ydynt yn arbed egni drwy ddiffodd goleuadau ac offer trydanol pan nad ydynt yn cael eu defnyddio. Does dim rhyfedd bod yr ysgol wedi cael y Wobr Aur gyda’r Cynllun Ysgolion Gwyrdd ers 8 mlynedd!


Casglu ‘sbwriel

09/04/19 Casglu ‘sbwriel

Dan arweiniad Esyllt Williams, Swyddog Eco Ysgolion Cymru, aeth dosbarth Glyder draw am Hen Chwarel Pantdreiniog i gasglu ‘sbwriel. Mewn hanner awr fe gasglwyd cyfanswm o 39.5KG o ‘sbwriel. Casglwyd rhan helaeth o eitemau y gellir wedi’u hail-gylchu! Neges bwysig i drigolion Pesda gan blant Glyder yw ‘’Rhowch eich ‘sbwriel mewn bin, a sicrhewch ei fod yn mynd i’r bin cywir! Diolch!’’.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

22/10/18

Dyma ein Eco God cyfredol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

22/09/18

Dyma aelodau'r grwp Eco eleni, 2018-2019.


pupils

18/07/18

Cawsom ddiwrnod gwyrdd yn yr ysgol gyda phob dosbarth yn gwneud amryw o weithgareddau gwahanol megis casglu sbwriel o amgylch Bethesda, garddio yn yr ysgol ac yn Abercaseg, cyflwyniad gan Gwenllian o Gaergylchu ac ail greu gwaith celf allan o ddeunydd ailgylchu. Diolch yn fawr i Balchder Bro, Gwenllain Roberts, Y cynghorydd Mr Puw a llawer o wirfoddolwyr am ein helpu ar y diwrnod.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

29/01/18

Un o flaenoriaethau'r grwp eco yw monitro Ynni.

Penderfynodd y grwp gwyrdd ddosbarthu sticeri gwyrdd, melyn a coch o amgylch yr ysgol ar bob swits golau.

Sticer coch yn golygu nid yw'r swits fod ymlaen BYTH.

Sticer melyn yn golygu fod y switsvgolau ymlaen WEITHIAU pan fod rhywun yn ei ddefnyddio ond fod angen ei droi i ffwrdd pan nad oed neb yn ei ddefnyddio.

Sticer gwyrdd yn golygu fod y stwits golau fod ymlaen BOB AMSER.

Byddwn yn monitro biliau yn y misoedd i ddod er mwyn darganfod os yw'r sticeri yn cael effaith!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

29/01/18

Mae pob disgybl yr ysgol wedi cael cyfle yn ystod gwersi Lles i gyfrannu tuag at Eco God newydd i'r grwp Eco.

Tasg 3 a 4 - Dylunio logo.

Tasg 5 a 6 - Ysgrifennu pennill neu gerdd.

Cynhaliwyd y grwp eco bleidlais er mwyn penderfynu ar yr enillydd. Roedd hi'n anodd iawn dewis gan fod llawer o logos a cherddi o safon uchel.

Dyma'r ddau fuddugol - Llongyfarchiadau i chi eich dau a diolch yn fawr iawn i bob plentyn a gyfrannodd.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

29/01/18

Diolch i Rebecca Roberts o Ynni Ogwen am ei chyflwyniad am Egin Ogwen. Mae'r grwp gwyrdd yn edrych ymlaen i gyd-weithio.


pupils

29/01/18

Mae'r Grwp Gwyrdd wedi bod yn brysur yn tacluso tir yr ysgol ac yn plannu blodau. Diolch i chi blant am eich gwaith - mae'r ardal allanol llawer mwy lliwgar rwan!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Marshaliaid Grwp Gwyrdd

29/11/16

Dyma'r Grwp Gwyrdd yn casglu sbwriel gyda'r Cynghorydd Ann Williams fel rhan o waith Balchder Bro. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Marshaliaid Grwp Gwyrdd

Marshaliaid Grŵp Gwyrdd.


children

13/07/16

Ynni Ogwen - Dyma ddisgyblion wrth yr afon gyda'r Cynghorydd Sian Gwenllian a Gwyn Roberts y contractiwr.


plant

27/05/16

Diolch i rai o aelodau'r Grwp Gwyrdd, a gytunodd i gymryd rhan mewn ffilm fer i Smart Energy UK ynghlyn a'r cynllun peilot cyffrous Cyd-Ynni - Ynni Lleol sydd ar droed ym Mesthesda ar hyn o bryd. Mi fu'r ddwy yn son am rai o weithgareddau'r Grwp Gwyrdd a'u dealltwriaeth nhw o sut y gellid arben ynni a beth yw ynni adnewyddol. Da iawn chi genod.


plant

15/04/16

Roedd y Grwp yn falch o groesawu Meleri Davies a Mary Gillie atom o Bartneriaeth Ynni Ogwen. Daethant i'r ysgol i egluro mwy am y ddau gynllun sydd ganddynt ar y gweill, sef Ynni Ogwen ac Ynni Lleol. Roedd yn braf cael gwybod mwy am brosiect cyffrous sydd yn digwydd ar ein stepen drws. Daeth Mary a theclynnau efo hi sy'n ein galluogi i fesur faint o drydan y mae offer bob dydd yn ei ddefnyddio, ac rydym yn edrych ymlaen i fynd a rhain adref dros yr wythnosau nesaf i ddysgu mwy am ein defnydd o drydan.


18/03/16

Mewn trafodaeth yn un o gyfarfodydd y Grwp Gwyrdd, dywedodd sawl aelod eu bod yn pryderu am y sbwriel sydd i'w weld mewn ambell le ym Methesda. Er mwyn ymchwilio ymhellach i hyn, mae'r grwp wedi creu holiadur sbwriel i bob un o ddisgyblion yr ysgol ynghlyn a'u teimladau nhw am y sefyllfa. Hefyd bu aelodau'r grwp yn brysur iawn yn ddiweddar yn helpu grwp Balchder Bro Bethesda i gasglu sbwriel o amgylch Pant Dreiniog. Roedd yn waith caled ond buddiol iawn ac roedd y grwp yn falch iawn o'u hymdrechion, gyda'n agos o 20 o fagiau duon yn llawn ar ol tri chwarter awr yn unig! Diolch yn fawr iawn i Swyddog Trefi Taclus Gwynedd a'r Grwp Balchder Bro am eu cymorth i drefnu a'u cwmni hwyliog yn ystod y prynhawn. Mae pawb yn edrych ymlaen yn fawr at y sesiwn nesaf o waith caled a hwyl!

Mwy o luniau - cliciwch yma


22/05/15

Dyma rhai o aelodau'r grwp gwyrdd yn plannu blodau i'w rhoi o flaen yr ysgol. Mae hyn yn rhan o'u blaenoriaethau fel grwp i wella tirwedd yr ysgol.

Mwy o luniau - cliciwch yma


13/03/15

Fe aeth y grwp gwyrdd lawr i Ysgol Abercaseg yn y Prynhawn i gyfarfod â Gethin a oedd wedi dod ar ran yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i blannu coed.

Roedd plant Abercaseg (Sgwod Syniadau) yn helpu i blannu coed yn yr ardd hefyd. Roedd o'n hwyl ac yn braf cael cyfarfod Gethin a chyd-weithio a phlant bach Ysgol Abercaseg! Mwy o luniau - cliciwch yma


plant

Medi 18, 2014

Dyma aelodau'r grwp gwyrdd yn rhoi gwasanaeth i weddill yr ysgol ac yn son am eu dyletswyddau a'u blaenoriaethau'r tymor yma. Fe fydd rhaid iddynt benodi 'monitoriaid dwr a trydan' er mwyn gweithio tuag at y targed o arbed ynni yn yr ysgol.

 

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd