Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Glyder Fach

plant

06/06/19

Diolch mawr i Rhys swyddog Rygbi am drefnu'r wyl i ysgolion y dalgylch. Fe gawsom ni fore gwerth chweil.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

05/06/19

Dyma ni wrthi’n llunio cytundeb ar gyfer y swydd bwysig o fod yn ‘Ddraig Doeth’. Rydym ni hefyd wedi bod yn dylunio bathodyn ar gyfer y ‘Dreigiau Doeth’ i wisgo ar y buarth yn ystod amser chwarae. Fe fyddwn yn pleidleisio am y gorau cyn diwedd yr wythnos!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


 

plant

03/04/19

Fe gawsom gip-olwg mewn i fyd Opera bore ma mewn gweithdy gan Opera Cenedlaethol Cymru. Am wledd o gemau, canu a pherfformio rhan o Opera Hanzel a Gretel. Diolch i chi am y profiad!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

01/04/19

Wel am waith cartref gwych!gosodwyd y dasg o greu offeryn cerddorol yn defnyddio unrhyw ddefnydd oedd wedi ei ail-gylchu fel gwaith cartref yr wythnos hon a dyma’r cynnyrch gorffenedig! Dwi’n siwr y cawn i hwyl yn y wers gerdd gyda Lois Eifion dydd Mercher yn ail-greu swn y moroedd mawr! Diolch i’r plant a’u rhieni am yr ymdrech!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

27/03/19

Fe ddaeth y Brodyr Gregory a’u ffrindiau i’r ysgol o gynllun Trefi Taclus i gynnal sioe Ail-gylchu pryhawn ma. Roedd na ddawnsio, llawer iawn o ganu a hyd yn oed rapio! Bu i’r plant ddysgu llawer o’r cyflwyniad a bu i bawb fwynhau’n arw!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

20/03/19

Dyma’r criw a fu’n cystadlu yn Gala Nofio ysgolion Bangor/ Ogwen heddiw. Da iawn chi am fod yn esiampl wych ac am ddo ag enw da i’r ysgol


plant

15/03/19

Criw Glyder Fach yn dathlu diwrnod y Trwynau Coch er mwyn casglu arian tuag at Comic Relief. Fe ddoth pawb i'r ysgol yn eu dillad eu hunain ac yn gwisgo'u ' gwalltia gwirion'. Cawsom gyfle hefyd i baentio gwinedd, rhoi lliw yn ein gwalltiau a chael tatws!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

07/03/19

Dyma griw Glyder fach ar 'Ddiwrnod y Llyfr. Heddiw, fe ddoth Rosa Parks, Lucius Malfoy, Hermione Grainger, Fantastic Mr Fox a llu o gymeriadau erill i'r dosbarth heddiw, am hwyl! Diolch i chi am wneud gymaint o ymdrech.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


22/02/19

Gwasanaeth dosbarth Glyder Fach


plant

07/02/19

Fe gawsom ni wersi Dawnsio Gwerin yn ein gwers ymarfer corff heddiw fel rhan o'n gwaith themau ar Gymru. Fe ddysgom ni dawns y 'Jac Do' mewn hanner awr! Mae Mrs Hughes a Miss Morris wedi dychryn ein bod wedi perfformio wedi cyn lleied o ymarfer!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Cliciwch yma i weld y clip fideo 1af
Cliciwch yma i weld y clip fideo 2il
Cliciwch yma i weld y clip fideo 3ydd


plant

25/01/19

Wedi 3 wythnos o waith ymchwil a pharatoi, dyma ni wrthi yn darlledu ein rhagolygon tywydd. Roedd pawb yn gyfrifol am ysgrifennu rhagolygon ar gyfer tymor penodol. Cafwyd hwyl dda iawn arnynt a bu i bawb fwynhau’n arw. Mwynhewch y gwylio!

Cliciwch yma i weld y clipiau fideo


plant

21/01/19 Ymweliad NSPCC

Diolch yn fawr i Rhian o'r NSPCC am ei chyflwyniad i'r ysgol gyfan bore ma. Bu i'r disgyblion fwynhau'n arw!


plant

17/01/19

Dyma ni wrthi'n gwithio'n hunain i'r eithaf yn ystod y wers ymarfer corff- hyfforddiant cylch! Da iawn chi, Ymdrech wych!


13/12/18

Cafwyd perfformiad o ddawns dosbarth Glyder a Glyder Fach yn yr ysgol yn dilyn sesiynau dawnsio gydag Elin, Dawns i Bawb. Roedd gwahoddiad i rieni a theulu i ddod i weld y perfformiad a’r darn gorffenedig a oedd wedi selio ar themau’r dosbarth y tymor yma. Roedd yn brofiad gwych a bu i’r disgyblion fwynhau cwmni Elin yn fawr iawn. Diolch i ti Elin!


plant

30/11/18

Dyma griw o ddisgyblion o'r Cyngor ysgol a Cyngor chwaraeon yn dysgu gemau buarth i weddill disgyblion yr ysgol er mwyn hybu'r defnydd o'r Gymraeg ar y iard ac yn ogystal er mwyn sicrhau ysgol sy'n ffit ac yn iach.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


23/11/18

Dyma gyflwyniad gan ddisgyblion Glyder Fach ar ddiogelwch y wê. Mae'r cyflwyniad wedi anelu at ddisgyblion a rhieni. Mwynhewch!


plant

21/11/18

Diolch yn fawr i PC Owain am ei gyflwyniad a'i waith gyda'r plant am gyffuriau ac alcohol y bore'ma. Roedd pawb yn gwrando'n astud a phawb wedi mwynhau'r sesiwn yn fawr iawn!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

20/11/18

Dyma'r criw a fu'n cystadlu yn Gala Nofio'r urdd dros y penwythnos! pawb wedi mwynhau'r cystadlu, da iawn chi!


plant

16/11/18

Dyma griw o ddisgyblion Glyder Fach yn cymryd rhan mewn gweithgareddau Plant Mewn Angen heddiw! Roedd pawb wrth eu boddau ac yn gynnes braf yn eu pajamas yn mwynhau addurno bisgedi Pudsey ac yn cynllunio posteri i hysbysebu’r achos! Roedd na wobr i’r un oedd wedi cynllunio’r poster ora!!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

15/11/18

Aethom i fferm Hendy ger Caernarfon i ddysgu am odro gwartheg. Roedd yn ddiddorol iawn gweld y datblygiadau ers godro gyda llaw a oedd yn digwydd yn y gorffennol i’r parlwr godro llawn technoleg fodern oedd ar y fferm heddiw. Roedd pawb wedi mwynhau’r profiad o geisio godro gyda llaw, gweld gwartheg yn cael eu godro go iawn a chael rhoi mwythau i’r holl loeau bach oedd wedi cael eu geni’n ddiweddar. Diolch Mr Aled Jones am rannu gymaint o wybodaeth am ei fferm gyda ni.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

14/11/18

Fe ddechreuom ni wersi dawns gyda Elin o 'Dawns I bawb' yr wythnos diwethaf. Fe fyddwn ni'n cael gwersi am 6 wythnos ac ar ddiwedd y cyfnod yma fe fyddwn ni'n cynnal perfformiad i'n rhieni. Mae'r criw wrth eu boddau!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

11/10/18

Dyma griw o ferched o flynyddoedd 4 a 5 yn mwynhau diwrnod yn dathlu chwaraeon i ferched. Cafwyd sgyrsiau gan rhai o ferched mwyaf llwyddiannus a dylanwadol y byd chwaraeon yng Nghymru, yn ogystal a’r cyfle i gymryd rhan mewn llawer o chwaraeon a gemau gwahanol, gan gynnwys y wal ddringo, peli ‘Zorbs,’ beicio, golffio, rhwyfo a dawnsio! Pawb wedi mwynau er gwaetha’r glaw!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

10/10/18

Diolch yn fawr iawn i Gwyn Thomas am ei groeso cynnes i Fferm Blaen y Nant. Cafwyd prynhawn bendigedig yn yr haul yn dysgu am wahanol anifeiliaid ac yn cwrdd a’r Lamas!
Cafwyd llawer iawn o fudd o'r ymweliad a llith o wybodaeth i’n helpu gyda’r gwaith themâu yn y dosbarth!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

25/9/18

Dyma griw o ddisgyblion blwyddyn 4 a bu ar daith gerdded i Gwm Idwal yr wythnos hon. Roedd hi’n daith hynod ddiddorol a fe ddysgom ni lawer ynglyn a’r gwahanol gynefinoedd a’r bywyd gwyllt ac yn ogystal, fe gawsom gyfle i fynd ar helfa ffosiliaid ar y traeth! Diolch yn fawr iawn i Guto o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol am ein tywys ar y daith!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd