Welcome to our website

Cymraeg
|
English
Ysgol
Teachers
Children
Groups
Rhieni
Cysylltu

News

A new curriculum for Wales 2022

This is an exciting time for the young people of Wales.

A new Curriculum for Wales is coming that will enthuse learners from 3 to 16, giving them the foundations they need to succeed in a changing world.

A new curriculum for Wales: Overview


NEWYDDION RHAGFYR 2020 (Welsh Only)

Nid dwy ysgol ydym heno

Gyda’n gilydd un min nos

Ond dau safle wedi uno

Dan un hen seren dlos.

Llongyfarchiadau i blant Penybryn ac Abercaseg ar eu perfformiad yng nghyngerdd Nadolig yr ysgol eleni. Thema'r ddwy ysgol neu yn hytrach y ddau safle oedd 'Un Seren' a phenderfynodd bob dosbarth gyflwyno a dehongli’r neges mewn sawl ffordd ddifyr. Roedd yn hyfryd gweld y plant yn trin a thrafod yr hyn sy’n wirioneddol bwysig yn ystod y cyfnod heriol yma. Diolch o galon i Neuadd Ogwen am recordio’r plant yn perfformio ar lwyfan fawr gan adael i ni ddefnyddio’r adnodd arbennig yma yng nghalon ein cymuned. Roedd yn wiry n brofiad amhrisiadwy i blant Penybryn ac Abercaseg ac er yr holl gyfyngiadau, mi gafodd ein teuluoedd hefyd y fraint o fwynhau’r perfformiad ar fideo gartref!

Llongyfarchiadau gwresog i Celyn Rhys o ddosbarth Glyder am fod yn un o enillwyr cystadleuaeth creu cymeriad ar gyfer cyfres newydd Deian a Loli. Roedd dros 170 o ymgeiswyr, ac mae Celyn yn un o dri enillydd gyda'i chymeriad Lili'r Wyddfa.

Llongyfarchiadau I Betsi hefyd o ddosbarth Elidir am gael ei dewis i leisio cartŵn newydd sbon ‘Sol’ a gafodd ei ddarlledu ar dros y Nadolig, cafodd hefyd ei ddarlledu yn Gymraeg efo is-deitlau Saesneg ar CiTV! Rydym mor ofnadwy o falch o Celyn a Betsi!

Bu plant Glyder a Glyder Fach yn lwcus iawn o gael sesiwn Playmaker a Ffitrwydd gan griw Chwaraeon am Oes. Roedd yn sesiwn ddiddorol iawn a chafodd y plant gyfleoedd i greu gemau chwaraeon eu hunain gan ddefnyddio amrywiaeth o offer. Yna, buont yn dysgu am sut roedd gwahanol chwaraeon wedi'u haddasu ar gyfer pobl gydag anableddau. Roedd yn hynod ddiddorol ac ymatebodd y plant yn wych.

Mae’r plant wedi bod yn brysur iawn dros y mis diwethaf – rhwng yr ymarfer a pherfformio ein sioe Nadolig, creu cardiau ac addurniadau di-ri yn ogystal â dathlu diwrnod siwper Nadolig a mwynhau cinio Nadolig bendigedig Anti Marian ac Anti Sandra! Hefyd, cawsom ymweliad ac anrhegion gan Sïon Corn yn o gystal â heriau dyddiol gan gorachod bach Ffrydlas gan gynnwys anrhegion a llawer iawn, iawn o gemau!
Er gwaethaf y tywydd garw, bu rhai o’r disgyblion yn plannu coed ffrwythau ar dir ysgol Abercaseg. Diolch o galon I Bartneriaeth Ogwen am y coed!
Hoffai’r ysgol ddiolch i gwmni Howdens, Llandegai a Tecso Bethesda am eu rhoddion caredig i’r ysgol dros gyfnod yr Ŵyl. Hefyd, diolch i rieni a staff yr ysgol am gyfrannu nwyddau mor hael i breswylwyr Plas Ogwen yn ystod y cyfnod anodd yma iddynt.


Christmas Jumper - Osborne Trust

Ysgol Penybryn ac Abercaseg will be supporting the Osborne Trust charity this Christmas.

The children are very eager to wear their Christmas jumpers to raise money for the local charity ‘Osborne Trust’. The Trust provides children aged 16 years and under whose parent/s have cancer access to recreational activities during a parent/s treatment.

The children will have the opportunity to wear their Christmas jumpers on Friday 11/12/20.

Remember to bring £1.00 as a contribution to the charity.

Thank you for your support

The Osbourne Trust Website


Llais Ogwen - Rhifyn Tachwedd 2020 (Cymraeg yn unig)

Bocs Cymorth Cyntaf i’r Meddwl
Yn y cyfnod dyrys sydd ohoni, gall pawb deimlo’n ddigalon, yn rhwystredig ac yn orbryderus ar adegau. Felly fel rhan o’n gwersi Iechyd a Lles aeth Blwyddyn 6 ati i wneud ‘Bocs Cymorth Cyntaf i’r Meddwl’. Cawsom ymateb anhygoel, a phawb wedi mynd i drafferth i’w creu. Roedd pob math o bethau ynddynt fel cymorth i’r meddwl ar adeg anodd, yn gannwyll, llyfr lliwio, llythyr gan ffrind, lluniau teulu, rhestr o hoff ganeuon, gem o gardiau. Yn ddi-os, bydd y bocsys yn gysur mewn cyfnod amwys.

 • 011220-bocs-cymorthcyntaf-meddwl-11-lrg
 • 011220-bocs-cymorthcyntaf-meddwl-12-lrg
 • 011220-bocs-cymorthcyntaf-meddwl-13-lrg
 • 011220-bocs-cymorthcyntaf-meddwl-1-lrg
 • 011220-bocs-cymorthcyntaf-meddwl-2-lrg
 • 011220-bocs-cymorthcyntaf-meddwl-3-lrg
 • 011220-bocs-cymorthcyntaf-meddwl-4-lrg
 • 011220-bocs-cymorthcyntaf-meddwl-5-lrg
 • 011220-bocs-cymorthcyntaf-meddwl-6-lrg
 • 011220-bocs-cymorthcyntaf-meddwl-7-lrg
 • 011220-bocs-cymorthcyntaf-meddwl-8-lrg
 • 011220-bocs-cymorthcyntaf-meddwl-9-lrg
 • 011220-bocs-cymorthcyntaf-meddwl-10-lrgSialens Ddarllen
Llongyfarchiadau enfawr i ddisgyblion Blwyddyn 6 am gwblhau Sialens Ddarllen. Pwrpas y sialens oedd datblygu hyder, rhuglder a dealltwriaeth plant o lyfrau Cymraeg. Da iawn chi, fe brofodd yn llwyddiant!


Wythnos Eco
Yn ystod yr wythnos Eco, bu bob dosbarth yn arbrofi gydag arddulliau amrywiol a oedd yn cynnig cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau a hyrwyddo’r Cwricwlwm newydd, Donaldson. Cafodd y disgyblion amryw o gyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau wrth greu, cywain gwybodaeth, canfod a chyfrifo. Dyma enghreifftiau o’r tasgau: Dylunio a chreu Eco Gôd newydd sbon i’r ysgol, Cynllunio iard ddelfrydol, Ymchwilio i ble mae gwastraff yn mynd, Dysgu am y grwpiau bwyd a phwysigrwydd cadw’n iawn, creu bocs cymorth cyntaf i’r meddwl, dysgu am ailgylchu a garddio a phalu yn Abercaseg. Dyma ambell sylwad gan y disgyblion‘ Oeddwn i’n meddwl mai ond Ailgylchu a Sbwriel oedd agweddau ysgol Eco, dwi wedi dysgu fod naw agwedd i ysgol Eco.’ Meddai Lowri. ‘Mi wnes i fwynhau dylunio a chreu iard newydd i’r ysgol a chael dewis lleoliad i wahanol bethau’ Meddai Twm.
Does dim amheuaeth bu’r wythnos yn llwyddiannus a hynod fuddiol i’r disgyblion ddatblygu amryw o sgiliau.

 • 021220-garddio-1-lrg
 • 021220-garddio-2-lrg
 • 021220-garddio-3-lrg
 • 021220-garddio-4-lrg
 • 021220-garddio-5-lrg
 • 021220-garddio-6-lrg
 • 021220-garddio-7-lrg
 • 021220-garddio-8-lrg
 • 021220-garddio-9-lrg
 • 021220-garddio-10-lrg
 • 021220-garddio-11-lrg
 • 021220-garddio-12-lrg
 • 021220-garddio-13-lrg
 • 021220-garddio-14-lrg

Animeiddio 
Mae dosbarth Carnedd wedi bod yn brysur yn creu animeiddiad sy'n cynrychioli cylch bywyd Glöyn Byw. Bu i'r plant gynllunio eu cefndir, creu trychfilyn, wy a'r chwiler o glai modelu a'i recordio yn annibynnol. Roedd pawb wedi mwynhau'r profiad!


Llongyfarchiadau!
... enfawr i Betsi Lŵ ( o ddosbarth Elidir) am gael ei dewis i drosleisio mewn cartŵn Nadoligaidd o’r enw “Sol” a fydd yn  ei ddarlledu yng Nghymru, Iwerddon a’r Alban dros gyfnod y Nadolig! Rydym yn hynod falch o dy lwyddiant Betsi!!

Llongyfarchiadau mawr i Seren Roberts dosbarth Tryfan am ennill gwobr am gynllunio logo ar gyfer Carnifal Bethesda Mai 2022. Mae gwaith Seren yn glir a lliwgar ac yn cyfleu’r ymdeimlad o garnifal i’r dim. Erbyn hyn mae Seren wedi addasu ei logo i fod ar ffurf digidol ar gyfer hyrwyddo’r carnifal felly byddwch yn siwr o’i weld yn ystod y paratoadau.

 • 011220-poster-carnifal-lrg

Ysgol Abercaseg
Braf oedd gweld pawb yn gwisgo gwisg ffansi,
Ein ffordd ni o ddathlu diwrnod Pudsey,
Cafodd bawb hwyl yn addurno’r bisgedi,
Ac yna cystadleuaeth dylunio bandana i’r tedi.

Yna daeth yr urdd i gynnal sesiwn blasu,
A’r plant wrth eu boddau yn chwarae a pharablu,
Cyfle i fynychu clwb pob nos Lun,
Chwerthin gyda ffrindiau a chyfle i fod yn un.

Mi wnaeth dosbarth Tryfan benderfynu mynd am dro,
I archwilio adeiladau Bethesda a’i fro,
Wrth eu boddau yn gweld y bryniau a’r afonydd o’u cwmpas,
Ac yn synnu wrth glywed sŵn yr hen afon Ffrydlas.

 • 011220-pudsey-abercaseg-lrg

Colled
Anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf at deulu'r Morgan yn eu profedigaeth o golli ei mam yn dilyn gwaeledd a hefyd i deulu'r Pritchard o golli eu tad yn frawychus o sydyn. Bydd staff a holl gymuned yr ysgol yn gefn i’r plant a’r teulu yn ystod y cyfnod anodd sydd i ddod.

Elf on the Shelf

Today is the 1st December and what better way to celebrate than having a look at some Welsh vocabulary that can be used with regards to the Elf on the Shelve. We at Ysgol Penybryn ac Abercaseg are encouraging conversation in both Welsh and English.
Here is a Elf on the Shelve / Cheeky Elf advent calendar to use with your children. Even if you don't have a Cheeky Elf visiting. You can use this poster as a vocal point and have some fun!

 • 011220-elf

Eco-Week
9 - 13 November, 2020

 • 061120-wythnos-eco

Go to the children's section to see the news from all the classes - click here


Llais Ogwen - Rhifyn Hydref (Welsh Only available)

Gardd yr ysgol
Mae ychydig o blant blwyddyn 2 wedi bod yn andros o brysur yn ddiweddar yn gweithio ar wella gardd ysgol Abercaseg. Roedd Mr Mike Goldthorp (neu Mr Meic fel y gelwid gan y plant!) wedi dod i helpu a’u dysgu ychydig am arddio. Cafodd y plant y cyfle i ddefnyddio offer garddio ar gyfer chwynnu, plannu ffa a hefyd wedi cael cychwyn dysgu ychydig am gompostio. Mi fydd Mr Meic yn ôl yn rheolaidd ar ôl yr hanner tymor fel bod gweddill plant blwyddyn 2 yn cael cyfle i weithio ar yr ardd. Rydym yn edrych ymlaen at weld y datblygiadau fel mae’r flwyddyn yn mynd yn ei flaen. Bydd disgyblion Pen-y-bryn yn dathlu Wythnos Eco yn fuan wedi hanner tymor ac yn gweithio gyda Mr Meic ar gyfer creu ‘fferm lysiau’ ar dir Abercaseg – enghraifft arall o’r ddau safle yn gweithio’n agos ac effeithiol fel un sefydliad addysgol er lles plant Bethesda.

Disco diwedd hanner tymor
Yn dilyn cyfnod mor hir adref a hanner tymor cyntaf prysur yn ôl yn yr ysgol, yn sicr roedd pob plentyn yn haeddu ychydig o hwyl. Felly ar ddydd Iau olaf yr hanner tymor cafodd pob dosbarth eu disco eu hunain ac ychydig o gemau a chystadlaethau. Roedd yr ysgol yn gynnwrf i gyd a phawb wedi bod wrth eu boddau yn dawnsio, chwerthin a chystadlu. Da iawn pawb am weithio mor galed yn eich dosbarthiadau newydd.;

Diolch
Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Tesco am gyfraniad arbennig o lwyth o wahanol adnoddau diddorol i’r ysgol, sticeri, paent, dillad gwisg ffansi a llawer iawn mwy i gadw’r holl blant yn brysur.

Babi newydd
Llongyfarchiadau mawr iawn i Miss Hannah Burton ar enedigaeth ei mab. Mae pawb yn yr ysgol yn dymuno’n dda iddi yn ystod y cyfnod arbennig hwn ac yn gobeithio y gwneith hi fwynhau pob eiliad adref hefo Elis bach.

Adeilad Pen-y-bryn
Wel wir, mae’r adeilad yn ddigon o sioe yn dilyn gwariant sylweddol gan yr Awdurdod Lleol, yr ysgol a chyfraniad hael gan Gyfeillion yr ysgol yn ogystal! Mae’r gwaith yn cynnwys iard tarmac newydd, ail-rendro tu allan i’r adeilad mewn lliwiau arbennig, ffenestri newydd, addurno a pheintio tu mewn yr ysgol a bleinds modern a phwrpasol yn y dosbarthiadau. Gwych! Bydd gwaith pellach i adnewyddu nenfwd y llawr cyntaf yn mynd rhagddi yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf. Rydym oll yn credu bod plant Pen-y-bryn ac Abercaseg yn haeddu cael addysg mewn awyrgylch braf a phwrpasol, ac yn wir rydym yn llwyddo i gyrraedd ein nod. Mae staff a llywodraethwyr Pen-y-bryn ac Abercaseg am weld ysgol liwgar a modern sy’n parchu ei hanes a’i diwylliant, ond sydd yn symud ymlaen yn bwyllog ond penderfynol tuag at ragoriaeth, i baratoi’r disgyblion ar gyfer eu dyfodol fel dinasyddion.

Colled
Anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf at Ceri, Anni a Cệt a’r teulu estynedig yn eu profedigaeth o golli un mor annwyl ag Alun. Bydd staff a holl gymuned yr ysgol yn gefn i’r ddwy fach a’r teulu yn ystod y cyfnod anodd sydd i ddod.

Ac yn olaf…neges fach hapus!
Braf oedd darllen ar dudalen ‘Pesda Positif’ ar y cyfryngau cymdeithasol yn ddiweddar, hanes un o drigolion Pesda yn adrodd sgwrs roedd hi’n ei gael gyda thair merch dosbarth Elidir yn y parc. Roeddynt yn sgwrsio’n llawn brwdfrydedd am ei syniadau mentergarwch er mwyn codi arian i elusennau lleol drwy warchod a cherdded cwn i ffrindiau a theulu. Cafwyd y tair hefyd eu gweld yn tacluso’r parc. Da iawn wir genod am ddangos parch at ein cymuned.


YSGOL PEN-Y-BRYN AC ABERCASEG (Cymraeg yn unig)

Rhoi hyder yn nhwf yr hedyn - yw cais
Abercaseg, wedyn
I bridd a maeth Penybryn
Fel y daw yn flodeuyn.

Croeso Nol
“ Cenedl heb iaith, Cenedl heb galon “ medden nhw,
ac “ Ysgol heb blant , Ysgol heb galon” meddem ninnau. Yn wir, dyna oedd ein hanes ni gyd yn y Dyffryn am fisoedd lawer. Ond diolch i’r drefn, fe ddaeth haul ar fryn yn llythrennol ddechrau mis Medi, pan agorwyd giatiau Penybryn ac Abercaseg led y pen i groesawu PAWB yn ôl.
Teg yw dweud fod emosiynau pawb yn gymysg oll i gyd, yn rhieni, yn staff, ac wrth gwrs y plant, o nerfusrwydd i lawenhau, o’r cyffro i’r gofidio, a hynny i gyd yn gwbl naturiol o dan yr amgylchiadau amwys. Ond, doedd dim angen gofidio, roedd croeso cynnes yn disgwyl pawb ym Mhenybryn ac Abercaseg! A pha groeso gwell na chael ein Pennaeth newydd, Mr Gethin Thomas (yn smart yn ei siaced lachar felen) yn croesawu pob un plentyn wrth y giât ar eu diwrnod cyntaf gyda gwên, gair o gysur, a chadarnhad y byddai popeth yn iawn! Ac ydi, mae popeth yn well na ‘iawn’ acw.

Bellach mae pawb ym Mhenybryn ac Abercaseg wedi ymgartrefu yn eu dosbarthiadau newydd, a does dim byd gwell na chlywed sŵn plant hapus yn atseinio drwy’r adeiladau. Sôn am adeilad, mae’n debyg fod y rhan fwyaf ohonoch wedi dotio ( fel ninnau) ar weddnewidiad trawiadol Penybryn. “Cŵl!“ oedd y gair a ddefnyddiwyd ar fwy nag un achlysur gan y beirniaid pwysicaf, ac mae’r athrawon yn gwenu fwy na’r arfer hefyd gyda’u hystafell foethus fawr , dwy feicrodon a chegin newydd sbon! Ac yn wir, mae’r tu mewn i adeilad Penybryn yn mynd i gael sylw haeddiannol dros yr wythnosau nesaf gyda phaent newydd a sglein i’r Neuadd a dosbarthiadau’r plant! Felly dyma gychwyn a dechrau newydd i ni gyd, mewn cyfnod anodd, ansicr iawn. Ond fe ddown drwyddi, gyda Mr Thomas wrth y llyw yn ein harwain ymlaen i’r bennod nesaf, gyda’r gobaith fod potyn aur yn disgwyl yn eiddgar amdanom ar waelod yr enfys.

Elidir - Blwyddyn 6
Fel y soniais, mae plant hynaf yr ysgol wedi hen ymgartrefu bellach yn nosbarth Elidir, a phob un yn cyrraedd yr ysgol yn wên o glust i glust. Rydym wrthi ar hyn o bryd yn cynllunio ein thema newydd sef ‘Teithio’, a phawb yn meddwl am gwestiynau a thasgau diddorol maent yn dymuno eu gwneud yn ystod y tymor i gyd-fynd a’r pedwar diben a’r cwricwlwm newydd, wrth gwrs. Mordaith y Titanic sydd yn mynd a’u bryd ar hyn o bryd; edrychwn ymlaen i weld syniadau’r plant yn cael eu gwireddu ar lawr y dosbarth!
Ond, roedd y plant yn awyddus iawn hefyd i ddysgu am ein Pennaeth newydd ( Mr Gethin Thomas) ar gychwyn blwyddyn ysgol fel hyn, ac yn awchu am gyfle i holi a stilio. Felly, mwynhewch y cyfweliad gan flwyddyn 6.

Beth yw eich enw llawn os gwelwch yn dda ?
Gethin Elis Thomas

Ble y cawsoch eich magu?
Bontnewydd ger Caernarfon

Pwy sydd yn byw yn eich tŷ chi ?
Nia, fy ngwraig a fy mhlant – Dafydd (11 oed) ac Ela (9oed)…heb anghofio Modlan y ci (5 oed!)

Pa swyddi ydych chi wedi ei gael cyn dod yn Bennaeth ?
Rwyf wedi gweithio mewn sawl swydd i fod yn onest e.e.. gweithio ar gaeau yn codi tatws o fore gwyn dan hwyr! ond bum hefyd yn athro yng Nghaergybi, Pentraeth, Llanfairpwll ac yn bennaeth Ysgol Penybryn ac Abercaseg ger Pwllheli am 11 mlynedd!

Beth ydych yn mwynhau ei wneud yn eich amser hamdden (os oes ganddoch amser)?
Dwi’n hoff iawn o dreulio amser efo’r teulu – gwyliau, mynd am dro, beicio ac ati. Dwi hefyd yn hoff iawn o chwaraeon yn enwedig pêl-droed a rygbi. Yn fy amser rhydd, dwi’n ceisio bachu ar bob cyfle i fynd i redeg fel arfer ar y ffordd yn ddiweddar – ond does dim i guro’r mynyddoedd. Yn wir, dwi’n breuddwydio’n aml wrth syllu allan drwy’r ffenestri ar fynyddoedd godidog Dyffryn Ogwen gan ddweud yn aml ein bod yn byw mewn lle braf!

Beth oedd eich uchelgais pan yn blentyn?
Pan oeddwn yn blentyn, roeddwn yn breuddwydio am ddreifio loriau mawr ar draws y cyfandir – Ffrainc, Sbaen, Yr Eidal. Yn wir, mae’r atynfa i grwydro dros Ewrop dal yn fy ngwaed, ond yn fy fan VW – nid mewn lori! Ond cyn hir, daeth yn amlwg fy mod yn mwynhau cwmni plant yn fwy na loriau a mi dyfodd yr awydd i fod yn athro wedi i mi gwblhau fy ngwrs coleg.

A oes ganddoch arwr heddiw?
Ers i mi ei weld ar y newyddion, pan oeddwn yn fachgen 15 oed, yn cerdded allan o’r carchar ar ôl 27 mlynedd dan glo yn Ne Affrica, mae Nelson Mandela wedi bod yn arwr i mi. Mandela oedd Arlywydd cyntaf De Affrica i gael ei ethol mewn etholiadau cwbl ddemocrataidd. Roedd Mandela yn ymgyrchydd gwrth-apartheid – roedd eisiau pobl dduon a gwyn gael yr un cyfle cyfartal a doedd hynny ddim yn bodoli bryd hynny. Yn Ne Affrica ac yn rhyngwladol, daeth Mandela yn symbol o ryddid a chyfiawnder yn sgîl ei wrthwynebiad i apartheid.

Eich hoff le yn y byd a pham ?
Ben Boncan Dinas Dinlle achos yr olygfa 360 gradd anhygoel o fynyddoedd Eryri, lawr am yr Eifl a Phenrhyn Llyn, draw am Ynys Llanddwyn ac Aber Menai – a dim ond tafliad carreg o fy ngharte! Lle i’r enaid gael llonydd!

Hoff fwyd a chas fwyd ?
Hoff fwyd: Cinio Dydd Sul. Cas fwyd: Cwstard lympiog a semolina!

Beth/Pwy sydd yn gwneud i chi deimlo’n hapus ?
Teulu a ffrindiau.

A oes rhywbeth yn codi ofn arnoch ?
Dydw i ddim yn honni fy mod yn ddyn dewr o gwbl, ond does 'na fawr ddim yn codi ofn arnai. Wel…nadroedd efallai!

Unrhyw ffaith ddiddorol arall amdanoch ?
Dwi wedi neidio allan o awyren dwywaith! Tro cyntaf ar ben fy hun bach 2,000 o droedfeddi yn Swydd Caer, a’r eildro 12,500 troedfedd gan lanio ar draeth cynnes yn Awstralia!
Dwi hefyd wedi bwyta crocodeil i swper!

Diolch yn fawr iawn Mr Thomas am ateb ein cwestiynau. A ydych chi eisiau dweud mwy wrth y darllenwyr?

Cyn i mi gael fy mhenodi yn brifathro Ysgol Penybryn ac Abercaseg, bu imi rannu fy ngweledigaeth â llywodraethwyr yr ysgol. Ers mis Ebrill, dwi’n teimlo bod staff Penybryn ac Abercaseg yn rhannu'r un weledigaeth ac yn gweithio’n hynod o galed i’w wireddu. Heb os, mae’r daith yn un anodd iawn ar adegau, yn enwedig yn ystod cyfnod y pandemig yma, ond rydym yn benderfynol o lwyddo. Teimlaf felly ei bod ond yn deg i mi, fel pennaeth yr ysgol, rannu fy ngweledigaeth â darllenwyr Llais Ogwan:

Rydw i eisiau Ysgol Penybryn ac Abercaseg fod yn ysgol liwgar a modern sy’n parchu ei hanes a’i diwylliant, ond sydd yn symud ymlaen yn bwyllog ond penderfynol tuag at ragoriaeth, i baratoi’r disgyblion ar gyfer eu dyfodol fel dinasyddion.

Ceisiaf sicrhau y caiff bob disgybl y cyfle i ddatblygu hyd eithaf ei allu gan feithrin agweddau a rhannu profiadau fydd yn gosod sylfaen gadarn i'w fywyd fel oedolyn. Gwneir hyn drwy ennyn balchder yn ei Gymreictod a theyrngarwch tuag at gymuned ac etifeddiaeth.

Credaf bod bob disgybl cyfwerth â'i gilydd ond dwi hefyd yn derbyn bod plant yn wahanol a chanddynt yr hawl i lwyddo mewn gwahanol ffyrdd. Parchaf bob disgybl o bob rhyw, lliw a chred a cheisiaf ddysgu'r plant i ddatblygu trwy barchu cred a diwylliant eraill yn ogystal ag ennyn parch at eu diwylliant eu hunain.

Rwyf eisiau i blant adael Ysgol Penybryn ac Abercaseg yn ddisgyblion hyderus gyda chariad at addysg, gyda sgiliau trafod da a hygrededd personol ac yn abl i wynebu sialens. Rydw i eisiau i’r disgyblion allu dysgu’n annibynnol yn ogystal â defnyddio sgiliau cydweithio; fod yn ymwybodol o’r safonau a ddisgwylir ganddynt; fod yn gwybod sut i wella eu gwaith a datrys problemau’n greadigol; fod â’r gallu i ddefnyddio’r adnoddau maent eu hangen ar gyfer datblygu; fod yn gwybod beth i’w wneud os ydynt yn wynebu anhawster; ac yn medru defnyddio sgiliau ymchwilio i ddod o hyd i atebion.

Er mwyn i hyn fod yn bosibl, rhaid i’r cwricwlwm eu ysgogi, fod yn aml-synhwyrol, a rhaid i’r addysgu fod wedi ei gynllunio fel bod y plant yn weithredol yn y broses o ddysgu yn hytrach nag yn derbyn popeth ar blât. Rwyf yn awyddus i’r cwricwlwm fod yn un eang ac yn llawn diddordeb a phrofiadau i’r plant, ac yn un a wnaiff roi cyfle iddynt ddatblygu i’w llawn botensial.

Rydw i eisiau i’r ysgol gofleidio technoleg fodern, fel arf i arbed llafur, fel ffordd o gyfathrebu, fel arf i ddysgu, ac fel rhywbeth sy’n ein galluogi i ddod â’r byd i mewn i’n dosbarthiadau.

Credaf y dylai disgyblion fod yn rhan o redeg yr ysgol o ddydd i ddydd, ac yn y broses o osod cyfeiriad i’r ysgol. Er mwyn gwireddu hynny, mae’n rhaid i’r plant fod yn ymwybodol bod eu syniadau a’u gweledigaeth yn cael eu parchu, ac y gwnawn ni wrando arnynt.

Rydw i’n awyddus i’r staff ddangos blaengaredd, a chymryd risgiau proffesiynol yn eu addysgu, fel nad yw eu datblygiad fel arweinwyr, addysgwyr a phobl greadigol yn cael ei atal a’i gyfyngu. Er mwyn i bawb elwa o sgiliau a gwybodaeth aelod unigol o’r staff, rhaid i ni gyd fod yn gallu cyfathrebu’n rhwydd, mewn awyrgylch lle mae pawb yn cael parch, her a chefnogaeth.

Mae’r ysgol a’r cartref yn bartneriaeth. Hoffwn i rieni a gwarchodwyr fod yn falch o’r ysgol. Credaf y dylai’r ysgol roi’r cyfle i iddynt ddeall a bod yn rhan o’r broses addysgu fel y gallent helpu eu plant tu allan i’r ysgol. Hoffwn i rieni deimlo’n abl i ofyn cwestiynau a gwneud awgrymiadau ynglŷn â bywyd yr ysgol.

Mae fy ngweledigaeth i o Ysgol Penybryn ac Abercaseg yn rhoi anghenion y plant uwchlaw popeth arall, ac rwy’n hollol argyhoeddedig fod plant Pesda yn haeddu’r cyfleoedd addysgol gorau y gallwn eu darparu iddynt.

In this section:

© 2022 - Design by Plant Pesda ~ Website by Delwedd