Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Elidir

plant

19/07/19 Sioe

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

16/07/19 Cinio ffarwel

Dyma blwyddyn 6 yn mwynhau eu cinio ffarwel!!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

16/07/19 Sgiliau Beicio - Beicio Cymru

Diolch mawr i Tim Matthews, Beicio Cymru, sydd wedi bod yn cynnal sesiynau sgiliau beicio gyda rhai o ddisgyblion blwyddyn 6 dros gyfnod o 6 wythnos. Roedd yn darparu’r beics yn ogystal ag helmedau i bob disgybl. Bu i bawb fwynhau’r sesiynau’n fawr iawn, yn enwedig y cystadleuaeth limbo!!


plant

28/03/19 Llythrennedd Corfforol

Fel rhan o’r Ardal Iechyd a Lles, roedd disgwyl i ddisgyblion Blwydyn5 a 6 gynllunio gwers a oedd yn datblygu ffitrwydd y disgyblion!

Aeth Jac, Shaun a Iago ati i gynllunio sesiwn hyfforddiant cylch, gan weithio pob rhan o’r corff!!

Bu’r tri wrthi yn addysgu’r dosbarth; profiad anhygoel iddynt. Bydd disgyblion eraill yn cael y cyfle i arwain yn yr wythnosau nesaf.

Efallai mai dyma athrawon neu hyfforddwyr y dyfodol!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

08/03/19 Wythnos Cymru Cwl

Cafwyd wythnos llwyddiannus iawn i ddathlu ein Cymreictod. Cawsom lu o weithgareddau i’n diddanu; ymweliad Hufenfa De Arfon, gweithdy drama gan Elain, a Myrddin ap Dafydd yn cynnal gweithdy barddoniaeth anhygoel.

Llwyddodd y plant i ysgrifennu anthem newydd i Bethesda.

Cliciwch yma i weld yr anthem newydd
Cliciwch yma
i weld mwy o luniau


plant

07/03/19 Diwrnod y Llyfr

Cafwyd diwrnod gwerth chweil yn nosbarth Elidir. Diolch i bawb am ddod a’u hoff lyfrau i’r ysgol, neu a wisgodd fel cymeriad.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

14/02/19 Cystadleuaeth Cogurdd

Aeth 11 o blant blwyddyn 5 a 6 i Ysgol Dyffryn Ogwen ar Chwefror 14eg i gystadlu yng nghystadeuaeth coginio Cogurdd. Roeddynt yn cael 90 munud i baratoi a chyflwyno cebabs llysiau gyda phesto chartref. Bu pawb yn brysur iawn yn torri, mesur, cymysgu a chanolbwyntio o dan lygaid y beirniaid, Ceri Ogwen Jones a dwy o ddisgyblion TGAU Lletygarwch.

Roedd y platiau a gyflwynwyd yn ddigon o sioe, pob un yn flasus a lliwgar iawn, ac roedd yn anodd iawn penderfynu ar ennillwyr.

Lois Ryder o ddosbarth Glyder ddaeth yn gyntaf a bydd yn awr yn mynd trwodd i’r rownd nesaf.

Yn ail roedd Holly, a Iago a Liwsi yn gydradd drydydd.

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu’n cystadlu a diolch yn fawr i Dyffryn Ogwen am y croeso.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

Ymweliad Blwyddyn 6
Bu blwyddyn 5 a 6 yn ffodus o gael ymweld â’r Ysgwrn (Cartref Hedd Wyn) yn Nhrawsfynydd, fel rhan o’n gwaith am y Rhyfel Byd Cyntaf. Diddorol oedd clywed hanes y teulu, a gweld arteffactau o’r cyfnod. Yr uchafbwynt, heb amheuaeth oedd gweld y gadair ddu enwog, a chlywed am y gwaith cywrain o’i gwneud.
Ar y ffordd adref aethom heibio Llanystumdwy i ymweld a chartef a bedd Lloyd George.
Rydym wrthi ar hyn o bryd yn cyfansoddi cerddi am fywyd yn y ffosydd, efallai y bydd bardd fel Hedd Wyn yn ein plith.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

Dyfeiswyr y Dyfodol
Cafodd Elidir dasg i greu perisgop newydd sbon er mwyn i’r milwyr allu ysbio ar y gelyn. Beth ydych yn feddwl o ddyfeiswyr y dyfodol?

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

Gwaith Cartref Gwych
Mae llawer o bwyslais yn ein gwaith Saesneg y tymor hwn ar ysgrifennu creadigol – byd hud a lledrith!! Fel rhan o’r gwaith cartref aeth y plant ati i ysgrifennu darn disgrifiadol am ffon hud y dewin, Merlin. Aeth rhai ati i wneud ffon hud i gyd-fynd a’u disgrifiad! Gwych yn wir!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Ymweliad o’r Archifdy
Rhan o’n thema y tymor hwn yw’r Rhyfel Byd Cyntaf. Ble gwell i gychwyn yr uned na chael ymweliad gan Gwenda o’r Archifdy yng Nghaernarfon! Cawsom sgwrs ddifyr ganddi am sut le oedd ym Methesda yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, yn ogystal â gweld hen bapurau newydd o’r cyfnod tywyll hwn. Diddorol tu hwnt!


Blwyddyn Newydd Dda
Blwyddyn Newydd Dda i chi gan ddosbarth Elidir. Mae ganddom ddau dymor prysur o’n blaenau, a llawer o newidiadau cyffrous ar droed! Cofiwch ddarllen ein gwefan yn gyson er mwyn gwybod beth rydym wedi bod yn ei wneud ym mlwyddyn chwech!


Dyfodol Disglair
Cafodd disgyblion blwyddyn 5 a 6 waith cartref gwahanol i’r arfer yn ddiweddar, sef gweithio ar brosiect o’u dewis, a’r nôd oedd ei gyflwyno ar gyfer unryw gynulleidfa o’u dewis.
Gweithwyd ar y prosiect yn yr ysgol ac adref, gan ddefnyddio Hwb, a chafwyd amrywiaeth eang o bynciau megis llyfr rysait bwyd Eidalaidd, cyflwyniad TGCH am Gymnasteg, llyfryn gwybodaeth am y Titanic a llawer mwy!
Edrychwn ymlaen i arbrofi mwy gyda dulliau Donaldson yn y dyfodol!


disgyblion

Gwaith Cartref
Gosodwyd gwaith cartref gwahanol i’r arfer yn ddiweddar i gyd-fynd â’r Meddylfryd Twf. Tasg y disgyblion oedd trio rhywbeth gwahanol; mentro a chymryd risg i gyflawni rhywbeth newydd. Cafwyd amrywiaeth o lwyddiannau o goginio crempogau, i wnio tedi yn annibynnol!
Roedd yr ymateb yn wych, a phawb wedi mwynhau!
Dyma luniau rhai o’r plant a gymrodd risg.
Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

13/11/18
Cafodd blwyddyn 6 brofiad anhygoel bore dydd Mawrth, Tachwedd 13 pan gawsom y cyfle i fynd i fwyty Eidalaidd Torna a Surriento ym Mangor. Wrth gwrs, mae gan ein dosbarth gysylltiad agos gyda’r Eidal, gan fod tad Sienna yn hannu o Castellammare. Cawsom groeso hynod o gynnes gan y perchnogion, Chiara ac Umberto a dysgom sut i wneud pitsa hynod o flasus. Diolch o galon i Giuseppe am ddangos i ni sut i greu pitsas anfarwol! Rydym yn edrych ymlaen i ddysgu blwyddyn 5 sut i wneud y pitsas gorau erioed.
Dyma ddechrau gwych i’n uned Dyniaethau am ‘Yr Eidal’.
Hoffem ddiolch i Fran am ei chwmni yn ystod yr ymweliad, ac am ddangos ei sgiliau Eidaleg anhygoel!
Edrychwn ymlaen i’w chroesawu i’n plith eto yr wythnos nesaf. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

24/10/18
Bu dosbarthiadau Elidir a Glyder wrthi yn ddiwyd yn cynllunio posteri i hysbysebu wythnos Shw Mae, Su’ Mai. Cafodd y plant groeso gan y busnesau lleol, a diolch iddynt am gefnogi ein hymgyrch! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

10/10/18
Bu dosbarth Elidir a Glyder yn Amgueddfa Forwrol Titanic yn Lerpwl ddiwedd Medi. Cafwyd gweithdy drama hynod o fywiog gan gymeriad dychmygol o “ddosbarth cyntaf” y Titanic. Daeth hyn a’r profiad yn fyw i’r plant. Cawsom gyfle i weld llawer o arteffactau o’r llong, yn ogystal a darllen am fywydau rhai o’r teithwyr a wnaeth groesi. Rydym wrthi’n ddiwyd ar hyn o bryd yn ysgrifennu erthygl bapur newydd am y drychineb hon. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

27/09/18
Llongyfarchiadau mawr i'r plant uchod am gwblhau Level 2 mewn sgiliau beicio! Bu'r criw wrthi'n ddygn, yn gwrando ac yn ymarfer sgiliau pwysig er mwyn bod yn ddiogel ar y ffordd! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

20/09/18
Mae dosbarth Elidir wedi cychwyn eu gwersi Addysg Gorfforol ym Mhlas Ffrancon. Dyma luniau ohonom yn mwynhau gwersi Pelrwyd! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

13/09/18
Croeso i flwyddyn chwech! Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur a chyffroes unwaith eto. Ar hyn o bryn, mae'r plant wrthi'n ddiwyd yn cynllunio ein thema newydd, edrych ymlaen am flwyddyn lwyddianus!! Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd