Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Dyma Cyngor Chwaraeon

plant

21/01/19

Dyma'r criw brwdfrydig a fu'n cynyrchioli'r ysgol yng nghystadleuaeth gymnasteg yr Urdd heddiw. Da iawn chi, mae'r ysgol yn hynod falch ohonoch!


plant

30/11/18

Dyma griw o ddisgyblion o'r Cyngor ysgol a Cyngor chwaraeon yn dysgu gemau buarth i weddill disgyblion yr ysgol er mwyn hybu'r defnydd o'r Gymraeg ar y iard ac yn ogystal er mwyn sicrhau ysgol sy'n ffit ac yn iach.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

20/11/18

Dyma'r criw a fu'n cystadlu yn Gala Nofio'r urdd dros y penwythnos! pawb wedi mwynhau'r cystadlu, da iawn chi!


Cyngor Chwaraeon

Dyma'n Cyngor Chwaraeon ni! Maent wedi dechrau'n barod ar eu gwaith caled gyda Mrs Hughes. Edrychwn ymlaen at eich gwaith o gadw plant Ysgol Pen-y-bryn yn heini!

Sefydlwyd y Cyngor Chwaraeon yn dilyn cyswllt gydag ysgolion yn Indonesia drwy gynllun gan y Cyngor Prydeinig adeg Olympics Llundain, 2012. Pwrpas gwreiddiol y grwp oedd i gyd-weithio gydag Ysgol Dyffryn Ogwen a’r ysgolion cyswllt yn Indonesia i hybu ffitrwydd ac i ysbrydoli plant, sef ymgyrch gan yr Olympics. Mae’r Cyngor Chwaraeon yn meddwl trwy’r amser am ffyrdd cyffrous i gael plant yn frwdfrydig am chwaraeon ac yn fuan iawn fe fyddant yn cynnal sesiynau Campau’r Ddraig gyda Mrs Hughes ar ôl ysgol.


plant

04/05/16

Dyma griw y Cyngor Chwaraeon yn cyflwyno cynnwys y llyfryn ‘Gemau Buarth’ i weddill disgyblion Penybryn. Bwriad y gemau hyn yw i sicrhau ein bod yn chwarae gemau drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol yn ddyddiol. Cliciwch yma am fwy o luniau


 

children with Mari Davies

16/03/16

Bwletin Chwaraeon Ysgol - Rhifyn 11 - cliciwch yma


plant gyda Mari Davies

01/03/16

Heddiw fe ddaeth Mari Davies o Fethesda, sef yr hwylwraig ifanc sydd yn bencampwraig Prydain i’r ysgol i’n gweld ac i rhoi sgwrs i ni am yr hyn a ysbrydolodd hi i gymryd rhan yn y chwaraeon. Dywedodd Mari ei bod wedi dechrau hwylio pan oedd hi'n blentyn, tua 5 oed, roedd gan ei theulu hi gwch hwylio oedd yn cael ei gadw ar lannau Llyn Tegid. Roedd pawb wedi synnu at yr hyn yr oedd Mari wedi ei gyflawni a’r gwaith caled a'r ymdrech mae hi wedi rhoi i gyrraedd lle mae hi heddiw . Dywedodd hefyd bod ei addysg drwy gyfrwng y Gymraeg wedi bod o fudd mawr iddi hi ym myd y chwaraeon gan ei fod wedi rhoi cyfleoedd iddi na fyddai hi wedi eu cael fel arall!Diolch mawr i ti Mari, mae pawb wedi mwynhau’n arw ac gobeithio, wedi eu hysybrydoli i drio pethau newydd! Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


CHILDREN

10/02/16

Dyma’r criw o athletwyr a oedd yn cynrychioli’r ysgol yng nghystadleuaeth Sportshall! Roedd hi’n fore llwyddiannus gyda rhai unigolion yn cipio’r safle cyntaf yn y cystadleuaethau maes a’r grwp yn fuddugol yn y ras gyfnewid a phawb wedi mwynhau cymryd rhan! Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


CHILDREN

04/02/16

Eleni , mi fydd disgyblion blwyddyn 5 yn cymryd rhan yng nghynllun ffitrwydd newydd Gwynedd. Rydym wedi penderfynu cymryd rhan yn y cynllun er mwyn codi ymwybyddiaeth y pwysigrwydd o ffitrwydd a chadw’n iach i holl ddisgyblion ysgol Penybryn. Heddiw daeth Lisa atom o dim ‘Pobl Ifanc Egniol’ i gynnal cyfres o brofion ac ymarferion a oedd yn profi ffitrwydd disgyblion blwyddyn 5. Bydd bob plentyn yn cael llawlyfr i gadw cofnod o beth maent yn ei wneud o ran gweithgareddau corfforol am gyfnod o 6 wythnos ac yna bydd y Swyddog yn ail-ymweld a’r ysgol i’w profi eto. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


CHILDREN

02/02/16

Dyma rai o aelodau’r cyngor chwaraeon yn cynnal clwb aml sgiliau i ddisgyblion blwyddyn 3 ar brynhawn dydd Mawrth ar ôl ysgol. Mae’r cyngor yn dod at eu gilydd yn wythnosol i gynllunio a pharatoi sesiynau sydd yn canolbwyntio ar sgil penodol bob wythnos. Mae disgyblion blwyddyn 3 yn mwynhau’r sesiynau ac yn gwrando’n dda ar aelodau’r cyngor chwaraeon! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


21/01/16

Mi fydd disgybl o flwyddyn 4 yn nofio yng ngala nofio’r Urdd yng Nghaerdydd y penwythnos yma ac yn cynrychioli rhanbarth Eryri. Pob lwc!


plant

10/11/15

Dyma rai o aelodau'r Cyngor Chwaraeon yn rhoi cyflwyniad i ddosbarthiadau ar rai o orsafoedd newydd yr Hyfforddiant Cylch. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


jemma yn arwyddo

Cafodd y Cyngor Chwaraeon gyfle arbennig ac unigryw dros ben, sef cyfarfod Jenna Downing, sglefwraig fyd-enwog. Nid yn unig hynny, cawsant dips ganddi am sut i sglefrio ac yna cyfle i wneud.

Hoffai'r plant ddiolch yn ofnadwy i Ysgol Dyffryn Ogwen am y gwahoddiad; roeddynt wedi mwynhau'n arw!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd