Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Carnedd

pupils

Dyma lun o ddisgyblion sydd yn nosbarth Carnedd 2017 -2018.


disgyblion

09/04/18

Mae'r disgyblion wedi bod yn brysur iawn ar gychwyn tymor newydd yn cynllunio thema newydd sbon: ' Sbwriel'. Mae pob aelod wedi cyfrannu'n effeithiol wrth feddwl yn greadigol, rhannu syniadau, ymchwilio ar y we a holi cwestiynau am deitl y thema. Edrychaf ymlaen i roi eich syniadau ar waith.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

20/03/18

Ymweliad Oriel Môn - Yn y dosbarth, rydym yn astudio Sir Kyffin Williams yn ein gwersi celf. Cawsom weithdy arbennig yn Oriel Môn, bu'm yn efelychu ei waith gan ddefnyddio inc. Roedd pawb wedi mwynhau'r profiad!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

05/02/18

Rydym yn astudio'r thema'r Ail Ryfel Byd yn y dosbarth a chawsom ddiwrnod i gofio dydd Mercher 31ain o Ionawr. Cafodd y plant gyfle i ysgrifennu ar lechi gyda sialc, ysgrifennu eu henwau a chyfeiriad ar dag brown yn union fel oedd yr Ifaciwis yn ei wneud. Yna, bu'm yn chwarae rôl Ifaciwis yn cyrraedd cefn gwlad Cymru ar iard yr ysgol a chael cyfle i chwarae gemau traddodiadol a chuddio yn y cwt beics a oedd fel cuddfan.

Yn y prynhawn, bu'n yn creu poster propaganda a sesiwn blasu pwdin traddodiadol: pwdin bara menyn. Fe fwynhaodd pawb y diwrnod!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

26/01/18

Rydym yn cael sesiwn Ymarfer corff dwywaith yr wythnos - hyfforddiant cylch yw un sesiwn a rygbi yw'r ail sesiwn.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

24/01/18

Rydym yn astudio Beethoven yn ein gwersi cerddoriaeth. Bu'm yn llithr ddarllen ffeithiau, yn uwch oleuo'r prif ffeithiau ac yna creu ffeil o ffeithiau gyda'r wybodaeth berthnasol am ei hanes.

Gwrandawom ar Symphony rhif.9 a chafodd y disgyblion gyfle i fyfyrio ar yr hyn roedd y darn yn portreadu iddynt a thynnu lluniau o'r pethau hynny.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

16/01/18

Yn ein gwersi Dyniaethau rydym wedi bod yn edrych ar leoliad y gwledydd a oedd yn rhan o'r Ail Ryfel Byd. Defnyddiwyd atlas yn gywir. Llwyddodd y disgyblion ddisgrifio cyfeiriad y gwledydd gan ddefnyddio'r 8 pwynt cwmpawd.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

08/12/17

Bu plant Carnedd yn brysur yn cynllunio, creu a phrisio nwyddau Nadoligaidd er mwyn eu gwerthu yn ystod y pnawn Mentergarwch. Cynnyrch y dosbarth oedd mygiau Nadoligaidd, tagiau Nadolig, brownies a bagiau i ddal cynhwysion brownies mewn myg. Yn ein gwersi Mathemateg, bu'm yn trafod costau prynu a gwerthu er mwyn canfod faint o elw oedd modd ei wneud. Cafodd popeth ei werthu ac fe wnaethom dros £102 o elw!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

06/12/17

Diwrnod Siwmperi Nadolig.


pupils

05/12/17

Yn ein gwersi D&T rydym wedi bod dylunio a chreu brechdan iachus. Y camau cychwynnol oedd ymchwilio am wahanol lenwad, bara a menyn. Yna blasu gwahanol fara a'u gwerthuso. Y trydydd cam oedd cynnal pleidlais er mwyn darganfod ffefryn y dosbarth. Yna, meddwl am gamau sut i greu y frechdan, dilyn y cyfarwyddiadau, creu y frechdan a'i gwerthuso. Roedd pawb wedi mwynhau'r uned waith.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

30/11/17

Yn ein gwersi Gwyddoniaeth, rydym wedi bod yn trafod beth yw anweddu a chyddwyso. Cynhaliwyd arbrawf yn y dosbarth a gosodwyd 3 cynhwysydd dwr gyda 100ml mewn 3 lleoliad gwahanol er mwyn canfod os oedd lleoliad y dwr yn gwneud gwahaniaeth i'r amser mae'n ei gymryd i anweddu.

Cafodd pob disgybl gyfle i feddwl am gamau priodol ar gyfer arbrawf, i ragfynegi, adnabod y newidyn ac i fesur cyfaint y dwr ar gychwyn ac ar ddiwedd yr arbrawf.

Darganfuwyd mai'r cynhwysydd oedd ar y gwresogydd oedd wedi anweddu fwyaf.

Y cam olaf oedd creu graff yn dangos eu canfyddiadau gan gofio dilyn y mpll.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

22/11/17

Mae'r dosbarth yn cael gwersi canu gan Lois Eifion - yn ystod y gwersi rydym yn dysgu gwahanol ganeuon a phatrymau rhythm.


pupils

16/11/17

Bu’r dosbarth yn gwneud gwaith celf ar gyfer Eisteddfod Dyffryn Ogwen yn seiliedig ar thema’r dosbarth ‘Yr Ail Ryfel Byd’. Edrychodd y disgyblion ar luniau o’r Blits ac yna efelychu syniadau hynny gan ddefnyddio pasteli a phapur. Gwaith arbennig!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

07/11/17

Yn ystod sesiynau Lles rydym wedi bod yn trafod teimladau yr wythnos hon. Cychwynom gydag amser cylch yn trafod gwahanol deimladau a fe lwyddodd pawb i esbonio fod teimladau yn amrywio. Yn ystod y sesiwn, cawsom drafodaeth hynod aeddfed. Yna aeth pob un i feddwl am 4 emosiwn/ teimlad gwahanol ac esbonio pam a phryd oeddent yn teimlo felly. Cofnodwyd yr emosiynau amrywiol ar daflen waith.

Cliciwch yma i weld mwy o lunaiu


disgyblion

18/10/17

Taith yr Iaith - Cawson hanes yr iaith gan Llion Williams. Fe fwynhaodd pawb wrth gymryd rhan a dysgu ffeithiau am y gymraeg. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

18/10/17

Bu dosbarth Carnedd yn ymarfer eu sgiliau TGCh ar y chrombooks wrth ailddrafftio eu lythyrau Ifaciwi o gefn gwlad Cymru. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


disgyblion

18/10/17

Dosbarth Carnedd oedd yn cynnal y gwasanaeth wythnos yma am hanes yr Ail Ryfel Byd. Darllennodd pawb yn glir, gwasanaeth arbennig blant.

 

 

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd