Croeso i wefan Ysgol Pen-y-bryn

Cymraeg
|
English
Ysgol
Athrawon
Plant
Grwpiau
Rhieni
Cysylltu

Carnedd

pupils

Croeso i'r plant i ddosbarth Carnedd. Dyma ddisgyblion blwyddyn 3 a 4 2018-2019.


plant

21/06/19

Cawsom sioe ‘Paid, cyffwrdd, dweud’ gan Sian Miriam yn yr ysgol. Roedd yn gyflwyniad hynod o bwysig er mwyn cadw ein hunain yn ddiogel. Prif neges y cyflwyniad oedd i beidio cyffwrdd unrhyw beth anghyfarwydd a mynd i ddweud wrth unrhyw oedolyn am gyngor. Roedd pawb wedi dysgu llawer am y neges hynod bwysig yma.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

20/06/19

Cawsom ddiwrnod gwych yn ymweld a Bad Achub Moelfre ar 19eg o Fehefin. Yn y dosbarth, rydym wedi bod yn astudio diogelwch ar y traeth c wedi sylweddoli gwaith arbennig mae'r RNLI yn ei wneud. Yn ogystal cawsom weld cofeb y "Royal Charter", llong oedd wedi suddo ger Moelfre ar 26ain o Hydref, 1859. Diolch yn fawr iawn i Steven Owen am ei sgwrs ddiddorol! I orffen y diwrnod cafodd y plant hufen ia a mwynhau'r olygfa!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

17/05/19

Rydym wedi bod yn meistroli a datblygu ein sgiliau 'Codio' yn y dosbarth yn ystod yr hanner tymor yma. Mae'r plant wrth eu boddau ac yn cael hwyl ardderchog ar y Codio!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

07/05/19

Bu pawb yn brysur yn gweithio ar uned waith Dylunio a Thechnoleg yn ddiweddar. Ein briff oedd cynllunio cwch fuasai’n arnofio ar wyneb y dwr ag angor a fyddai’n suddo i’r gwaelod. Cafwyd llawer o syniadau gwych ar gyfer gwneud bob math o gychod, bu pawb yn brysur yn creu ei cwch allan o ddefnyddiau ail gylchu cyn mynd ymlaen i ddarganfod os oeddent yn arnofio’n llwyddiannus. Dyma'r cychod gorffenedig.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

01/04/19

Gwaith cartref yr wythnos diwethaf oedd creu offeryn cerddorol allan o unrhyw ddeunydd ailgylchu. Cafodd y plant gyfle i ychwanegu reis, pasta neu unrhyw beth man yn eu offeryn i gyfleu swn. Rydym yn edrych ymlaen i gyfansoddi ac arbrofi gyda synnau yn ein gwersi Cerddoriaeth. Ymdrech ardderchog blant!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

27/03/19

Fe ddaeth y Brodyr Gregory a’u ffrindiau i’r ysgol o gynllun Trefi Taclus i gynnal sioe Ail-gylchu pryhawn ma. Roedd na ddawnsio, llawer iawn o ganu a hyd yn oed rapio! Bu i’r plant ddysgu llawer o’r cyflwyniad a bu i bawb fwynhau’n arw!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

07/03/19

Diwrnod y llyfr 2019.

Roedd y plant werth eu gweld wedi gwisgo fel cymeriad o lyfr.


pupils

20/02/19

Fel rhan o'n gwaith Gwyddoniaeth, rydym wedi bod yn dysgu am rhannu blodyn a phlanhigion. Cawsom ymchwiliad hadau berw er mwyn gweld os yw dwr a golau yn effeithio ar dyfiant planhigyn. Roedd y plant wedi dilyn prawf teg ac wedi rhagfynegi yn wych.

Dyma ein canlyniadau.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

14/02/19

Rydym wedi bod yn cael sesiynau chwaraeon amrywiol ym Mhlas Ffrancon dros yr hanner tymor diwethaf. Mae'r plant wrth eu boddau ac yn mwynhau cymryd rhan yn y sesiynau.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

11/02/19

Wythnos yma rydym wedi bod yn gwneud llawer o waith am Fasnach Deg, y dasg gyntaf oedd ymchwilio ar y we am wybodaeth, yna labelu map o'r byd gyda llun pa gynnyrch oedd yn dod o ba wlad. Yn ogystal, rydym wedi bod yn dilyn taith banana o fferm Fasnach Deg a'r camau sydd angen ei gymryd nes cyrraedd yr archfarchnad. Bu'm yn cael trafodaeth am brisiau teg a dangos empathi tuag at gweithwyr y ffermydd. Dyma flas o'r tasgau.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

07/02/19

Rydym wedi bod yn brysur yn ein gwersi gwyddoniaeth yn cynnal ymchwiliad het law. Bu'm yn arbrofi gyda 7 defnydd gwahanol er mwyn gweld pa un oedd y gorau i ddal dwr. Cafodd y dosbarth ychydig o sioc fod ffoil na phlastig heb amsugno diferyn o ddwr!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

31/01/19

Cafodd y dosbarth cyfan gyfle I ddewis dau lyfr o'u dewis yn y fan llyfrgell ddoe. Profiad arbennig i'r plant.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

28/01/19

Diolch yn fawr iawn i Lowri o'r Urdd am sesiwn blasu pel-rwyd. Pawb wedi mwynhau ac wedi dysgu sgiliau newydd!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

27/01/19

Rydym wedi bod yn brysur iawn yn gwneud gwahanol graffiau yn ein gwersi mathemateg yr wythnos hon. Bu'n yn datblygu ein sgiliau TGCh wrth wneud graff bar a llinell ddogfen sheet. Yn ogystal, rydym wedi dysgu sut i bledleisio, casglu data, ei gofnodi a dehongli graffiau. Gwaith arbennig!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

25/01/19

Rydym wedi bod yn brysur iawn yn ysgrifennu rhagolygon tywydd am yr holl dymhorau yn ein gwersi iaith cyn mynd ati i recordio ar y 'Green Screen'. Roedd yn brofiad gwych ac roedd pawb wedi mwynhau'n arw. Bydd fideos i ddilyn yn fuan.....

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

21/01/19

Cawsom gyflwyniad pwysig iawn gan Rhian o NSPCC, fe fwynhaodd pawb a dysgu llawer o negeseuon hynod o bwysig.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

14/11/18

Cawsom ymweliad hynod o ddifyr i fferm odro Hendy, Caernarfon. Diolch yn fawr iawn i Mr Aled Jones am sgwrs ddifyr am sut mae godro wedi datblygu dros y blynyddoedd. Roedd pawb wedi mwynhau'n arw a chael profiad o odro ers stalwm a gweld sut mae ffermwyr bellach yn godro yn y parlwr.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

26/10/18

Rydym wedi bod yn ymarfer ein sgil o ddefnyddio'r geiriadur er mwyn darganfod ystyr geirfa. Roedd pawb wrthi'n brysur fel lladd nadroedd!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

22/10/18

Gwaith cartref wythnos diwethaf oedd casglu ffeithiau am unrhyw drychfilyn o'u dewis. Cawsom gyflwyniadau diddorol yn y dosbarth gan y disgyblion yn cyflwyno ffeithiau am wahanol drychfilod. Rydych wedi ymdrechu'n wych fel YNYR YMDRECH.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

19/10/18

Cawsom wasanaeth diolchgarwch yn yr ysgol gan flwyddyn 3 a braf oedd gwahodd rhieni a ffrindiau i wylio. Roedd negeseuon pwysig yn y gwasanaeth am wir ystyr y cynhaeaf a'r diolchgarwch.

Yn ogystal, diolch i'r rhieni a disgyblion am gyfrannu bwyd i fanc bwyd Bangor.


pupils

18/10/18

Cawsom brynhawn diddorol yn fferm Blaen-Y-Nant. Gwelsom llawer o anifeiliaid, moch, defaid, byffalos, lamas a geifr. Roedd pawb wedi mwynhau yn arw. Diolch yn fawr iawn i Gwyn Thomas am ei amser unwaith eto.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

05/10/18

Cawsom gyflwyniad difyr iawn gan Gwyn Thomas o fferm Blaen-Y-Nant yn adrodd hanesion diddorol o'i blentyndod hyd yma ar y fferm. Rydym yn edrych ymlaen yn arw i fynd yno.


pupils

05/10/18

Mae Elin o Dawns i Bawb yn dod atom bob pnawn dydd Mercher i roi gwersi dawnsio. Rydym yn brysur yn gweithio ar ddawns sy'n cyflwyno thema ffermio. Bydd y plant yn perfformio eu dawns ym mhen chwe wythnos.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

04/10/18

Cawsom daith noddedig i fyny'r Foel. Fe lwyddod pawb i gyrraedd y copa, roedd pawb wedi dyfalbarhau wrth drio rhybweth newydd fel Robin Risg. Ar ol cyrraedd yr ysgol, cawsom ddiod a chacen yn y prynhawn coffi. Rydym wedi llwyddo i gasglu swm sylweddol i cymorth MacMillan. Diolch i flwyddyn 3 a 4 am drefnu'r prynhawn.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

01/10/18

Cawsom brynhawn difyr yn ymweld âg Eglwys Glan Ogwen a Chapel Jeriwsalem. Roedd yn ddiddorol gweld y gwahanol nodweddion sydd i’w cael mewn eglwys a chapel. Diolch i’r Curad Christina McRae a Mr Walter Williams am eu hamser.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

25/09/18

Cawsom ymwelydd i'r dosbarth yn ystod sesiwn amser aur. Diolch am y sioe byped, fe fwynhaodd bawb.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


pupils

24/09/18

Ein thema y tymor yma yw ein Cynfein Naturiol. Cawsom ymweliad addysgol i Gwm Idwal 24/09/19. Diolch yn fawr i Guto am ein tywys ac am ddysgu llawer o bethau newydd iddom ni.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

© 2018 - Cynlluniwyd gan Plant Pesda ~ Gwefan gan Delwedd